ردیف دوره ی عالی چپ کوک برای سنتور - استاد فرامرز پایور (لوح اول) - مینا نی زاری

ردیف دوره ی عالی چپ کوک برای سنتور - استاد فرامرز پایور (لوح اول)

#عنوان
1
پیش درآمد (دستگاه شور) - مینا نی زاری
پیش درآمد (دستگاه شور)
05:57
2
درآمد اول (دستگاه شور) - مینا نی زاری
درآمد اول (دستگاه شور)
01:42
3
چهارمضراب (دستگاه شور) - مینا نی زاری
چهارمضراب (دستگاه شور)
02:44
4
درآمد دوم (دستگاه شور) - مینا نی زاری
درآمد دوم (دستگاه شور)
01:23
5
پنجه شعری و پنجه مویه (دستگاه شور) - مینا نی زاری
پنجه شعری و پنجه مویه (دستگاه شور)
01:19
6
درآمد رضوی (دستگاه شور) - مینا نی زاری
درآمد رضوی (دستگاه شور)
01:16
7
نغمه (دستگاه شور) - مینا نی زاری
نغمه (دستگاه شور)
02:03
8
زیرکش سلمک (دستگاه شور) - مینا نی زاری
زیرکش سلمک (دستگاه شور)
02:14
9
سلمک (دستگاه شور) - مینا نی زاری
سلمک (دستگاه شور)
01:00
10
ملانازی (دستگاه شور) - مینا نی زاری
ملانازی (دستگاه شور)
01:15
11
گلریز (دستگاه شور) - مینا نی زاری
گلریز (دستگاه شور)
00:57
12
عزال (دستگاه شور) - مینا نی زاری
عزال (دستگاه شور)
01:24
13
چهارمضراب 2 (دستگاه شور) - مینا نی زاری
چهارمضراب 2 (دستگاه شور)
01:13
14
بزرگ (دستگاه شور) - مینا نی زاری
بزرگ (دستگاه شور)
00:50
15
کوچک (دستگاه شور) - مینا نی زاری
کوچک (دستگاه شور)
00:55
16
حزین (دستگاه شور) - مینا نی زاری
حزین (دستگاه شور)
01:07
17
شهناز (دستگاه شور) - مینا نی زاری
شهناز (دستگاه شور)
02:59
18
مثنوی (دستگاه شور) - مینا نی زاری
مثنوی (دستگاه شور)
05:29
19
رنگ (دستگاه شور) - مینا نی زاری
رنگ (دستگاه شور)
01:09
20
پیش درآمد (آواز ابوعطا) - مینا نی زاری
پیش درآمد (آواز ابوعطا)
05:50
21
درآمد اول (آواز ابوعطا) - مینا نی زاری
درآمد اول (آواز ابوعطا)
02:13
22
چهارمضراب (آواز ابوعطا) - مینا نی زاری
چهارمضراب (آواز ابوعطا)
03:55
23
درآمد دوم (آواز ابوعطا) - مینا نی زاری
درآمد دوم (آواز ابوعطا)
03:15
24
تک مقدم (آواز ابوعطا) - مینا نی زاری
تک مقدم (آواز ابوعطا)
01:28
25
رامکلی (آواز ابوعطا) - مینا نی زاری
رامکلی (آواز ابوعطا)
03:15
26
حجاز (آواز ابوعطا) - مینا نی زاری
حجاز (آواز ابوعطا)
02:29
27
چهارمضراب 2 (آواز ابوعطا) - مینا نی زاری
چهارمضراب 2 (آواز ابوعطا)
01:31
28
چهارباغ (آواز ابوعطا) - مینا نی زاری
چهارباغ (آواز ابوعطا)
01:28
29
مثنوی (آواز ابوعطا) - مینا نی زاری
مثنوی (آواز ابوعطا)
03:23
30
رنگ (آواز ابوعطا) - مینا نی زاری
رنگ (آواز ابوعطا)
02:36
© ماهور
5 از 5 (از مجموع 1 امتیاز)
نظرات

شما اولین نظر را بنویسید.

ورود / ثبت نام