آموزش آواز ردیف نوازی موسیقی سنتی ایران - محمود کریمی

آموزش آواز ردیف نوازی موسیقی سنتی ایران

#عنوان
1
درآمد (دستگاه شور) - محمود کریمی
درآمد (دستگاه شور)
00:58
2
کرشمه (دستگاه شور) - محمود کریمی
کرشمه (دستگاه شور)
00:40
3
درآمد نوع دیگر بهنام خارا (دستگاه شور) - محمود کریمی
درآمد نوع دیگر بهنام خارا (دستگاه شور)
01:32
4
رهاوی (دستگاه شور) - محمود کریمی
رهاوی (دستگاه شور)
00:45
5
اوج (دستگاه شور) - محمود کریمی
اوج (دستگاه شور)
01:50
6
شهناز (دستگاه شور) - محمود کریمی
شهناز (دستگاه شور)
01:40
7
شکسته (دستگاه ماهور) - محمود کریمی
شکسته (دستگاه ماهور)
02:26
8
قرچه (دستگاه شور) - محمود کریمی
قرچه (دستگاه شور)
01:38
9
رضوی (دستگاه شور) - محمود کریمی
رضوی (دستگاه شور)
01:53
10
رضوی با تحریر جوادخانی (دستگاه شور) - محمود کریمی
رضوی با تحریر جوادخانی (دستگاه شور)
01:58
11
بزرگ (دستگاه شور) - محمود کریمی
بزرگ (دستگاه شور)
00:46
12
دوبیتی (دستگاه شور) - محمود کریمی
دوبیتی (دستگاه شور)
01:15
13
حسینی (دستگاه شور) - محمود کریمی
حسینی (دستگاه شور)
02:24
14
زیرکش سلمک، حزین، فرود (دستگاه شور) - محمود کریمی
زیرکش سلمک، حزین، فرود (دستگاه شور)
01:49
15
خاوران (دستگاه ماهور) - محمود کریمی
خاوران (دستگاه ماهور)
01:34
16
گرایلی (دستگاه شور) - محمود کریمی
گرایلی (دستگاه شور)
03:15
17
مثنوی (دستگاه شور) - محمود کریمی
مثنوی (دستگاه شور)
02:37
18
درآمد (آواز ابوعطا) - محمود کریمی
درآمد (آواز ابوعطا)
03:28
19
سیخی (آواز ابوعطا) - محمود کریمی
سیخی (آواز ابوعطا)
01:20
20
رامکَلی (آواز ابوعطا) - محمود کریمی
رامکَلی (آواز ابوعطا)
01:15
21
رامکَلی نوع دیگر (آواز ابوعطا) - محمود کریمی
رامکَلی نوع دیگر (آواز ابوعطا)
01:13
22
خسرو شیرین (آواز ابوعطا) - محمود کریمی
خسرو شیرین (آواز ابوعطا)
01:16
23
خسرو شیرین نوع دیگر (آواز ابوعطا) - محمود کریمی
خسرو شیرین نوع دیگر (آواز ابوعطا)
02:14
24
گوری (آواز ابوعطا) - محمود کریمی
گوری (آواز ابوعطا)
01:33
25
حجاز (آواز ابوعطا) - محمود کریمی
حجاز (آواز ابوعطا)
05:39
26
چهارپاره یا چهارباغ (آواز ابوعطا) - محمود کریمی
چهارپاره یا چهارباغ (آواز ابوعطا)
02:30
27
درآمد اول (آواز بیات ترک) - محمود کریمی
درآمد اول (آواز بیات ترک)
01:09
28
درآمد دوم (آواز بیات ترک) - محمود کریمی
درآمد دوم (آواز بیات ترک)
02:00
29
دوگاه (آواز بیات ترک) - محمود کریمی
دوگاه (آواز بیات ترک)
01:18
30
روح الارواح (آواز بیات ترک) - محمود کریمی
روح الارواح (آواز بیات ترک)
01:56
31
جامه دران (آواز بیات ترک) - محمود کریمی
جامه دران (آواز بیات ترک)
01:20
32
فیلی (آواز بیات ترک) - محمود کریمی
فیلی (آواز بیات ترک)
01:32
33
شکسته (آواز بیات ترک) - محمود کریمی
شکسته (آواز بیات ترک)
01:59
34
قطار (آواز بیات ترک) - محمود کریمی
قطار (آواز بیات ترک)
01:33
35
قرائی (آواز بیات ترک) - محمود کریمی
قرائی (آواز بیات ترک)
01:46
36
شهابی (آواز بیات ترک) - محمود کریمی
شهابی (آواز بیات ترک)
01:38
37
مهربانی (آواز بیات ترک) - محمود کریمی
مهربانی (آواز بیات ترک)
01:34
38
مثنوی (آواز بیات ترک) - محمود کریمی
