داریوش طلایی

داریوش طلایی

توسط علی کمالی
0 دنبال کننده105 آهنگ (05:19:33)
#عنوان
4
غزال، نغمه، زیرکش سلمک، گلریز - داریوش طلایی
غزال، نغمه، زیرکش سلمک، گلریز
05:28
8
گریلی شستی، چند بخش از شهرآشوب - داریوش طلایی
گریلی شستی، چند بخش از شهرآشوب
03:16
10
02:30
11
چهارمضراب اوج، سوز و گداز - داریوش طلایی
چهارمضراب اوج، سوز و گداز
04:09
12
03:18
14
چهارمضراب زابل، مخالف - داریوش طلایی
چهارمضراب زابل، مخالف
05:23
15
04:11
16
چهارمضراب زابل نوعی دیگر - داریوش طلایی
چهارمضراب زابل نوعی دیگر
02:53
18
02:46
19
01:51
20
درآمد با پیش زنگوله و زنگوله - داریوش طلایی
درآمد با پیش زنگوله و زنگوله
02:37
21
زابل با چهار مضراب و کرشمه - داریوش طلایی
زابل با چهار مضراب و کرشمه
03:21
22
حصار با چهار مضراب و زنگوله - داریوش طلایی
حصار با چهار مضراب و زنگوله
05:12
23
مخالف با مغلوب، نغمه و حاجی حسنی - داریوش طلایی
مخالف با مغلوب، نغمه و حاجی حسنی
03:11
24
01:06
26
00:52
27
04:36
28
فرح برگرفته از رنگ فرح همایون - داریوش طلایی
فرح برگرفته از رنگ فرح همایون
05:29
29
تصنیف برگرفته از تصنیف قدیمی ماهور - داریوش طلایی
تصنیف برگرفته از تصنیف قدیمی ماهور
01:34
30
اشاره به منصوری و فرود - داریوش طلایی
اشاره به منصوری و فرود
01:00
31
مخالف با ضربی برگرفته از نغمه ی مغلوب - داریوش طلایی
مخالف با ضربی برگرفته از نغمه ی مغلوب
04:08
32
اشاره به مویه و فرود - داریوش طلایی
اشاره به مویه و فرود
01:26
33
حصار با چهار مضراب - داریوش طلایی
حصار با چهار مضراب
02:38
34
فرود با اشاره به زنگ شتر - داریوش طلایی
فرود با اشاره به زنگ شتر
02:13
35
ضربی (تنن تن تن) - داریوش طلایی
ضربی (تنن تن تن)
02:59
36
نستاری برگرفته از رنگ نستاری در نوا - داریوش طلایی
نستاری برگرفته از رنگ نستاری در نوا
05:23
37
رنگ برگرفته از رنگ نوا - داریوش طلایی
رنگ برگرفته از رنگ نوا
02:08
38
سایه روشن، قطعه ی ضربی در دشتی - داریوش طلایی
سایه روشن، قطعه ی ضربی در دشتی
07:49
39
بداهه نوازی در درآمد ابوعطا - داریوش طلایی
بداهه نوازی در درآمد ابوعطا
03:40
40
یرقه، قطعه ی ضربی در در ابوعطا - داریوش طلایی
یرقه، قطعه ی ضربی در در ابوعطا
09:22
41
بداهه نوازی در نیشابورک و درآمد نوا - داریوش طلایی
بداهه نوازی در نیشابورک و درآمد نوا
04:39
42
جمل، قطعه ی ضربی در خجسته ی نوا - داریوش طلایی
جمل، قطعه ی ضربی در خجسته ی نوا
02:17
43
بداهه نوازی در فرود به نوا - داریوش طلایی
بداهه نوازی در فرود به نوا
01:22
44
فلق، قطعه ی ضربی در نوا - داریوش طلایی
فلق، قطعه ی ضربی در نوا
04:34
45
بداهه نوازی در نیشابورک نوا 1 - داریوش طلایی
بداهه نوازی در نیشابورک نوا 1
01:16
46
عمیق، قطعه ی ضربی در نوا - داریوش طلایی
عمیق، قطعه ی ضربی در نوا
04:57
47
00:51
48
سحری، قطعه ی ضربی در نوا - داریوش طلایی
سحری، قطعه ی ضربی در نوا
04:13
49
بداهه نوازی در نیشابورک نوا 2 - داریوش طلایی
بداهه نوازی در نیشابورک نوا 2
01:29
50
کوبه، قطعه ی ضربی در نهفت و نیشابورک نوا - داریوش طلایی
کوبه، قطعه ی ضربی در نهفت و نیشابورک نوا
04:21
51
بداهه نوازی در فرود به نوا - داریوش طلایی
بداهه نوازی در فرود به نوا
01:36
52
شادگانی، قطعه ی ضربی با الهام از رنگ نوا - داریوش طلایی
شادگانی، قطعه ی ضربی با الهام از رنگ نوا
05:38
53
درآمد، کرشمه (آواز بیات اصفهان) - داریوش طلایی و ناصر فرهنگ فر
درآمد، کرشمه (آواز بیات اصفهان)
02:17
54
چهار مضراب 1 (آواز بیات اصفهان) - داریوش طلایی و ناصر فرهنگ فر
چهار مضراب 1 (آواز بیات اصفهان)
00:56
55
زنگوله، تحریرِ فرود (آواز بیات اصفهان) - داریوش طلایی و ناصر فرهنگ فر
زنگوله، تحریرِ فرود (آواز بیات اصفهان)
02:03
56
بیات راجه با اشاره به اوج، فرود (آواز بیات اصفهان) - داریوش طلایی و ناصر فرهنگ فر
