ردیف تار ۴ - مرتضی نی داوود

ردیف تار ۴

#عنوان
1
درآمد اول (دستگاه راست پنجگاه) - مرتضی نی داوود
درآمد اول (دستگاه راست پنجگاه)
10:03
2
آواز (دستگاه راست پنجگاه) - مرتضی نی داوود
آواز (دستگاه راست پنجگاه)
00:47
3
چهارمضراب (دستگاه راست پنجگاه) - مرتضی نی داوود
چهارمضراب (دستگاه راست پنجگاه)
02:06
4
زنگ شتر (دستگاه راست پنجگاه) - مرتضی نی داوود
زنگ شتر (دستگاه راست پنجگاه)
01:00
5
نغمه (دستگاه راست پنجگاه) - مرتضی نی داوود
نغمه (دستگاه راست پنجگاه)
00:54
6
روح افزا (دستگاه راست پنجگاه) - مرتضی نی داوود
روح افزا (دستگاه راست پنجگاه)
00:39
7
پروانه 1 (دستگاه راست پنجگاه) - مرتضی نی داوود
پروانه 1 (دستگاه راست پنجگاه)
00:25
8
پنجگاه (دستگاه راست پنجگاه) - مرتضی نی داوود
پنجگاه (دستگاه راست پنجگاه)
01:15
9
پروانه 2 (دستگاه راست پنجگاه) - مرتضی نی داوود
پروانه 2 (دستگاه راست پنجگاه)
00:27
10
عشاق (دستگاه راست پنجگاه) - مرتضی نی داوود
عشاق (دستگاه راست پنجگاه)
01:15
11
بیات عجم (دستگاه راست پنجگاه) - مرتضی نی داوود
بیات عجم (دستگاه راست پنجگاه)
01:16
12
زابل (دستگاه راست پنجگاه) - مرتضی نی داوود
زابل (دستگاه راست پنجگاه)
00:32
13
قرچه (دستگاه راست پنجگاه) - مرتضی نی داوود
قرچه (دستگاه راست پنجگاه)
00:46
14
بحر نور (دستگاه راست پنجگاه) - مرتضی نی داوود
بحر نور (دستگاه راست پنجگاه)
00:33
15
مُبَرقَع و سپهر (دستگاه راست پنجگاه) - مرتضی نی داوود
مُبَرقَع و سپهر (دستگاه راست پنجگاه)
00:52
16
پروانه 3 (دستگاه راست پنجگاه) - مرتضی نی داوود
پروانه 3 (دستگاه راست پنجگاه)
00:27
17
عراق (دستگاه راست پنجگاه) - مرتضی نی داوود
عراق (دستگاه راست پنجگاه)
00:50
18
مخبر (محّیر) (دستگاه راست پنجگاه) - مرتضی نی داوود
مخبر (محّیر) (دستگاه راست پنجگاه)
00:16
19
نیشابور (دستگاه راست پنجگاه) - مرتضی نی داوود
نیشابور (دستگاه راست پنجگاه)
00:24
20
اصفهانک (دستگاه راست پنجگاه) - مرتضی نی داوود
اصفهانک (دستگاه راست پنجگاه)
00:14
21
حزین (دستگاه راست پنجگاه) - مرتضی نی داوود
حزین (دستگاه راست پنجگاه)
00:35
22
زنگوله (دستگاه راست پنجگاه) - مرتضی نی داوود
زنگوله (دستگاه راست پنجگاه)
00:42
23
شوشتری گردان (دستگاه راست پنجگاه) - مرتضی نی داوود
شوشتری گردان (دستگاه راست پنجگاه)
00:34
24
نوروز عرب (دستگاه راست پنجگاه) - مرتضی نی داوود
نوروز عرب (دستگاه راست پنجگاه)
01:21
25
نوروز صبا (دستگاه راست پنجگاه) - مرتضی نی داوود
نوروز صبا (دستگاه راست پنجگاه)
01:17
26
نوروز خارا (دستگاه راست پنجگاه) - مرتضی نی داوود
نوروز خارا (دستگاه راست پنجگاه)
01:06
27
نفیر (دستگاه راست پنجگاه) - مرتضی نی داوود
نفیر (دستگاه راست پنجگاه)
00:31
28
ابولچپ (دستگاه راست پنجگاه) - مرتضی نی داوود
ابولچپ (دستگاه راست پنجگاه)
00:36
29
راوندی (دستگاه راست پنجگاه) - مرتضی نی داوود
راوندی (دستگاه راست پنجگاه)
00:18
30
لیلی و مجنون (دستگاه راست پنجگاه) - مرتضی نی داوود
لیلی و مجنون (دستگاه راست پنجگاه)
00:46
31
طرز (دستگاه راست پنجگاه) - مرتضی نی داوود
طرز (دستگاه راست پنجگاه)
00:57
