نی نوازی (ردیف استاد عبدالله دوامی) 1 - سیامک جهانگیری

نی نوازی (ردیف استاد عبدالله دوامی) 1

#عنوان
1
درآمد خارا (دستگاه شور) - سیامک جهانگیری
درآمد خارا (دستگاه شور)
00:28
2
درآمد شور (دستگاه شور) - سیامک جهانگیری
درآمد شور (دستگاه شور)
00:43
3
کرشمه (دستگاه شور) - سیامک جهانگیری
کرشمه (دستگاه شور)
00:46
4
گوشه ی رهاوی (دستگاه شور) - سیامک جهانگیری
گوشه ی رهاوی (دستگاه شور)
00:31
5
سلمک (دستگاه شور) - سیامک جهانگیری
سلمک (دستگاه شور)
02:08
6
قرچه (دستگاه شور) - سیامک جهانگیری
قرچه (دستگاه شور)
01:07
7
فرود متمم (دستگاه شور) - سیامک جهانگیری
فرود متمم (دستگاه شور)
00:22
8
رضوی (دستگاه شور) - سیامک جهانگیری
رضوی (دستگاه شور)
00:23
9
تحریر نشیب و فراز (دستگاه شور) - سیامک جهانگیری
تحریر نشیب و فراز (دستگاه شور)
00:54
10
تحریر جواد خانی (دستگاه شور) - سیامک جهانگیری
تحریر جواد خانی (دستگاه شور)
01:15
11
فرود (دستگاه شور) - سیامک جهانگیری
فرود (دستگاه شور)
00:45
12
زیرکش سلمک (دستگاه شور) - سیامک جهانگیری
زیرکش سلمک (دستگاه شور)
00:56
13
عزال (دستگاه شور) - سیامک جهانگیری
عزال (دستگاه شور)
00:49
14
حسینی (دستگاه شور) - سیامک جهانگیری
حسینی (دستگاه شور)
00:45
15
ملک حسین (دستگاه شور) - سیامک جهانگیری
ملک حسین (دستگاه شور)
00:57
16
دوبیتی (دستگاه شور) - سیامک جهانگیری
دوبیتی (دستگاه شور)
00:33
17
خارا (دستگاه شور) - سیامک جهانگیری
خارا (دستگاه شور)
00:33
18
فرود متمم 2 (دستگاه شور) - سیامک جهانگیری
فرود متمم 2 (دستگاه شور)
00:23
19
شهناز (دستگاه شور) - سیامک جهانگیری
شهناز (دستگاه شور)
01:14
20
قجر (دستگاه شور) - سیامک جهانگیری
قجر (دستگاه شور)
01:05
21
فرود به شور (دستگاه شور) - سیامک جهانگیری
فرود به شور (دستگاه شور)
00:52
22
درآمد (آواز ابوعطا) - سیامک جهانگیری
درآمد (آواز ابوعطا)
00:25
23
رامکلی (آواز ابوعطا) - سیامک جهانگیری
رامکلی (آواز ابوعطا)
01:04
24
تحریر نایب اسدالله (آواز ابوعطا) - سیامک جهانگیری
تحریر نایب اسدالله (آواز ابوعطا)
00:34
25
تحریر ابوعطا (آواز ابوعطا) - سیامک جهانگیری
تحریر ابوعطا (آواز ابوعطا)
00:33
26
حجاز (آواز ابوعطا) - سیامک جهانگیری
حجاز (آواز ابوعطا)
01:08
27
تحریر ابوعطا 2 (آواز ابوعطا) - سیامک جهانگیری
تحریر ابوعطا 2 (آواز ابوعطا)
00:32
28
چهارپاره (آواز ابوعطا) - سیامک جهانگیری
چهارپاره (آواز ابوعطا)
00:58
29
ترک در چهارپاره (آواز ابوعطا) - سیامک جهانگیری
ترک در چهارپاره (آواز ابوعطا)
00:30
30
اوج در چهارپاره (آواز ابوعطا) - سیامک جهانگیری
اوج در چهارپاره (آواز ابوعطا)
01:18
31
خسرو و شیرین (آواز ابوعطا) - سیامک جهانگیری
خسرو و شیرین (آواز ابوعطا)
01:12
32
گبری (آواز ابوعطا) - سیامک جهانگیری
گبری (آواز ابوعطا)
00:51
33
مثنوی (آواز ابوعطا) - سیامک جهانگیری
مثنوی (آواز ابوعطا)
00:28
34
درآمد سماع حضور (آواز بیات ترک) - سیامک جهانگیری
