آثار درویش خان برای سنتور ۱

آثار درویش خان برای سنتور ۱

سامان ضرابی

لیست آهنگ ها

پیش درآمد شور گوش کنید
سامان ضرابی
پیش درآمد ابوعطا گوش کنید
سامان ضرابی
پیش درآمد ابوعطا (دوم) گوش کنید
سامان ضرابی
تصنیف بهار دلکش گوش کنید
سامان ضرابی
رنگ ابوعطا گوش کنید
سامان ضرابی
پیش درآمد افشاری گوش کنید
سامان ضرابی
تصنیف باد خزان گوش کنید
سامان ضرابی
رنگ افشاری گوش کنید
سامان ضرابی
رنگ افشاری (دوم) گوش کنید
سامان ضرابی
دوضربی افشاری گوش کنید
سامان ضرابی
پیش درآمد سه گاه گوش کنید
سامان ضرابی
تصنیف صبحدم گوش کنید
سامان ضرابی
تصنیف عروس گل گوش کنید
سامان ضرابی
رنگ سه گاه گوش کنید
سامان ضرابی
پیش درآمد شوشتری گوش کنید
سامان ضرابی
رنگ شوشتری گوش کنید
سامان ضرابی