ردیف آوازی (به روایت استاد عبدالله دوامی) - لوح اول - محسن کرامتی و فرامرز پایور

ردیف آوازی (به روایت استاد عبدالله دوامی) - لوح اول

#عنوان
1
درآمد خارا (دستگاه شور) - محسن کرامتی و فرامرز پایور
درآمد خارا (دستگاه شور)
00:34
2
درآمد شور (دستگاه شور) - محسن کرامتی و فرامرز پایور
درآمد شور (دستگاه شور)
00:51
3
کرشمه (دستگاه شور) - محسن کرامتی و فرامرز پایور
کرشمه (دستگاه شور)
00:53
4
گوشه ی رهاوی (دستگاه شور) - محسن کرامتی و فرامرز پایور
گوشه ی رهاوی (دستگاه شور)
00:36
5
سلمک (دستگاه شور) - محسن کرامتی و فرامرز پایور
سلمک (دستگاه شور)
02:15
6
قرچه (دستگاه شور) - محسن کرامتی و فرامرز پایور
قرچه (دستگاه شور)
01:02
7
فرود متمم (دستگاه شور) - محسن کرامتی و فرامرز پایور
فرود متمم (دستگاه شور)
00:24
8
رضوی (دستگاه شور) - محسن کرامتی و فرامرز پایور
رضوی (دستگاه شور)
00:24
9
تحریر نشیب و فراز (دستگاه شور) - محسن کرامتی و فرامرز پایور
تحریر نشیب و فراز (دستگاه شور)
00:57
10
تحریر جوادخانی (دستگاه شور) - محسن کرامتی و فرامرز پایور
تحریر جوادخانی (دستگاه شور)
01:20
11
فرود (دستگاه شور) - محسن کرامتی و فرامرز پایور
فرود (دستگاه شور)
00:47
12
زیرکش سلمک (دستگاه شور) - محسن کرامتی و فرامرز پایور
زیرکش سلمک (دستگاه شور)
01:00
13
عزال (دستگاه شور) - محسن کرامتی و فرامرز پایور
عزال (دستگاه شور)
00:48
14
حسینی (دستگاه شور) - محسن کرامتی و فرامرز پایور
حسینی (دستگاه شور)
00:43
15
ملک حسین (دستگاه شور) - محسن کرامتی و فرامرز پایور
ملک حسین (دستگاه شور)
00:57
16
دوبیتی (دستگاه شور) - محسن کرامتی و فرامرز پایور
دوبیتی (دستگاه شور)
00:36
17
خارا (دستگاه شور) - محسن کرامتی و فرامرز پایور
خارا (دستگاه شور)
00:36
18
فرود متمم (دستگاه شور) - محسن کرامتی و فرامرز پایور
فرود متمم (دستگاه شور)
00:28
19
شهناز (دستگاه شور) - محسن کرامتی و فرامرز پایور
شهناز (دستگاه شور)
01:19
20
قجر (دستگاه شور) - محسن کرامتی و فرامرز پایور
قجر (دستگاه شور)
01:10
21
فرود به شور (دستگاه شور) - محسن کرامتی و فرامرز پایور
فرود به شور (دستگاه شور)
00:49
22
درآمد (آواز ابوعطا) - محسن کرامتی و فرامرز پایور
درآمد (آواز ابوعطا)
00:31
23
رامکلی (آواز ابوعطا) - محسن کرامتی و فرامرز پایور
رامکلی (آواز ابوعطا)
01:02
24
تحریر نایب اسدالله (آواز ابوعطا) - محسن کرامتی و فرامرز پایور
تحریر نایب اسدالله (آواز ابوعطا)
00:42
25
تحریر ابوعطا (آواز ابوعطا) - محسن کرامتی و فرامرز پایور
تحریر ابوعطا (آواز ابوعطا)
00:39
26
حجاز (آواز ابوعطا) - محسن کرامتی و فرامرز پایور
حجاز (آواز ابوعطا)
01:14
27
تحریر ابوعطا 2 (آواز ابوعطا) - محسن کرامتی و فرامرز پایور
تحریر ابوعطا 2 (آواز ابوعطا)
00:38
28
چهارپاره (آواز ابوعطا) - محسن کرامتی و فرامرز پایور
چهارپاره (آواز ابوعطا)
01:03
29
ترک
ترک "در چهارپاره" (آواز ابوعطا)
00:29
30
اوج
اوج "در چهارپاره" (آواز ابوعطا)
01:20
31
دستان عرب
دستان عرب "خسرو و شیرین" (آواز ابوعطا)
01:09
32
گبری (آواز ابوعطا) - محسن کرامتی و فرامرز پایور
گبری (آواز ابوعطا)
00:45
33
مثنوی (آواز ابوعطا) - محسن کرامتی و فرامرز پایور
مثنوی (آواز ابوعطا)
02:25
34
درآمد (آواز افشاری) - محسن کرامتی و فرامرز پایور
درآمد (آواز افشاری)
01:36
35
جامه دران (آواز افشاری) - محسن کرامتی و فرامرز پایور
جامه دران (آواز افشاری)
01:18
36