درآمد سماع حضور (آواز بیات ترک)
00:20
35
درآمد اول (آواز بیات ترک) - سیامک جهانگیری
درآمد اول (آواز بیات ترک)
00:23
36
درآمد دوم (آواز بیات ترک) - سیامک جهانگیری
درآمد دوم (آواز بیات ترک)
00:44
37
حاجی حسنی (آواز بیات ترک) - سیامک جهانگیری
حاجی حسنی (آواز بیات ترک)
00:28
38
درآمد سوم (آواز بیات ترک) - سیامک جهانگیری
درآمد سوم (آواز بیات ترک)
00:57
39
جامه دران (آواز بیات ترک) - سیامک جهانگیری
جامه دران (آواز بیات ترک)
00:40
40
محمد صادق خانی (آواز بیات ترک) - سیامک جهانگیری
محمد صادق خانی (آواز بیات ترک)
01:10
41
دوگاه (آواز بیات ترک) - سیامک جهانگیری
دوگاه (آواز بیات ترک)
00:23
42
مهدی ضرابی (آواز بیات ترک) - سیامک جهانگیری
مهدی ضرابی (آواز بیات ترک)
00:43
43
قطار (آواز بیات ترک) - سیامک جهانگیری
قطار (آواز بیات ترک)
00:50
44
امیری، شهابی (آواز بیات ترک) - سیامک جهانگیری
امیری، شهابی (آواز بیات ترک)
00:58
45
روح الارواح (آواز بیات ترک) - سیامک جهانگیری
روح الارواح (آواز بیات ترک)
01:44
46
شکسته (آواز بیات ترک) - سیامک جهانگیری
شکسته (آواز بیات ترک)
00:57
47
ابول (آواز بیات ترک) - سیامک جهانگیری
ابول (آواز بیات ترک)
01:00
48
مثنوی (آواز بیات ترک) - سیامک جهانگیری
مثنوی (آواز بیات ترک)
02:10
49
درآمد (آواز افشاری) - سیامک جهانگیری
درآمد (آواز افشاری)
01:31
50
جامه دران (آواز افشاری) - سیامک جهانگیری
جامه دران (آواز افشاری)
01:15
51
میرزایی (آواز افشاری) - سیامک جهانگیری
میرزایی (آواز افشاری)
00:57
52
قرائی (آواز افشاری) - سیامک جهانگیری
قرائی (آواز افشاری)
01:18
53
عراق (آواز افشاری) - سیامک جهانگیری
عراق (آواز افشاری)
01:03
54
مثنوی (آواز افشاری) - سیامک جهانگیری
مثنوی (آواز افشاری)
01:54
55
شاه ختایی (آواز افشاری) - سیامک جهانگیری
شاه ختایی (آواز افشاری)
00:44
56
دشتستانی (آواز دشتی) - سیامک جهانگیری
دشتستانی (آواز دشتی)
00:38
57
حاجیانی (آواز دشتی) - سیامک جهانگیری
حاجیانی (آواز دشتی)
00:47
58
بیدگلی (آواز دشتی) - سیامک جهانگیری
بیدگلی (آواز دشتی)
00:50
59
اوج (آواز دشتی) - سیامک جهانگیری
اوج (آواز دشتی)
01:00
60
گیلکی (آواز دشتی) - سیامک جهانگیری
گیلکی (آواز دشتی)
01:44
61
کوچه باغی، غم انگیز (آواز دشتی) - سیامک جهانگیری
کوچه باغی، غم انگیز (آواز دشتی)
00:55
62
سملی (آواز دشتی) - سیامک جهانگیری
سملی (آواز دشتی)
00:50
63
درآمد (آواز کردبیات) - سیامک جهانگیری
درآمد (آواز کردبیات)
02:04
64
حزین (آواز کردبیات) - سیامک جهانگیری
حزین (آواز کردبیات)
01:00
65
اوج (آواز کردبیات) - سیامک جهانگیری
اوج (آواز کردبیات)
00:24
66
تحریر نشیب و فراز
تحریر نشیب و فراز "زنگ شتر" (آواز کردبیات)
00:23
67
بسته نگار (آواز کردبیات) - سیامک جهانگیری
بسته نگار (آواز کردبیات)
00:49
© ماهور
4.67 از 5 (از مجموع 3 امتیاز)
نظرات

شما اولین نظر را بنویسید.

ورود / ثبت نام