مادروپدر

مادروپدر

0 دنبال کننده71 آهنگ (04:59:55)
#عنوان
3
مادر - مسعود امامی
05:00
12
05:18
17
07:20
19
04:56
20
03:55
21
04:48
24
03:50
26
04:12
30
28:38
33
به نام پدر - علی ضیا
به نام پدر
05:00
34
07:47
35
بداهه نوازی در بیات اصفهان (اجرای خصوصی منزل علی رستمیان-سال1363) 1 - پرویز مشکاتیان
بداهه نوازی در بیات اصفهان (اجرای خصوصی منزل علی رستمیان-سال1363) 1
01:10
36
بداهه نوازی در بیات اصفهان (اجرای خصوصی منزل علی رستمیان-سال1363) 2 - پرویز مشکاتیان
بداهه نوازی در بیات اصفهان (اجرای خصوصی منزل علی رستمیان-سال1363) 2
02:29
37
بداهه نوازی در بیات اصفهان (اجرای خصوصی منزل علی رستمیان-سال1363) 3 - پرویز مشکاتیان
بداهه نوازی در بیات اصفهان (اجرای خصوصی منزل علی رستمیان-سال1363) 3
01:43
38
بداهه نوازی در بیات اصفهان (اجرای خصوصی منزل علی رستمیان-سال1363) 4 - پرویز مشکاتیان
بداهه نوازی در بیات اصفهان (اجرای خصوصی منزل علی رستمیان-سال1363) 4
02:19
39
بداهه نوازی در بیات اصفهان (اجرای خصوصی منزل علی رستمیان-سال1363) 5 - پرویز مشکاتیان
بداهه نوازی در بیات اصفهان (اجرای خصوصی منزل علی رستمیان-سال1363) 5
00:46
40
بداهه نوازی در بیات اصفهان (اجرای خصوصی منزل علی رستمیان-سال1363) 6 - پرویز مشکاتیان
بداهه نوازی در بیات اصفهان (اجرای خصوصی منزل علی رستمیان-سال1363) 6
01:41
41
بداهه نوازی در بیات اصفهان (اجرای خصوصی منزل علی رستمیان-سال1363) 7 - پرویز مشکاتیان
بداهه نوازی در بیات اصفهان (اجرای خصوصی منزل علی رستمیان-سال1363) 7
02:21
42
بداهه نوازی در ماهور (اجرای خصوصی-سال1364) 1 - پرویز مشکاتیان
بداهه نوازی در ماهور (اجرای خصوصی-سال1364) 1
00:55
43
بداهه نوازی در ماهور (اجرای خصوصی-سال1364) 2 - پرویز مشکاتیان
بداهه نوازی در ماهور (اجرای خصوصی-سال1364) 2
01:19
44
بداهه نوازی در ماهور (اجرای خصوصی-سال1364) 3 - پرویز مشکاتیان
بداهه نوازی در ماهور (اجرای خصوصی-سال1364) 3
01:04
45
بداهه نوازی در ماهور (اجرای خصوصی-سال1364) 4 - پرویز مشکاتیان
بداهه نوازی در ماهور (اجرای خصوصی-سال1364) 4
06:01
46
بداهه نوازی در ماهور (اجرای خصوصی-سال1364) 5 - پرویز مشکاتیان
بداهه نوازی در ماهور (اجرای خصوصی-سال1364) 5
03:51
47
بداهه نوازی در بیات اصفهان (اجرای خصوصی-سال1362) 1 - پرویز مشکاتیان
بداهه نوازی در بیات اصفهان (اجرای خصوصی-سال1362) 1
02:13
48
بداهه نوازی در بیات اصفهان (اجرای خصوصی-سال1362) 2 - پرویز مشکاتیان
بداهه نوازی در بیات اصفهان (اجرای خصوصی-سال1362) 2
01:15
49
بداهه نوازی در بیات اصفهان (اجرای خصوصی-سال1362) 3 - پرویز مشکاتیان
بداهه نوازی در بیات اصفهان (اجرای خصوصی-سال1362) 3
02:17
50
بداهه نوازی در بیات اصفهان (اجرای خصوصی-سال1362) 4 - پرویز مشکاتیان
بداهه نوازی در بیات اصفهان (اجرای خصوصی-سال1362) 4
01:35
51
بداهه نوازی در بیات اصفهان (اجرای خصوصی-سال1362) 5 - پرویز مشکاتیان
بداهه نوازی در بیات اصفهان (اجرای خصوصی-سال1362) 5
02:11
52
بداهه نوازی در نوا (اجرای خصوصی منزل علی رستمیان-سال1371) 1 - پرویز مشکاتیان
بداهه نوازی در نوا (اجرای خصوصی منزل علی رستمیان-سال1371) 1
02:03
53
بداهه نوازی در نوا (اجرای خصوصی منزل علی رستمیان-سال1371) 2 - پرویز مشکاتیان
بداهه نوازی در نوا (اجرای خصوصی منزل علی رستمیان-سال1371) 2
05:52
54
بداهه نوازی در نوا (اجرای خصوصی منزل علی رستمیان-سال1371) 3 - پرویز مشکاتیان
بداهه نوازی در نوا (اجرای خصوصی منزل علی رستمیان-سال1371) 3
01:08
55
بداهه نوازی در نوا (اجرای خصوصی منزل علی رستمیان-سال1371) 4 - پرویز مشکاتیان
بداهه نوازی در نوا (اجرای خصوصی منزل علی رستمیان-سال1371) 4
05:08
56
بداهه نوازی در نوا (اجرای خصوصی منزل علی رستمیان-سال1371) 5 - پرویز مشکاتیان
بداهه نوازی در نوا (اجرای خصوصی منزل علی رستمیان-سال1371) 5
01:45
57
بداهه نوازی در نوا (اجرای خصوصی منزل علی رستمیان-سال1371) 6 - پرویز مشکاتیان
بداهه نوازی در نوا (اجرای خصوصی منزل علی رستمیان-سال1371) 6
10:53
58
04:16
62
04:18
63
04:50
68
03:13
69
02:31
70
اسیری - محسن چاوشی
05:29
71
05:01
0 از 5 (از مجموع 0 امتیاز)
در همین سبک
نظرات

شما اولین نظر را بنویسید.

ورود / ثبت نام