32
نیریز (دستگاه راست پنجگاه) - مرتضی نی داوود
نیریز (دستگاه راست پنجگاه)
01:04
33
دستان العرب (دستگاه راست پنجگاه) - مرتضی نی داوود
دستان العرب (دستگاه راست پنجگاه)
00:22
34
نیریز صغیر (دستگاه راست پنجگاه) - مرتضی نی داوود
نیریز صغیر (دستگاه راست پنجگاه)
00:40
35
ماوراءالنهر (دستگاه راست پنجگاه) - مرتضی نی داوود
ماوراءالنهر (دستگاه راست پنجگاه)
01:27
36
راک عبدالله (دستگاه راست پنجگاه) - مرتضی نی داوود
راک عبدالله (دستگاه راست پنجگاه)
00:51
37
راک هندی (دستگاه راست پنجگاه) - مرتضی نی داوود
راک هندی (دستگاه راست پنجگاه)
00:34
38
راک کشمیر (دستگاه راست پنجگاه) - مرتضی نی داوود
راک کشمیر (دستگاه راست پنجگاه)
02:21
39
درآمد اول (دستگاه نوا) - مرتضی نی داوود
درآمد اول (دستگاه نوا)
00:48
40
آواز (دستگاه نوا) - مرتضی نی داوود
آواز (دستگاه نوا)
00:51
41
چهارمضراب (دستگاه نوا) - مرتضی نی داوود
چهارمضراب (دستگاه نوا)
01:32
42
گردانیه (دستگاه نوا) - مرتضی نی داوود
گردانیه (دستگاه نوا)
01:06
43
نغمه (دستگاه نوا) - مرتضی نی داوود
نغمه (دستگاه نوا)
00:42
44
گَوشت (دستگاه نوا) - مرتضی نی داوود
گَوشت (دستگاه نوا)
00:59
45
نَهُفت (دستگاه نوا) - مرتضی نی داوود
نَهُفت (دستگاه نوا)
01:12
46
بیات راجه (دستگاه نوا) - مرتضی نی داوود
بیات راجه (دستگاه نوا)
01:00
47
حزین 1 (دستگاه نوا) - مرتضی نی داوود
حزین 1 (دستگاه نوا)
00:57
48
عشاق (دستگاه نوا) - مرتضی نی داوود
عشاق (دستگاه نوا)
01:22
49
عراق (دستگاه نوا) - مرتضی نی داوود
عراق (دستگاه نوا)
00:52
50
مخبر (محّیر) (دستگاه نوا) - مرتضی نی داوود
مخبر (محّیر) (دستگاه نوا)
00:19
51
حزین 2 (دستگاه نوا) - مرتضی نی داوود
حزین 2 (دستگاه نوا)
00:31
52
زنگوله (دستگاه نوا) - مرتضی نی داوود
زنگوله (دستگاه نوا)
01:07
53
نیشابور (دستگاه نوا) - مرتضی نی داوود
نیشابور (دستگاه نوا)
01:02
54
خجسته (دستگاه نوا) - مرتضی نی داوود
خجسته (دستگاه نوا)
00:17
55
ملک حسینی (دستگاه نوا) - مرتضی نی داوود
ملک حسینی (دستگاه نوا)
00:44
56
زمینه حسینی (دستگاه نوا) - مرتضی نی داوود
زمینه حسینی (دستگاه نوا)
00:47
57
حسین (دستگاه نوا) - مرتضی نی داوود
حسین (دستگاه نوا)
01:31
58
بوسیلک (دستگاه نوا) - مرتضی نی داوود
بوسیلک (دستگاه نوا)
00:43
59
نیریز صغیر (دستگاه نوا) - مرتضی نی داوود
نیریز صغیر (دستگاه نوا)
00:33
60
عشیران (دستگاه نوا) - مرتضی نی داوود
عشیران (دستگاه نوا)
00:41
61
رهاوی (دستگاه نوا) - مرتضی نی داوود
رهاوی (دستگاه نوا)
00:39
62
مسیحی (دستگاه نوا) - مرتضی نی داوود
مسیحی (دستگاه نوا)
00:42
63
ناقوس (دستگاه نوا) - مرتضی نی داوود
ناقوس (دستگاه نوا)
00:45
64
کرشمه (دستگاه نوا) - مرتضی نی داوود
کرشمه (دستگاه نوا)
00:41
65
شاه ختایی (دستگاه نوا) - مرتضی نی داوود
شاه ختایی (دستگاه نوا)
00:59
66
تخت طاقدیس (دستگاه نوا) - مرتضی نی داوود
تخت طاقدیس (دستگاه نوا)
01:06
67
نستاری (دستگاه نوا) - مرتضی نی داوود
نستاری (دستگاه نوا)
04:01
© ماهور
0 از 5 (از مجموع 0 امتیاز)
نظرات

شما اولین نظر را بنویسید.

ورود / ثبت نام