ردیف دورهی ابتدایی سنتور ۱ - فرامرز پایور

ردیف دورهی ابتدایی سنتور ۱

#عنوان
1
مقدمه (دستگاه شور) - فرامرز پایور
مقدمه (دستگاه شور)
03:21
2
درآمد اول (دستگاه شور) - فرامرز پایور
درآمد اول (دستگاه شور)
02:30
3
درآمد دوم (دستگاه شور) - فرامرز پایور
درآمد دوم (دستگاه شور)
01:51
4
چهارمضراب (دستگاه شور) - فرامرز پایور
چهارمضراب (دستگاه شور)
03:15
5
درآمد سوم (دستگاه شور) - فرامرز پایور
درآمد سوم (دستگاه شور)
01:44
6
شهناز (دستگاه شور) - فرامرز پایور
شهناز (دستگاه شور)
01:35
7
چهارمضراب شهناز (دستگاه شور) - فرامرز پایور
چهارمضراب شهناز (دستگاه شور)
01:32
8
قرچه (دستگاه شور) - فرامرز پایور
قرچه (دستگاه شور)
01:54
9
رضوی (دستگاه شور) - فرامرز پایور
رضوی (دستگاه شور)
02:33
10
حسینی (دستگاه شور) - فرامرز پایور
حسینی (دستگاه شور)
02:20
11
چهار مضراب حسینی، بقیهی حسینی، فرود (دستگاه شور) - فرامرز پایور
چهار مضراب حسینی، بقیهی حسینی، فرود (دستگاه شور)
04:21
12
گرایلی (از کتاب دستور سنتور) (دستگاه شور) - فرامرز پایور
گرایلی (از کتاب دستور سنتور) (دستگاه شور)
02:07
13
گرایلی شستی (دستگاه شور) - فرامرز پایور
گرایلی شستی (دستگاه شور)
01:56
14
مقدمه (آواز ابوعطا) - فرامرز پایور
مقدمه (آواز ابوعطا)
02:26
15
درآمد اول (آواز ابوعطا) - فرامرز پایور
درآمد اول (آواز ابوعطا)
02:31
16
سهمضراب (از کتاب دستور سنتور) (آواز ابوعطا) - فرامرز پایور
سهمضراب (از کتاب دستور سنتور) (آواز ابوعطا)
01:36
17
درآمد دوم (آواز ابوعطا) - فرامرز پایور
درآمد دوم (آواز ابوعطا)
02:51
18
حجاز (آواز ابوعطا) - فرامرز پایور
حجاز (آواز ابوعطا)
02:17
19
چهارمضراب حجاز، بقیهی حجاز (آواز ابوعطا) - فرامرز پایور
چهارمضراب حجاز، بقیهی حجاز (آواز ابوعطا)
03:05
20
گبری (آواز ابوعطا) - فرامرز پایور
گبری (آواز ابوعطا)
01:41
21
شونی (خسروشیرین) (آواز ابوعطا) - فرامرز پایور
شونی (خسروشیرین) (آواز ابوعطا)
01:59
22
چهارپاره (چهارباغ) (آواز ابوعطا) - فرامرز پایور
چهارپاره (چهارباغ) (آواز ابوعطا)
01:18
23
رنگ (آواز ابوعطا) - فرامرز پایور
رنگ (آواز ابوعطا)
01:11
24
چهارمضراب (آواز ابوعطا) - فرامرز پایور
چهارمضراب (آواز ابوعطا)
03:29
© ماهور
4.75 از 5 (از مجموع 8 امتیاز)
نظرات

شما اولین نظر را بنویسید.

ورود / ثبت نام