تصنیف های دوره ی قاجار 2 - رضا قلی خان نوروزی

تصنیف های دوره ی قاجار 2

#عنوان
1
تصنیف همایون - رضا قلی خان نوروزی
تصنیف همایون
03:00
2
تصنیف شوشتری - رضا قلی خان نوروزی
تصنیف شوشتری
03:12
3
تصنیف بیداد - رضا قلی خان نوروزی
تصنیف بیداد
02:53
4
رنگ بیداد - رضا قلی خان نوروزی
رنگ بیداد
02:51
5
تصنیف اصفهان 1 - رضا قلی خان نوروزی
تصنیف اصفهان 1
02:58
6
تصنیف اصفهان 2 - رضا قلی خان نوروزی
تصنیف اصفهان 2
03:01
7
تصنیف اصفهان 3 - رضا قلی خان نوروزی
تصنیف اصفهان 3
03:08
8
تصنیف اصفهان 4 - رضا قلی خان نوروزی
تصنیف اصفهان 4
03:07
9
تصنیف سه گاه - رضا قلی خان نوروزی
تصنیف سه گاه
03:09
10
تصنیف چهارگاه - رضا قلی خان نوروزی
تصنیف چهارگاه
03:00
11
تصنیف ماهور 1 - رضا قلی خان نوروزی
تصنیف ماهور 1
03:05
12
تصنیف ماهور 2 - رضا قلی خان نوروزی
تصنیف ماهور 2
03:05
13
تصنیف ماهور 3 - رضا قلی خان نوروزی
تصنیف ماهور 3
03:16
14
ساقی نامه - رضا قلی خان نوروزی
ساقی نامه
02:07
15
تصنیف ماهور 4 (اجرا با فلوت) - رضا قلی خان نوروزی
تصنیف ماهور 4 (اجرا با فلوت)
01:14
16
تصنیف نوا 1 - رضا قلی خان نوروزی
تصنیف نوا 1
02:58
17
تصنیف نوا 2 - رضا قلی خان نوروزی
تصنیف نوا 2
03:10
18
تصنیف نوا 3 - رضا قلی خان نوروزی
تصنیف نوا 3
02:55
19
تصنیف نوا 4 - رضا قلی خان نوروزی
تصنیف نوا 4
03:08
© ماهور
4.5 از 5 (از مجموع 2 امتیاز)
نظرات

شما اولین نظر را بنویسید.

ورود / ثبت نام