مثنوی (آواز بیات ترک)
03:33
39
درآمد (آواز دشتی) - محمود کریمی
درآمد (آواز دشتی)
03:30
40
اوج (آواز دشتی) - محمود کریمی
اوج (آواز دشتی)
04:07
41
گیلکی (آواز دشتی) - محمود کریمی
گیلکی (آواز دشتی)
04:51
42
بیدکانی (آواز دشتی) - محمود کریمی
بیدکانی (آواز دشتی)
01:04
43
چوپانی (آواز دشتی) - محمود کریمی
چوپانی (آواز دشتی)
01:37
44
دشتستانی و حاجیانی (آواز دشتی) - محمود کریمی
دشتستانی و حاجیانی (آواز دشتی)
02:09
45
غم انگیز (آواز دشتی) - محمود کریمی
غم انگیز (آواز دشتی)
01:09
46
دیلمان (آواز دشتی) - محمود کریمی
دیلمان (آواز دشتی)
02:34
47
مثنوی (آواز دشتی) - محمود کریمی
مثنوی (آواز دشتی)
02:51
48
درآمد (آواز افشاری) - محمود کریمی
درآمد (آواز افشاری)
02:51
49
جامه دران (آواز افشاری) - محمود کریمی
جامه دران (آواز افشاری)
01:27
50
حصار (آواز افشاری) - محمود کریمی
حصار (آواز افشاری)
01:51
51
قرائی (آواز افشاری) - محمود کریمی
قرائی (آواز افشاری)
02:19
52
نحیب نهیب (آواز افشاری) - محمود کریمی
نحیب نهیب (آواز افشاری)
02:08
53
حزین (آواز افشاری) - محمود کریمی
حزین (آواز افشاری)
01:10
54
رُهاب (آواز افشاری) - محمود کریمی
رُهاب (آواز افشاری)
01:59
55
صدری (آواز افشاری) - محمود کریمی
صدری (آواز افشاری)
02:11
56
مثنوی (آواز افشاری) - محمود کریمی
مثنوی (آواز افشاری)
03:34
57
درآمد (دستگاه همایون) - محمود کریمی
درآمد (دستگاه همایون)
02:56
58
چکاوک (دستگاه همایون) - محمود کریمی
چکاوک (دستگاه همایون)
01:30
59
لیلی و مجنون (دستگاه همایون) - محمود کریمی
لیلی و مجنون (دستگاه همایون)
01:39
60
شوشتری (دستگاه همایون) - محمود کریمی
شوشتری (دستگاه همایون)
01:51
61
طرز (دستگاه همایون) - محمود کریمی
طرز (دستگاه همایون)
01:55
62
نی داود (دستگاه همایون) - محمود کریمی
نی داود (دستگاه همایون)
01:39
63
بیداد (دستگاه همایون) - محمود کریمی
بیداد (دستگاه همایون)
01:11
64
راجع (دستگاه همایون) - محمود کریمی
راجع (دستگاه همایون)
02:07
65
راز و نیاز (دستگاه همایون) - محمود کریمی
راز و نیاز (دستگاه همایون)
01:50
66
راز و نیاز نوع دیگر (دستگاه همایون) - محمود کریمی
راز و نیاز نوع دیگر (دستگاه همایون)
01:16
67
شوشتری نوع دیگر (دستگاه همایون) - محمود کریمی
شوشتری نوع دیگر (دستگاه همایون)
02:54
68
بختیاری و مؤالف (دستگاه همایون) - محمود کریمی
بختیاری و مؤالف (دستگاه همایون)
02:03
69
درآمد [دوّم] (آواز بیات اصفهان) - محمود کریمی
درآمد [دوّم] (آواز بیات اصفهان)
02:35
70
جامه دران (آواز بیات اصفهان) - محمود کریمی
جامه دران (آواز بیات اصفهان)
01:18
71
بیات راجع (آواز بیات اصفهان) - محمود کریمی
بیات راجع (آواز بیات اصفهان)
03:18
72
سوز و گداز (آواز بیات اصفهان) - محمود کریمی
سوز و گداز (آواز بیات اصفهان)
02:43
73
اوج (آواز بیات اصفهان) - محمود کریمی
اوج (آواز بیات اصفهان)
02:06
74
نغمه (آواز بیات اصفهان) - محمود کریمی
نغمه (آواز بیات اصفهان)
01:45
75
گوشه ای در اصفهان (آواز بیات اصفهان) - محمود کریمی
گوشه ای در اصفهان (آواز بیات اصفهان)
01:26
76
بیات شیراز (آواز بیات اصفهان) - محمود کریمی
بیات شیراز (آواز بیات اصفهان)
