اولین ضبط هفت دستگاه موسیقی ایران - سید احمد خان و قلی خان شاهی

اولین ضبط هفت دستگاه موسیقی ایران

#عنوان
1
درآمد (دستگاه چهارگاه) - سید احمد خان و قلی خان شاهی
درآمد (دستگاه چهارگاه)
02:51
2
زابل و مویه (دستگاه چهارگاه) - سید احمد خان و قلی خان شاهی
زابل و مویه (دستگاه چهارگاه)
03:05
3
حصار (دستگاه چهارگاه) - سید احمد خان و قلی خان شاهی
حصار (دستگاه چهارگاه)
02:54
4
مخالف (دستگاه چهارگاه) - سید احمد خان و قلی خان شاهی
مخالف (دستگاه چهارگاه)
03:02
5
مغلوب (دستگاه چهارگاه) - سید احمد خان و قلی خان شاهی
مغلوب (دستگاه چهارگاه)
02:59
6
تصنیف «شاه رفت فرنگستان» (دستگاه چهارگاه) - سید احمد خان و قلی خان شاهی
تصنیف «شاه رفت فرنگستان» (دستگاه چهارگاه)
02:57
7
مخالف با رِنگ (دستگاه چهارگاه) - سید احمد خان و قلی خان شاهی
مخالف با رِنگ (دستگاه چهارگاه)
02:51
8
درآمد با تصنیف (دستگاه نوا) - سید احمد خان و قلی خان شاهی
درآمد با تصنیف (دستگاه نوا)
03:04
9
شکسته ی کوچک (دستگاه نوا) - سید احمد خان و قلی خان شاهی
شکسته ی کوچک (دستگاه نوا)
03:03
10
حسین (دستگاه نوا) - سید احمد خان و قلی خان شاهی
حسین (دستگاه نوا)
03:01
11
پهلوی و حسین با تصنیف «پَری» (دستگاه نوا) - سید احمد خان و قلی خان شاهی
پهلوی و حسین با تصنیف «پَری» (دستگاه نوا)
03:05
12
لیلی و مجنون با تصنیف (دستگاه نوا) - سید احمد خان و قلی خان شاهی
لیلی و مجنون با تصنیف (دستگاه نوا)
03:11
13
درآمد و ابول (دستگاه همایون) - سید احمد خان و قلی خان شاهی
درآمد و ابول (دستگاه همایون)
02:17
14
شکسته با تصنیف همایون (دستگاه همایون) - سید احمد خان و قلی خان شاهی
شکسته با تصنیف همایون (دستگاه همایون)
03:04
15
لیلی و مجنون (دستگاه همایون) - سید احمد خان و قلی خان شاهی
لیلی و مجنون (دستگاه همایون)
03:07
16
بیداد (دستگاه همایون) - سید احمد خان و قلی خان شاهی
بیداد (دستگاه همایون)
02:24
17
درآمد شور با تصنیف (دستگاه شور) - سید احمد خان و قلی خان شاهی
درآمد شور با تصنیف (دستگاه شور)
03:15
18
خود شور با تصنیف (دستگاه شور) - سید احمد خان و قلی خان شاهی
خود شور با تصنیف (دستگاه شور)
03:13
19
سلمک با تصنیف (دستگاه شور) - سید احمد خان و قلی خان شاهی
سلمک با تصنیف (دستگاه شور)
03:06
20
عُزال با تصنیف (دستگاه شور) - سید احمد خان و قلی خان شاهی
عُزال با تصنیف (دستگاه شور)
03:03
21
شهناز با تصنیف (دستگاه شور) - سید احمد خان و قلی خان شاهی
شهناز با تصنیف (دستگاه شور)
02:43
22
درآمد با تصنیف (دستگاه سه گاه) - سید احمد خان و قلی خان شاهی
درآمد با تصنیف (دستگاه سه گاه)
02:38
23
زابل با تصنیف (دستگاه سه گاه) - سید احمد خان و قلی خان شاهی
زابل با تصنیف (دستگاه سه گاه)
02:49
24
مخالف با تصنیف (دستگاه سه گاه) - سید احمد خان و قلی خان شاهی
مخالف با تصنیف (دستگاه سه گاه)
02:54
25
حصار با تصنیف (دستگاه سه گاه) - سید احمد خان و قلی خان شاهی
حصار با تصنیف (دستگاه سه گاه)
03:34
26
مویه با تصنیف (دستگاه سه گاه) - سید احمد خان و قلی خان شاهی
مویه با تصنیف (دستگاه سه گاه)
02:36
27
درآمد (دستگاه ماهور) - سید احمد خان و قلی خان شاهی
درآمد (دستگاه ماهور)
03:20
28
بیات ترک (دستگاه ماهور) - سید احمد خان و قلی خان شاهی
بیات ترک (دستگاه ماهور)
03:23
29
تصنیفِ کارِ عمل (دستگاه ماهور) - سید احمد خان و قلی خان شاهی
تصنیفِ کارِ عمل (دستگاه ماهور)
03:31
30
آواز فِیلی (دستگاه ماهور) - سید احمد خان و قلی خان شاهی
آواز فِیلی (دستگاه ماهور)
03:26
31
آواز دلکش (دستگاه ماهور) - سید احمد خان و قلی خان شاهی
آواز دلکش (دستگاه ماهور)
03:30
32
آواز عراق با تصنیف و رنگ (دستگاه ماهور) - سید احمد خان و قلی خان شاهی
آواز عراق با تصنیف و رنگ (دستگاه ماهور)
04:18
33
شماره 1 (دستگاه راست پنجگاه) - سید احمد خان و قلی خان شاهی
شماره 1 (دستگاه راست پنجگاه)
02:17
34
شماره 2 (دستگاه راست پنجگاه) - سید احمد خان و قلی خان شاهی
شماره 2 (دستگاه راست پنجگاه)
03:23
35
ساقی نامه (دستگاه راست پنجگاه) - سید احمد خان و قلی خان شاهی
ساقی نامه (دستگاه راست پنجگاه)
03:46
36
نوروز صبا با تصنیف (دستگاه راست پنجگاه) - سید احمد خان و قلی خان شاهی
نوروز صبا با تصنیف (دستگاه راست پنجگاه)
03:41
© ماهور
5 از 5 (از مجموع 2 امتیاز)
نظرات

شما اولین نظر را بنویسید.

ورود / ثبت نام