ردیف تار ۳ - مرتضی نی داوود

ردیف تار ۳

#عنوان
1
درآمد (دستگاه همایون) - مرتضی نی داوود
درآمد (دستگاه همایون)
00:44
2
آواز (دستگاه همایون) - مرتضی نی داوود
آواز (دستگاه همایون)
02:36
3
زنگ شتر (دستگاه همایون) - مرتضی نی داوود
زنگ شتر (دستگاه همایون)
01:03
4
تکه ای از چهارگاه (دستگاه همایون) - مرتضی نی داوود
تکه ای از چهارگاه (دستگاه همایون)
00:45
5
موالیان (دستگاه همایون) - مرتضی نی داوود
موالیان (دستگاه همایون)
00:37
6
چکاوک (دستگاه همایون) - مرتضی نی داوود
چکاوک (دستگاه همایون)
01:04
7
بیداد (دستگاه همایون) - مرتضی نی داوود
بیداد (دستگاه همایون)
01:12
8
پروانه (دستگاه همایون) - مرتضی نی داوود
پروانه (دستگاه همایون)
00:27
9
نی داوود (دستگاه همایون) - مرتضی نی داوود
نی داوود (دستگاه همایون)
02:37
10
باوی (دستگاه همایون) - مرتضی نی داوود
باوی (دستگاه همایون)
00:47
11
سوز و گداز (دستگاه همایون) - مرتضی نی داوود
سوز و گداز (دستگاه همایون)
00:46
12
جامه دران (دستگاه همایون) - مرتضی نی داوود
جامه دران (دستگاه همایون)
00:42
13
نوروز عرب (دستگاه همایون) - مرتضی نی داوود
نوروز عرب (دستگاه همایون)
01:17
14
نوروز صبا (دستگاه همایون) - مرتضی نی داوود
نوروز صبا (دستگاه همایون)
01:14
15
نوروز خارا (دستگاه همایون) - مرتضی نی داوود
نوروز خارا (دستگاه همایون)
01:09
16
نفیر (دستگاه همایون) - مرتضی نی داوود
نفیر (دستگاه همایون)
00:49
17
فرنگ (دستگاه همایون) - مرتضی نی داوود
فرنگ (دستگاه همایون)
01:19
18
ابولچپ (دستگاه همایون) - مرتضی نی داوود
ابولچپ (دستگاه همایون)
00:40
19
راوندی (دستگاه همایون) - مرتضی نی داوود
راوندی (دستگاه همایون)
00:17
20
لیلی و مجنون (دستگاه همایون) - مرتضی نی داوود
لیلی و مجنون (دستگاه همایون)
00:48
21
طرز (دستگاه همایون) - مرتضی نی داوود
طرز (دستگاه همایون)
00:37
22
شوشتری (دستگاه همایون) - مرتضی نی داوود
شوشتری (دستگاه همایون)
01:49
23
بختیاری (دستگاه همایون) - مرتضی نی داوود
بختیاری (دستگاه همایون)
01:50
24
چهارمضراب (دستگاه ماهور) - مرتضی نی داوود
چهارمضراب (دستگاه ماهور)
01:39
25
درآمد اول (دستگاه ماهور) - مرتضی نی داوود
درآمد اول (دستگاه ماهور)
00:42
26
درآمد دوم (دستگاه ماهور) - مرتضی نی داوود
درآمد دوم (دستگاه ماهور)
00:45
27
درآمد سوم (دستگاه ماهور) - مرتضی نی داوود
درآمد سوم (دستگاه ماهور)
01:13
28
آواز (دستگاه ماهور) - مرتضی نی داوود
آواز (دستگاه ماهور)
01:14
29
سارنگ (دستگاه ماهور) - مرتضی نی داوود
سارنگ (دستگاه ماهور)
01:02
30
گشایش (دستگاه ماهور) - مرتضی نی داوود
گشایش (دستگاه ماهور)
01:11
31
داد آفرین (دستگاه ماهور) - مرتضی نی داوود
داد آفرین (دستگاه ماهور)
01:39
32
خسروانی (دستگاه ماهور) - مرتضی نی داوود
خسروانی (دستگاه ماهور)
00:28
33
خوارزمی (دستگاه ماهور) - مرتضی نی داوود
خوارزمی (دستگاه ماهور)
00:44
34