میرزایی (آواز افشاری) - محسن کرامتی و فرامرز پایور
میرزایی (آواز افشاری)
01:12
37
قرائی (آواز افشاری) - محسن کرامتی و فرامرز پایور
قرائی (آواز افشاری)
01:29
38
عراق (آواز افشاری) - محسن کرامتی و فرامرز پایور
عراق (آواز افشاری)
01:07
39
مثنوی (آواز افشاری) - محسن کرامتی و فرامرز پایور
مثنوی (آواز افشاری)
01:55
40
شاه ختایی (آواز افشاری) - محسن کرامتی و فرامرز پایور
شاه ختایی (آواز افشاری)
00:47
41
دشتستانی (آواز دشتی) - محسن کرامتی و فرامرز پایور
دشتستانی (آواز دشتی)
00:36
42
حاجیانی (آواز دشتی) - محسن کرامتی و فرامرز پایور
حاجیانی (آواز دشتی)
00:49
43
بیدگلی (آواز دشتی) - محسن کرامتی و فرامرز پایور
بیدگلی (آواز دشتی)
00:46
44
اوج (آواز دشتی) - محسن کرامتی و فرامرز پایور
اوج (آواز دشتی)
01:06
45
گیلکی (آواز دشتی) - محسن کرامتی و فرامرز پایور
گیلکی (آواز دشتی)
01:46
46
کوچه باغی
کوچه باغی "غم انگیز" (آواز دشتی)
00:59
47
سملی (آواز دشتی) - محسن کرامتی و فرامرز پایور
سملی (آواز دشتی)
00:53
48
درآمد (آواز کردبیات) - محسن کرامتی و فرامرز پایور
درآمد (آواز کردبیات)
02:21
49
حزین (آواز کردبیات) - محسن کرامتی و فرامرز پایور
حزین (آواز کردبیات)
01:01
50
اوج (آواز کردبیات) - محسن کرامتی و فرامرز پایور
اوج (آواز کردبیات)
00:27
51
تحریر نشیب و فراز (آواز کردبیات) - محسن کرامتی و فرامرز پایور
تحریر نشیب و فراز (آواز کردبیات)
00:26
52
بسته نگار (آواز کردبیات) - محسن کرامتی و فرامرز پایور
بسته نگار (آواز کردبیات)
00:49
53
درآمد سماع حضور (آواز بیات ترک) - محسن کرامتی و فرامرز پایور
درآمد سماع حضور (آواز بیات ترک)
00:24
54
درآمد اول (آواز بیات ترک) - محسن کرامتی و فرامرز پایور
درآمد اول (آواز بیات ترک)
00:26
55
درآمد دوم (آواز بیات ترک) - محسن کرامتی و فرامرز پایور
درآمد دوم (آواز بیات ترک)
00:42
56
حاجی حسنی (آواز بیات ترک) - محسن کرامتی و فرامرز پایور
حاجی حسنی (آواز بیات ترک)
00:28
57
درآمد سوم (آواز بیات ترک) - محسن کرامتی و فرامرز پایور
درآمد سوم (آواز بیات ترک)
00:31
58
حاجی حسنی 2 (آواز بیات ترک) - محسن کرامتی و فرامرز پایور
حاجی حسنی 2 (آواز بیات ترک)
00:27
59
جامه دران (آواز بیات ترک) - محسن کرامتی و فرامرز پایور
جامه دران (آواز بیات ترک)
00:40
60
محمد صادق خانی (آواز بیات ترک) - محسن کرامتی و فرامرز پایور
محمد صادق خانی (آواز بیات ترک)
01:11
61
دوگاه (آواز بیات ترک) - محسن کرامتی و فرامرز پایور
دوگاه (آواز بیات ترک)
00:22
62
مهدی ضرابی (آواز بیات ترک) - محسن کرامتی و فرامرز پایور
مهدی ضرابی (آواز بیات ترک)
00:41
63
قطار (آواز بیات ترک) - محسن کرامتی و فرامرز پایور
قطار (آواز بیات ترک)
00:54
64
امیری
امیری "شهابی" (آواز بیات ترک)
00:51
65
روح الارواح (آواز بیات ترک) - محسن کرامتی و فرامرز پایور
روح الارواح (آواز بیات ترک)
01:40
66
شکسته، اوج (آواز بیات ترک) - محسن کرامتی و فرامرز پایور
شکسته، اوج (آواز بیات ترک)
00:18
67
شکسته (آواز بیات ترک) - محسن کرامتی و فرامرز پایور
شکسته (آواز بیات ترک)
00:32
68
فرود (آواز بیات ترک) - محسن کرامتی و فرامرز پایور
فرود (آواز بیات ترک)
00:13
69
ابول (آواز بیات ترک) - محسن کرامتی و فرامرز پایور
ابول (آواز بیات ترک)
01:01
70
مثنوی (آواز بیات ترک) - محسن کرامتی و فرامرز پایور
مثنوی (آواز بیات ترک)
02:13
© ماهور
5 از 5 (از مجموع 1 امتیاز)
نظرات

شما اولین نظر را بنویسید.

ورود / ثبت نام