ردیف تار ۱ - مرتضی نی داوود

ردیف تار ۱

#عنوان
1
درآمد اول،دوم،سوم (دستگاه شور) - مرتضی نی داوود
درآمد اول،دوم،سوم (دستگاه شور)
03:25
2
کرشمه (دستگاه شور) - مرتضی نی داوود
کرشمه (دستگاه شور)
00:43
3
آواز (دستگاه شور) - مرتضی نی داوود
آواز (دستگاه شور)
00:44
4
محمد صادقخانی 1 (دستگاه شور) - مرتضی نی داوود
محمد صادقخانی 1 (دستگاه شور)
00:34
5
صفا 1 (دستگاه شور) - مرتضی نی داوود
صفا 1 (دستگاه شور)
00:41
6
نغمه (دستگاه شور) - مرتضی نی داوود
نغمه (دستگاه شور)
00:55
7
حزین (دستگاه شور) - مرتضی نی داوود
حزین (دستگاه شور)
00:31
8
ملانازی (دستگاه شور) - مرتضی نی داوود
ملانازی (دستگاه شور)
00:48
9
رضوی (دستگاه شور) - مرتضی نی داوود
رضوی (دستگاه شور)
00:50
10
پنجه کردی (دستگاه شور) - مرتضی نی داوود
پنجه کردی (دستگاه شور)
00:45
11
گلریز (دستگاه شور) - مرتضی نی داوود
گلریز (دستگاه شور)
00:36
12
زیرکش (دستگاه شور) - مرتضی نی داوود
زیرکش (دستگاه شور)
00:14
13
نشیب و فراز (دستگاه شور) - مرتضی نی داوود
نشیب و فراز (دستگاه شور)
00:23
14
حسینی (دستگاه شور) - مرتضی نی داوود
حسینی (دستگاه شور)
00:46
15
سلمک (دستگاه شور) - مرتضی نی داوود
سلمک (دستگاه شور)
00:25
16
قرچه (دستگاه شور) - مرتضی نی داوود
قرچه (دستگاه شور)
01:22
17
عُزّال (دستگاه شور) - مرتضی نی داوود
عُزّال (دستگاه شور)
00:16
18
چهارمضراب (دستگاه شور) - مرتضی نی داوود
چهارمضراب (دستگاه شور)
00:32
19
کوچک (دستگاه شور) - مرتضی نی داوود
کوچک (دستگاه شور)
00:23
20
بزرگ (دستگاه شور) - مرتضی نی داوود
بزرگ (دستگاه شور)
00:27
21
قجر (دستگاه شور) - مرتضی نی داوود
قجر (دستگاه شور)
00:30
22
مجلس افروز (دستگاه شور) - مرتضی نی داوود
مجلس افروز (دستگاه شور)
00:37
23
شور بالا،دوبیتی (دستگاه شور) - مرتضی نی داوود
شور بالا،دوبیتی (دستگاه شور)
00:23
24
درآمد (دستگاه شور) - مرتضی نی داوود
درآمد (دستگاه شور)
00:52
25
کرشمه (دستگاه شور) - مرتضی نی داوود
کرشمه (دستگاه شور)
00:38
26
آواز (دستگاه شور) - مرتضی نی داوود
آواز (دستگاه شور)
00:41
27
محمد صادقخانی 2 (دستگاه شور) - مرتضی نی داوود
محمد صادقخانی 2 (دستگاه شور)
00:25
28
صفا 2 (دستگاه شور) - مرتضی نی داوود
صفا 2 (دستگاه شور)
00:29
29
گریلی (دستگاه شور) - مرتضی نی داوود
گریلی (دستگاه شور)
01:08
30
شهناز (دستگاه شور) - مرتضی نی داوود
شهناز (دستگاه شور)
01:21
31
عقده گشا (دستگاه شور) - مرتضی نی داوود
عقده گشا (دستگاه شور)
00:18
32