دلکش (دستگاه ماهور) - مرتضی نی داوود
دلکش (دستگاه ماهور)
00:51
35
حاجی حسنی (دستگاه ماهور) - مرتضی نی داوود
حاجی حسنی (دستگاه ماهور)
02:47
36
خاورانی (دستگاه ماهور) - مرتضی نی داوود
خاورانی (دستگاه ماهور)
00:17
37
دوتا یکی (دستگاه ماهور) - مرتضی نی داوود
دوتا یکی (دستگاه ماهور)
00:40
38
طرب انگیز (دستگاه ماهور) - مرتضی نی داوود
طرب انگیز (دستگاه ماهور)
01:14
39
نهیب (دستگاه ماهور) - مرتضی نی داوود
نهیب (دستگاه ماهور)
00:57
40
سروش (دستگاه ماهور) - مرتضی نی داوود
سروش (دستگاه ماهور)
01:08
41
آذربایجانی (دستگاه ماهور) - مرتضی نی داوود
آذربایجانی (دستگاه ماهور)
01:08
42
فیلی (دستگاه ماهور) - مرتضی نی داوود
فیلی (دستگاه ماهور)
00:48
43
زیرافکند 1 (دستگاه ماهور) - مرتضی نی داوود
زیرافکند 1 (دستگاه ماهور)
00:28
44
ماهور صغیر (دستگاه ماهور) - مرتضی نی داوود
ماهور صغیر (دستگاه ماهور)
00:52
45
طوسی (دستگاه ماهور) - مرتضی نی داوود
طوسی (دستگاه ماهور)
01:21
46
شکسته 1 (دستگاه ماهور) - مرتضی نی داوود
شکسته 1 (دستگاه ماهور)
00:51
47
نصیرخانی (دستگاه ماهور) - مرتضی نی داوود
نصیرخانی (دستگاه ماهور)
01:08
48
شکسته نصیرخانی (دستگاه ماهور) - مرتضی نی داوود
شکسته نصیرخانی (دستگاه ماهور)
00:31
49
مرادخانی (دستگاه ماهور) - مرتضی نی داوود
مرادخانی (دستگاه ماهور)
00:45
50
ابول (دستگاه ماهور) - مرتضی نی داوود
ابول (دستگاه ماهور)
00:23
51
بسته نگار (دستگاه ماهور) - مرتضی نی داوود
بسته نگار (دستگاه ماهور)
00:19
52
زنگوله (دستگاه ماهور) - مرتضی نی داوود
زنگوله (دستگاه ماهور)
00:16
53
نغمه (دستگاه ماهور) - مرتضی نی داوود
نغمه (دستگاه ماهور)
00:11
54
زیرافکند 2 (دستگاه ماهور) - مرتضی نی داوود
زیرافکند 2 (دستگاه ماهور)
00:39
55
نیریز صغیر (دستگاه ماهور) - مرتضی نی داوود
نیریز صغیر (دستگاه ماهور)
00:46
56
شکسته 2 (دستگاه ماهور) - مرتضی نی داوود
شکسته 2 (دستگاه ماهور)
02:08
57
عراق (دستگاه ماهور) - مرتضی نی داوود
عراق (دستگاه ماهور)
00:46
58
مُخبر [محیّر] (دستگاه ماهور) - مرتضی نی داوود
مُخبر [محیّر] (دستگاه ماهور)
00:14
59
حزین (دستگاه ماهور) - مرتضی نی داوود
حزین (دستگاه ماهور)
00:26
60
زنگوله 2 (دستگاه ماهور) - مرتضی نی داوود
زنگوله 2 (دستگاه ماهور)
00:56
61
راک 1 (دستگاه ماهور) - مرتضی نی داوود
راک 1 (دستگاه ماهور)
00:25
62
راک صغیر (دستگاه ماهور) - مرتضی نی داوود
راک صغیر (دستگاه ماهور)
00:46
63
راک 2 (دستگاه ماهور) - مرتضی نی داوود
راک 2 (دستگاه ماهور)
01:20
64
راک عبدالله (دستگاه ماهور) - مرتضی نی داوود
راک عبدالله (دستگاه ماهور)
00:48
65
راک هندی (دستگاه ماهور) - مرتضی نی داوود
راک هندی (دستگاه ماهور)
00:46
66
راک کشمیر (دستگاه ماهور) - مرتضی نی داوود
راک کشمیر (دستگاه ماهور)
03:32
© ماهور
0 از 5 (از مجموع 0 امتیاز)
نظرات

شما اولین نظر را بنویسید.

ورود / ثبت نام