بیات راجه با اشاره به اوج، فرود (آواز بیات اصفهان)
02:22
57
نغمه و فرود (آواز بیات اصفهان) - داریوش طلایی و ناصر فرهنگ فر
نغمه و فرود (آواز بیات اصفهان)
01:17
58
چهار مضراب 2 (آواز بیات اصفهان) - داریوش طلایی و ناصر فرهنگ فر
چهار مضراب 2 (آواز بیات اصفهان)
01:26
59
سوز و گداز، کرشمه و تحریر (آواز بیات اصفهان) - داریوش طلایی و ناصر فرهنگ فر
سوز و گداز، کرشمه و تحریر (آواز بیات اصفهان)
03:20
60
شوشتری و منصوری، پایه ی هفت تایی در شوشتری، تحریرِ فرود درویش (آواز بیات اصفهان) - داریوش طلایی و ناصر فرهنگ فر
شوشتری و منصوری، پایه ی هفت تایی در شوشتری، تحریرِ فرود درویش (آواز بیات اصفهان)
01:41
61
صوفی نامه (آواز بیات اصفهان) - داریوش طلایی و ناصر فرهنگ فر
صوفی نامه (آواز بیات اصفهان)
02:29
62
ضربی صلح (دستگاه سه گاه) - داریوش طلایی و ناصر فرهنگ فر
ضربی صلح (دستگاه سه گاه)
04:30
63
درآمد، کرشمه (دستگاه سه گاه) - داریوش طلایی و ناصر فرهنگ فر
درآمد، کرشمه (دستگاه سه گاه)
01:13
64
چهار مضراب و گوشه ای مضرابی (دستگاه سه گاه) - داریوش طلایی و ناصر فرهنگ فر
چهار مضراب و گوشه ای مضرابی (دستگاه سه گاه)
01:36
65
زابل، فرود از پرده ی حصار (دستگاه سه گاه) - داریوش طلایی و ناصر فرهنگ فر
زابل، فرود از پرده ی حصار (دستگاه سه گاه)
01:17
66
حصار، چهار مضراب حصار، زنگوله، نغمه و فرود (دستگاه سه گاه) - داریوش طلایی و ناصر فرهنگ فر
حصار، چهار مضراب حصار، زنگوله، نغمه و فرود (دستگاه سه گاه)
02:22
67
مخالف - کرشمه، مغلوب، فرود - زنگوله، یتیمک (دستگاه سه گاه) - داریوش طلایی و ناصر فرهنگ فر
مخالف - کرشمه، مغلوب، فرود - زنگوله، یتیمک (دستگاه سه گاه)
03:32
68
ضربی جنگ (دستگاه سه گاه) - داریوش طلایی و ناصر فرهنگ فر
ضربی جنگ (دستگاه سه گاه)
02:10
72
غزال، نغمه، زیرکش سلمک، گلریز - داریوش طلایی
غزال، نغمه، زیرکش سلمک، گلریز
05:28
74
06:09
76
گریلی شستی، چند بخش از شهرآشوب - داریوش طلایی
گریلی شستی، چند بخش از شهرآشوب
03:16
77
03:48
78
02:30
79
چهارمضراب اوج، سوز و گداز - داریوش طلایی
چهارمضراب اوج، سوز و گداز
04:09
80
03:18
82
چهارمضراب زابل، مخالف - داریوش طلایی
چهارمضراب زابل، مخالف
05:23
83
04:11
84
چهارمضراب زابل نوعی دیگر - داریوش طلایی
چهارمضراب زابل نوعی دیگر
02:53
86
02:46
87
01:51
88
درآمد با پیش زنگوله و زنگوله - داریوش طلایی
درآمد با پیش زنگوله و زنگوله
02:37
89
زابل با چهار مضراب و کرشمه - داریوش طلایی
زابل با چهار مضراب و کرشمه
03:21
90
حصار با چهار مضراب و زنگوله - داریوش طلایی
حصار با چهار مضراب و زنگوله
05:12
91
مخالف با مغلوب، نغمه و حاجی حسنی - داریوش طلایی
مخالف با مغلوب، نغمه و حاجی حسنی
03:11
92
01:06
94
00:52
95
04:36
96
فرح برگرفته از رنگ فرح همایون - داریوش طلایی
فرح برگرفته از رنگ فرح همایون
05:29
97
تصنیف برگرفته از تصنیف قدیمی ماهور - داریوش طلایی
تصنیف برگرفته از تصنیف قدیمی ماهور
01:34
98
اشاره به منصوری و فرود - داریوش طلایی
اشاره به منصوری و فرود
01:00
99
مخالف با ضربی برگرفته از نغمه ی مغلوب - داریوش طلایی
مخالف با ضربی برگرفته از نغمه ی مغلوب
04:08
100
اشاره به مویه و فرود - داریوش طلایی
اشاره به مویه و فرود
01:26
101
حصار با چهار مضراب - داریوش طلایی
حصار با چهار مضراب
02:38
102
فرود با اشاره به زنگ شتر - داریوش طلایی
فرود با اشاره به زنگ شتر
02:13
103
ضربی (تنن تن تن) - داریوش طلایی
ضربی (تنن تن تن)
02:59
104
نستاری برگرفته از رنگ نستاری در نوا - داریوش طلایی
نستاری برگرفته از رنگ نستاری در نوا
05:23
105
رنگ برگرفته از رنگ نوا - داریوش طلایی
رنگ برگرفته از رنگ نوا
02:08
0 از 5 (از مجموع 0 امتیاز)
نظرات

شما اولین نظر را بنویسید.

ورود / ثبت نام