پنجه کردی (دستگاه شور) - مرتضی نی داوود
پنجه کردی (دستگاه شور)
00:33
33
هشتری (دستگاه شور) - مرتضی نی داوود
هشتری (دستگاه شور)
00:28
34
فرود (دستگاه شور) - مرتضی نی داوود
فرود (دستگاه شور)
00:21
35
شهرآشوب (دستگاه شور) - مرتضی نی داوود
شهرآشوب (دستگاه شور)
02:00
36
چهارمضراب (آواز ابوعطا) - مرتضی نی داوود
چهارمضراب (آواز ابوعطا)
01:41
37
درآمد (آواز ابوعطا) - مرتضی نی داوود
درآمد (آواز ابوعطا)
01:00
38
آواز (آواز ابوعطا) - مرتضی نی داوود
آواز (آواز ابوعطا)
01:06
39
سَیَخی (آواز ابوعطا) - مرتضی نی داوود
سَیَخی (آواز ابوعطا)
01:11
40
قسمت پنجم (آواز ابوعطا) - مرتضی نی داوود
قسمت پنجم (آواز ابوعطا)
01:14
41
دو تا یکی (آواز ابوعطا) - مرتضی نی داوود
دو تا یکی (آواز ابوعطا)
00:33
42
حجاز (آواز ابوعطا) - مرتضی نی داوود
حجاز (آواز ابوعطا)
00:59
43
بغدادی (آواز ابوعطا) - مرتضی نی داوود
بغدادی (آواز ابوعطا)
00:55
44
رامگُلی (رامکلی) (آواز ابوعطا) - مرتضی نی داوود
رامگُلی (رامکلی) (آواز ابوعطا)
00:58
45
چهارپاره (چهارباغ) (آواز ابوعطا) - مرتضی نی داوود
چهارپاره (چهارباغ) (آواز ابوعطا)
01:54
46
گبری (آواز ابوعطا) - مرتضی نی داوود
گبری (آواز ابوعطا)
01:39
47
گبری قسمت دوم (آواز ابوعطا) - مرتضی نی داوود
گبری قسمت دوم (آواز ابوعطا)
02:19
48
عشاق (آواز ابوعطا) - مرتضی نی داوود
عشاق (آواز ابوعطا)
02:15
49
فرود (آواز ابوعطا) - مرتضی نی داوود
فرود (آواز ابوعطا)
00:51
50
چهارمضراب (آواز بیات ترک) - مرتضی نی داوود
چهارمضراب (آواز بیات ترک)
02:17
51
درآمد (آواز بیات ترک) - مرتضی نی داوود
درآمد (آواز بیات ترک)
00:38
52
آواز (آواز بیات ترک) - مرتضی نی داوود
آواز (آواز بیات ترک)
01:14
53
قسمت چهارم (آواز بیات ترک) - مرتضی نی داوود
قسمت چهارم (آواز بیات ترک)
00:20
54
مهربانی (آواز بیات ترک) - مرتضی نی داوود
مهربانی (آواز بیات ترک)
00:38
55
محمد صادقخانی (آواز بیات ترک) - مرتضی نی داوود
محمد صادقخانی (آواز بیات ترک)
00:52
56
روح الارواح (آواز بیات ترک) - مرتضی نی داوود
روح الارواح (آواز بیات ترک)
00:32
57
دوگاه (آواز بیات ترک) - مرتضی نی داوود
دوگاه (آواز بیات ترک)
00:32
58
مهدی ضرابی (آواز بیات ترک) - مرتضی نی داوود
مهدی ضرابی (آواز بیات ترک)
00:37
59
مثنوی (آواز بیات ترک) - مرتضی نی داوود
مثنوی (آواز بیات ترک)
02:39
60
قطار (آواز بیات ترک) - مرتضی نی داوود
قطار (آواز بیات ترک)
01:39
© ماهور
0 از 5 (از مجموع 0 امتیاز)
نظرات

شما اولین نظر را بنویسید.

ورود / ثبت نام