ردیف دوره ی عالی چپ کوک برای سنتور - استاد فرامرز پایور (لوح سوم) - مینا نی زاری

ردیف دوره ی عالی چپ کوک برای سنتور - استاد فرامرز پایور (لوح سوم)

#عنوان
1
پیش درآمد (دستگاه نوا) - مینا نی زاری
پیش درآمد (دستگاه نوا)
03:42
2
درآمد اول (دستگاه نوا) - مینا نی زاری
درآمد اول (دستگاه نوا)
02:40
3
چهارمضراب (دستگاه نوا) - مینا نی زاری
چهارمضراب (دستگاه نوا)
05:09
4
درآمد دوم (دستگاه نوا) - مینا نی زاری
درآمد دوم (دستگاه نوا)
03:12
5
مسیحی (دستگاه نوا) - مینا نی زاری
مسیحی (دستگاه نوا)
02:06
6
مسیحی (دستگاه نوا) - مینا نی زاری
مسیحی (دستگاه نوا)
03:03
7
ناقوس (دستگاه نوا) - مینا نی زاری
ناقوس (دستگاه نوا)
01:59
8
نهفت (دستگاه نوا) - مینا نی زاری
نهفت (دستگاه نوا)
02:27
9
چهارمضراب (دستگاه نوا) - مینا نی زاری
چهارمضراب (دستگاه نوا)
01:29
10
حسین (دستگاه نوا) - مینا نی زاری
حسین (دستگاه نوا)
01:55
11
ابوسلیک (دستگاه نوا) - مینا نی زاری
ابوسلیک (دستگاه نوا)
01:27
12
شاه ختایی (دستگاه نوا) - مینا نی زاری
شاه ختایی (دستگاه نوا)
02:47
13
رنگ (دستگاه نوا) - مینا نی زاری
رنگ (دستگاه نوا)
02:29
14
پیش درآمد (آواز بیات ترک) - مینا نی زاری
پیش درآمد (آواز بیات ترک)
03:21
15
درآمد اول (آواز بیات ترک) - مینا نی زاری
درآمد اول (آواز بیات ترک)
00:37
16
چهارمضراب (آواز بیات ترک) - مینا نی زاری
چهارمضراب (آواز بیات ترک)
05:24
17
درآمد دوم (آواز بیات ترک) - مینا نی زاری
درآمد دوم (آواز بیات ترک)
04:31
18
نغمه
نغمه "زنگ شتر" (آواز بیات ترک)
02:20
19
زنگوله (آواز بیات ترک) - مینا نی زاری
زنگوله (آواز بیات ترک)
01:06
20
مویه (آواز بیات ترک) - مینا نی زاری
مویه (آواز بیات ترک)
01:34
21
شکسته (آواز بیات ترک) - مینا نی زاری
شکسته (آواز بیات ترک)
03:48
22
چهارمضراب 2 (آواز بیات ترک) - مینا نی زاری
چهارمضراب 2 (آواز بیات ترک)
03:35
23
مهدی ضرابی (آواز بیات ترک) - مینا نی زاری
مهدی ضرابی (آواز بیات ترک)
02:33
24
مهربانی (آواز بیات ترک) - مینا نی زاری
مهربانی (آواز بیات ترک)
01:21
25
رنگ (آواز بیات ترک) - مینا نی زاری
رنگ (آواز بیات ترک)
04:01
© ماهور
5 از 5 (از مجموع 1 امتیاز)
نظرات

شما اولین نظر را بنویسید.

ورود / ثبت نام