رقص قطره - شوروش رعنایی و عماد توحیدی

رقص قطره

#عنوان
1
شبنم (بخش اول: تکنوازی تار) - شوروش رعنایی و عماد توحیدی
شبنم (بخش اول: تکنوازی تار)
02:17
2
رقص قطره (بخش اول: تکنوازی تار) - شوروش رعنایی و عماد توحیدی
رقص قطره (بخش اول: تکنوازی تار)
08:25
3
راز مه (بخش اول: تکنوازی تار) - شوروش رعنایی و عماد توحیدی
راز مه (بخش اول: تکنوازی تار)
01:41
4
غلیان (بخش اول: تکنوازی تار) - شوروش رعنایی و عماد توحیدی
غلیان (بخش اول: تکنوازی تار)
03:03
5
رژیان (بخش اول: تکنوازی تار) - شوروش رعنایی و عماد توحیدی
رژیان (بخش اول: تکنوازی تار)
01:36
6
اوینار
اوینار "عاشق" (بخش اول: تکنوازی تار)
04:02
7
هق هق (بخش اول: تکنوازی تار) - شوروش رعنایی و عماد توحیدی
هق هق (بخش اول: تکنوازی تار)
01:44
8
رقص عشق (بخش اول: تکنوازی تار) - شوروش رعنایی و عماد توحیدی
رقص عشق (بخش اول: تکنوازی تار)
03:53
9
مقدمه راز (بخش دوم: دونوازی تار و دف) - شوروش رعنایی و عماد توحیدی
مقدمه راز (بخش دوم: دونوازی تار و دف)
02:10
10
پیش درآمد سه گاه (بخش دوم: دونوازی تار و دف) - شوروش رعنایی و عماد توحیدی
پیش درآمد سه گاه (بخش دوم: دونوازی تار و دف)
07:02
11
درآمد (بخش دوم: دونوازی تار و دف) - شوروش رعنایی و عماد توحیدی
درآمد (بخش دوم: دونوازی تار و دف)
03:15
12
زابل (بخش دوم: دونوازی تار و دف) - شوروش رعنایی و عماد توحیدی
زابل (بخش دوم: دونوازی تار و دف)
03:01
13
مویه و ضربی مویه (بخش دوم: دونوازی تار و دف) - شوروش رعنایی و عماد توحیدی
مویه و ضربی مویه (بخش دوم: دونوازی تار و دف)
04:20
14
مخالف (بخش دوم: دونوازی تار و دف) - شوروش رعنایی و عماد توحیدی
مخالف (بخش دوم: دونوازی تار و دف)
01:54
15
ضربی مخالف (بخش دوم: دونوازی تار و دف) - شوروش رعنایی و عماد توحیدی
ضربی مخالف (بخش دوم: دونوازی تار و دف)
10:08
16
حصار (بخش دوم: دونوازی تار و دف) - شوروش رعنایی و عماد توحیدی
حصار (بخش دوم: دونوازی تار و دف)
01:41
17
مستی (بخش دوم: دونوازی تار و دف) - شوروش رعنایی و عماد توحیدی
مستی (بخش دوم: دونوازی تار و دف)
03:51
18
خروش (بخش دوم: دونوازی تار و دف) - شوروش رعنایی و عماد توحیدی
خروش (بخش دوم: دونوازی تار و دف)
04:31
© ماهور
5 از 5 (از مجموع 1 امتیاز)
نظرات

شما اولین نظر را بنویسید.

ورود / ثبت نام