موسیقی نواحی ایران موسیقی و خلسه موسیقی بلوچستان - محمدرضا درویشی

موسیقی نواحی ایران موسیقی و خلسه موسیقی بلوچستان

#عنوان
1
ذکر گُواتی 1 (موسیقی مراسم گُوانی بلوچستان-ایرانشهر) - محمدرضا درویشی
ذکر گُواتی 1 (موسیقی مراسم گُوانی بلوچستان-ایرانشهر)
04:29
2
ذکر گُواتی 2 (موسیقی مراسم گُوانی بلوچستان-ایرانشهر) - محمدرضا درویشی
ذکر گُواتی 2 (موسیقی مراسم گُوانی بلوچستان-ایرانشهر)
05:12
3
مقام ذهیروک و ذکر گواتی 1 (موسیقی مراسم گُوانی بلوچستان-ایرانشهر) - محمدرضا درویشی
مقام ذهیروک و ذکر گواتی 1 (موسیقی مراسم گُوانی بلوچستان-ایرانشهر)
04:48
4
مقام ذَهیروک و ذکر گُواتی 2 (موسیقی مراسم گُوانی بلوچستان-ایرانشهر) - محمدرضا درویشی
مقام ذَهیروک و ذکر گُواتی 2 (موسیقی مراسم گُوانی بلوچستان-ایرانشهر)
05:06
5
ذکر گُواتی 3 (موسیقی مراسم گُوانی بلوچستان-ایرانشهر) - محمدرضا درویشی
ذکر گُواتی 3 (موسیقی مراسم گُوانی بلوچستان-ایرانشهر)
04:08
6
ساز سیمرغ و ذکر زنگبار (موسیقی مراسم گُوانی بلوچستان-ایرانشهر) - محمدرضا درویشی
ساز سیمرغ و ذکر زنگبار (موسیقی مراسم گُوانی بلوچستان-ایرانشهر)
05:13
7
ذکر گُواتی و ساز مار (موسیقی مراسم گُوانی بلوچستان-چابهار) - محمدرضا درویشی
ذکر گُواتی و ساز مار (موسیقی مراسم گُوانی بلوچستان-چابهار)
04:43
8
ذهیروک کبله ای و ذکر گُواتی (موسیقی مراسم گُوانی بلوچستان-نیکشهر) - محمدرضا درویشی
ذهیروک کبله ای و ذکر گُواتی (موسیقی مراسم گُوانی بلوچستان-نیکشهر)
07:34
9
ذکر گُواتی (موسیقی مراسم گُوانی بلوچستان-نیکشهر) - محمدرضا درویشی
ذکر گُواتی (موسیقی مراسم گُوانی بلوچستان-نیکشهر)
05:56
10
ساز مار(موسیقی مراسم گُواتی بلوچستان-بمپور) - محمدرضا درویشی
ساز مار(موسیقی مراسم گُواتی بلوچستان-بمپور)
02:12
11
قصیده ی شیخ عبدالقادر گیلانی (ذکرهای مراسم گُواتی بلوچستان-چابهار) - محمدرضا درویشی
قصیده ی شیخ عبدالقادر گیلانی (ذکرهای مراسم گُواتی بلوچستان-چابهار)
02:57
12
ذکر گُواتی 1 (موسیقی مراسم گُواتی بلوچستان-چابهار) - محمدرضا درویشی
ذکر گُواتی 1 (موسیقی مراسم گُواتی بلوچستان-چابهار)
06:27
13
ذکر گُواتی 2 (موسیقی مراسم گُوانی بلوچستان-چابهار) - محمدرضا درویشی
ذکر گُواتی 2 (موسیقی مراسم گُوانی بلوچستان-چابهار)
06:07
14
ذکر گُواتی 3 (موسیقی مراسم گُوانی بلوچستان-چابهار) - محمدرضا درویشی
ذکر گُواتی 3 (موسیقی مراسم گُوانی بلوچستان-چابهار)
03:26
15
ذکر گُواتی 4 (موسیقی مراسم گُوانی بلوچستان-چابهار) - محمدرضا درویشی
ذکر گُواتی 4 (موسیقی مراسم گُوانی بلوچستان-چابهار)
02:51
16
ذکر گُواتی 5 (موسیقی مراسم گُوانی بلوچستان-چابهار) - محمدرضا درویشی
ذکر گُواتی 5 (موسیقی مراسم گُوانی بلوچستان-چابهار)
03:55
17
ذکر گُواتی 6 (موسیقی مراسم گُوانی بلوچستان-چابهار) - محمدرضا درویشی
ذکر گُواتی 6 (موسیقی مراسم گُوانی بلوچستان-چابهار)
03:22
18
ساز مار (موسیقی مراسم گُواتی بلوچستان-چابهار) - محمدرضا درویشی
ساز مار (موسیقی مراسم گُواتی بلوچستان-چابهار)
03:25
19
ساز سیمرغ (موسیقی مراسم گُواتی بلوچستان-چابهار) - محمدرضا درویشی
ساز سیمرغ (موسیقی مراسم گُواتی بلوچستان-چابهار)
02:00
20
ذکر گُواتی 1 (موسیقی مراسم گُواتی بلوچستان-ایرانشهر) - محمدرضا درویشی
ذکر گُواتی 1 (موسیقی مراسم گُواتی بلوچستان-ایرانشهر)
03:05
21
ذکر گُواتی 2 (موسیقی مراسم گُواتی بلوچستان-ایرانشهر) - محمدرضا درویشی
ذکر گُواتی 2 (موسیقی مراسم گُواتی بلوچستان-ایرانشهر)
06:38
22
ذکر زنگبار (موسیقی مراسم گُواتی بلوچستان-ایرانشهر) - محمدرضا درویشی
ذکر زنگبار (موسیقی مراسم گُواتی بلوچستان-ایرانشهر)
02:39
23
ذکر گُواتی 3 (موسیقی مراسم گُواتی بلوچستان-ایرانشهر) - محمدرضا درویشی
ذکر گُواتی 3 (موسیقی مراسم گُواتی بلوچستان-ایرانشهر)
08:40
© ماهور
0 از 5 (از مجموع 0 امتیاز)
نظرات

شما اولین نظر را بنویسید.

ورود / ثبت نام