02:20
77
مثنوی (آواز بیات اصفهان) - محمود کریمی
مثنوی (آواز بیات اصفهان)
02:58
78
صوفی نامه (آواز بیات اصفهان) - محمود کریمی
صوفی نامه (آواز بیات اصفهان)
03:36
79
درآمد (دستگاه سه گاه) - محمود کریمی
درآمد (دستگاه سه گاه)
00:59
80
درآمد نوع دیگر (دستگاه سه گاه) - محمود کریمی
درآمد نوع دیگر (دستگاه سه گاه)
02:44
81
زابل (دستگاه سه گاه) - محمود کریمی
زابل (دستگاه سه گاه)
01:38
82
مویه (دستگاه سه گاه) - محمود کریمی
مویه (دستگاه سه گاه)
01:43
83
شکسته مویه (دستگاه سه گاه) - محمود کریمی
شکسته مویه (دستگاه سه گاه)
01:47
84
حصار (دستگاه سه گاه) - محمود کریمی
حصار (دستگاه سه گاه)
02:05
85
مخالف (دستگاه سه گاه) - محمود کریمی
مخالف (دستگاه سه گاه)
01:28
86
مخالف به مغلوب (دستگاه سه گاه) - محمود کریمی
مخالف به مغلوب (دستگاه سه گاه)
01:40
87
حُدی و پهلوی (دستگاه سه گاه) - محمود کریمی
حُدی و پهلوی (دستگاه سه گاه)
01:45
88
مثنوی مخالف (دستگاه سه گاه) - محمود کریمی
مثنوی مخالف (دستگاه سه گاه)
01:57
89
درآمد (دستگاه چهارگاه) - محمود کریمی
درآمد (دستگاه چهارگاه)
03:07
90
زابل (دستگاه چهارگاه) - محمود کریمی
زابل (دستگاه چهارگاه)
01:30
91
حصار (دستگاه چهارگاه) - محمود کریمی
حصار (دستگاه چهارگاه)
01:39
92
فرود (دستگاه چهارگاه) - محمود کریمی
فرود (دستگاه چهارگاه)
01:03
93
مخالف (دستگاه چهارگاه) - محمود کریمی
مخالف (دستگاه چهارگاه)
02:36
94
مخالف به مغلوب (دستگاه چهارگاه) - محمود کریمی
مخالف به مغلوب (دستگاه چهارگاه)
01:26
95
منصوری (دستگاه چهارگاه) - محمود کریمی
منصوری (دستگاه چهارگاه)
03:30
96
حُدی و پهلوی (دستگاه چهارگاه) - محمود کریمی
حُدی و پهلوی (دستگاه چهارگاه)
01:38
97
رجز (دستگاه چهارگاه) - محمود کریمی
رجز (دستگاه چهارگاه)
00:57
98
منثنویِ مخالف (دستگاه چهارگاه) - محمود کریمی
منثنویِ مخالف (دستگاه چهارگاه)
02:03
99
درآمد (دستگاه ماهور) - محمود کریمی
درآمد (دستگاه ماهور)
02:46
100
گشایش (دستگاه ماهور) - محمود کریمی
گشایش (دستگاه ماهور)
01:24
101
داد (دستگاه ماهور) - محمود کریمی
داد (دستگاه ماهور)
01:52
102
حصار ماهور، زیرافکن، آذربایجانی، ماهور صغیر، فرود (دستگاه ماهور) - محمود کریمی
حصار ماهور، زیرافکن، آذربایجانی، ماهور صغیر، فرود (دستگاه ماهور)
02:44
103
فیلی (دستگاه ماهور) - محمود کریمی
فیلی (دستگاه ماهور)
01:21
104
دلکش (دستگاه ماهور) - محمود کریمی
دلکش (دستگاه ماهور)
03:30
105
نیشابورک (دستگاه ماهور) - محمود کریمی
نیشابورک (دستگاه ماهور)
01:46
106
نیریز (دستگاه ماهور) - محمود کریمی
نیریز (دستگاه ماهور)
01:39
107
مراد خانی یا آذربایجانی (دستگاه ماهور) - محمود کریمی
مراد خانی یا آذربایجانی (دستگاه ماهور)
04:22
108
طوسی (دستگاه ماهور) - محمود کریمی
طوسی (دستگاه ماهور)
01:11
109
نصیر خانی (دستگاه ماهور) - محمود کریمی
نصیر خانی (دستگاه ماهور)
01:57
110
نحیب [عراق]، محیّر، آشور، حزین، فرود (دستگاه ماهور) - محمود کریمی
نحیب [عراق]، محیّر، آشور، حزین، فرود (دستگاه ماهور)
04:54
111
راک هندی (دستگاه ماهور) - محمود کریمی
راک هندی (دستگاه ماهور)
01:32
112
صفیر راک (دستگاه ماهور) - محمود کریمی
صفیر راک (دستگاه ماهور)
00:56
113
راک عبدالله (دستگاه ماهور) - محمود کریمی
راک عبدالله (دستگاه ماهور)
01:31
114
راک کشمیر (دستگاه ماهور) - محمود کریمی
راک کشمیر (دستگاه ماهور)
01:32
115
ساقی نامه، صوفی نامه و کُشته (دستگاه ماهور) - محمود کریمی
ساقی نامه، صوفی نامه و کُشته (دستگاه ماهور)
05:46
116
مثنوی (دستگاه ماهور) - محمود کریمی
مثنوی (دستگاه ماهور)
03:57
117
درآمد (دستگاه راست پنجگاه) - محمود کریمی
درآمد (دستگاه راست پنجگاه)
02:44
118
پروانه (دستگاه راست پنجگاه) - محمود کریمی
پروانه (دستگاه راست پنجگاه)
00:54
119
نغمه (دستگاه راست پنجگاه) - محمود کریمی
نغمه (دستگاه راست پنجگاه)
01:26
120
روح افزا (دستگاه راست پنجگاه) - محمود کریمی
روح افزا (دستگاه راست پنجگاه)
01:07
121
نیریز (دستگاه راست پنجگاه) - محمود کریمی
نیریز (دستگاه راست پنجگاه)
01:35
122
پنجگاه، سپهر (دستگاه راست پنجگاه) - محمود کریمی
پنجگاه، سپهر (دستگاه راست پنجگاه)
01:38
123
عشاق (دستگاه راست پنجگاه) - محمود کریمی
عشاق (دستگاه راست پنجگاه)
02:57
124
بیات عجم، بحر نور، قرجه، مبرقع، سپهر، فرود (دستگاه راست پنجگاه) - محمود کریمی
بیات عجم، بحر نور، قرجه، مبرقع، سپهر، فرود (دستگاه راست پنجگاه)
04:18
125
عراق، نهیب، محیر، آشور، حزین (دستگاه راست پنجگاه) - محمود کریمی
عراق، نهیب، محیر، آشور، حزین (دستگاه راست پنجگاه)
04:24
126
طرز (دستگاه راست پنجگاه) - محمود کریمی
طرز (دستگاه راست پنجگاه)
02:01
127
لیلی و مجنون (دستگاه راست پنجگاه) - محمود کریمی
لیلی و مجنون (دستگاه راست پنجگاه)
01:48
128
راک هندی، صفیر راک (دستگاه راست پنجگاه) - محمود کریمی
راک هندی، صفیر راک (دستگاه راست پنجگاه)
02:23
129
راک عبدالله (دستگاه راست پنجگاه) - محمود کریمی
راک عبدالله (دستگاه راست پنجگاه)
01:30
130
راک کشمیر (دستگاه راست پنجگاه) - محمود کریمی
راک کشمیر (دستگاه راست پنجگاه)
01:27
131
درآمد (دستگاه نوا) - محمود کریمی
درآمد (دستگاه نوا)
01:44
132
گردانیه (دستگاه نوا) - محمود کریمی
گردانیه (دستگاه نوا)
01:54
133
نغمه (دستگاه نوا) - محمود کریمی
نغمه (دستگاه نوا)
01:11
134
بیات راجع (دستگاه نوا) - محمود کریمی
بیات راجع (دستگاه نوا)
01:24
135
عشاق (دستگاه نوا) - محمود کریمی
عشاق (دستگاه نوا)
01:10
136
نهفت (دستگاه نوا) - محمود کریمی
نهفت (دستگاه نوا)
01:39
137
خجسته (دستگاه نوا) - محمود کریمی
خجسته (دستگاه نوا)
01:41
138
نیشابورک (دستگاه نوا) - محمود کریمی
نیشابورک (دستگاه نوا)
01:48
139
حسینی (دستگاه نوا) - محمود کریمی
حسینی (دستگاه نوا)
01:57
140
عراق (دستگاه نوا) - محمود کریمی
عراق (دستگاه نوا)
03:34
141
نیریز و گوشه ی نیریز (دستگاه نوا) - محمود کریمی
نیریز و گوشه ی نیریز (دستگاه نوا)
02:35
142
رهاب و مسیحی (دستگاه نوا) - محمود کریمی
رهاب و مسیحی (دستگاه نوا)
02:17
143
تخت طاقدیس (دستگاه نوا) - محمود کریمی
تخت طاقدیس (دستگاه نوا)
01:09
144
شاه ختایی (دستگاه نوا) - محمود کریمی
شاه ختایی (دستگاه نوا)
02:58
© ماهور
4.79 از 5 (از مجموع 14 امتیاز)
نظرات

شما اولین نظر را بنویسید.

ورود / ثبت نام