صد رَنگ رِنگ 1 - ارشد تهماسبی و داریوش زرگری

صد رَنگ رِنگ 1

#عنوان
1
علی اکبر شهنازی (رِنگ های دستگاه شور) - ارشد تهماسبی و داریوش زرگری
علی اکبر شهنازی (رِنگ های دستگاه شور)
01:31
2
رکن الدین مختاری (رِنگ های دستگاه شور) - ارشد تهماسبی و داریوش زرگری
رکن الدین مختاری (رِنگ های دستگاه شور)
01:45
3
موسی معروفی 1 (رِنگ های دستگاه شور) - ارشد تهماسبی و داریوش زرگری
موسی معروفی 1 (رِنگ های دستگاه شور)
01:59
4
موسی معروفی 2 (رِنگ های دستگاه شور) - ارشد تهماسبی و داریوش زرگری
موسی معروفی 2 (رِنگ های دستگاه شور)
01:07
5
موسی معروفی 3 (رِنگ های دستگاه شور) - ارشد تهماسبی و داریوش زرگری
موسی معروفی 3 (رِنگ های دستگاه شور)
01:36
6
علینقی وزیری (شهرآشوب) (رِنگ های دستگاه شور) - ارشد تهماسبی و داریوش زرگری
علینقی وزیری (شهرآشوب) (رِنگ های دستگاه شور)
03:12
7
حسین اسماعیل زاده (رِنگ های آواز ابوعطا) - ارشد تهماسبی و داریوش زرگری
حسین اسماعیل زاده (رِنگ های آواز ابوعطا)
03:28
8
علی اکبر شهنازی (رِنگ های آواز ابوعطا) - ارشد تهماسبی و داریوش زرگری
علی اکبر شهنازی (رِنگ های آواز ابوعطا)
01:49
9
رضا محجوبی (رِنگ های آواز ابوعطا) - ارشد تهماسبی و داریوش زرگری
رضا محجوبی (رِنگ های آواز ابوعطا)
01:19
10
موسی معروفی 1 (رِنگ های آواز ابوعطا) - ارشد تهماسبی و داریوش زرگری
موسی معروفی 1 (رِنگ های آواز ابوعطا)
01:01
11
موسی معروفی 2 (رِنگ های آواز ابوعطا) - ارشد تهماسبی و داریوش زرگری
موسی معروفی 2 (رِنگ های آواز ابوعطا)
01:05
12
موسی معروفی 3 (رِنگ های آواز ابوعطا) - ارشد تهماسبی و داریوش زرگری
موسی معروفی 3 (رِنگ های آواز ابوعطا)
01:03
13
موسی معروفی 4 (رِنگ های آواز ابوعطا) - ارشد تهماسبی و داریوش زرگری
موسی معروفی 4 (رِنگ های آواز ابوعطا)
02:12
14
موسی معروفی 5 (رِنگ های آواز ابوعطا) - ارشد تهماسبی و داریوش زرگری
موسی معروفی 5 (رِنگ های آواز ابوعطا)
02:55
15
ابراهیم منصوری (رِنگ های آواز ابوعطا) - ارشد تهماسبی و داریوش زرگری
ابراهیم منصوری (رِنگ های آواز ابوعطا)
00:56
16
علینقی وزیری 1 (رِنگ های آواز ابوعطا) - ارشد تهماسبی و داریوش زرگری
علینقی وزیری 1 (رِنگ های آواز ابوعطا)
02:40
17
علینقی وزیری 2 (رِنگ های آواز ابوعطا) - ارشد تهماسبی و داریوش زرگری
علینقی وزیری 2 (رِنگ های آواز ابوعطا)
01:50
18
علی اکبر شهنازی 1 (رِنگ های آواز بیات ترک) - ارشد تهماسبی و داریوش زرگری
علی اکبر شهنازی 1 (رِنگ های آواز بیات ترک)
02:37
19
علی اکبر شهنازی 2 (رِنگ های آواز بیات ترک) - ارشد تهماسبی و داریوش زرگری
علی اکبر شهنازی 2 (رِنگ های آواز بیات ترک)
03:00
20
ابوالحسن صبا (رِنگ های آواز بیات ترک) - ارشد تهماسبی و داریوش زرگری
ابوالحسن صبا (رِنگ های آواز بیات ترک)
01:22
21
موسی معروفی 1 (رِنگ های آواز بیات ترک) - ارشد تهماسبی و داریوش زرگری
موسی معروفی 1 (رِنگ های آواز بیات ترک)
01:36
22
موسی معروفی 2 (رِنگ های آواز بیات ترک) - ارشد تهماسبی و داریوش زرگری
موسی معروفی 2 (رِنگ های آواز بیات ترک)
02:12
23
موسی معروفی 3 (رِنگ های آواز بیات ترک) - ارشد تهماسبی و داریوش زرگری
موسی معروفی 3 (رِنگ های آواز بیات ترک)
01:03
24
موسی معروفی 4 (رِنگ های آواز بیات ترک) - ارشد تهماسبی و داریوش زرگری
موسی معروفی 4 (رِنگ های آواز بیات ترک)
01:08
25
ابراهیم منصوری (رِنگ های آواز بیات ترک) - ارشد تهماسبی و داریوش زرگری
ابراهیم منصوری (رِنگ های آواز بیات ترک)
01:49
26
علینقی وزیری (رِنگ های آواز بیات ترک) - ارشد تهماسبی و داریوش زرگری
علینقی وزیری (رِنگ های آواز بیات ترک)
01:50
27
غلامحسین بیگجه خانی 1 (رِنگ های آواز افشاری) - ارشد تهماسبی و داریوش زرگری
غلامحسین بیگجه خانی 1 (رِنگ های آواز افشاری)
01:20
28
غلامحسین بیگجه خانی 2 (رِنگ های آواز افشاری) - ارشد تهماسبی و داریوش زرگری
غلامحسین بیگجه خانی 2 (رِنگ های آواز افشاری)
01:02
29
علی اکبر شهنازی 1 (رِنگ های آواز افشاری) - ارشد تهماسبی و داریوش زرگری
علی اکبر شهنازی 1 (رِنگ های آواز افشاری)
02:06
30
علی اکبر شهنازی 2 (رِنگ های آواز افشاری) - ارشد تهماسبی و داریوش زرگری
علی اکبر شهنازی 2 (رِنگ های آواز افشاری)
01:40
31
علی اکبر شهنازی 3 (رِنگ های آواز افشاری) - ارشد تهماسبی و داریوش زرگری
علی اکبر شهنازی 3 (رِنگ های آواز افشاری)
02:49
32
ابوالحسن صبا (رقص چوپی) (رِنگ های آواز افشاری) - ارشد تهماسبی و داریوش زرگری
ابوالحسن صبا (رقص چوپی) (رِنگ های آواز افشاری)
01:13
33
قدیمی (رِنگ های آواز افشاری) - ارشد تهماسبی و داریوش زرگری
قدیمی (رِنگ های آواز افشاری)
01:49
34
رضا محجوبی (رِنگ های آواز افشاری) - ارشد تهماسبی و داریوش زرگری
رضا محجوبی (رِنگ های آواز افشاری)
00:57
35
موسی معروفی 1 (رِنگ های آواز افشاری) - ارشد تهماسبی و داریوش زرگری
موسی معروفی 1 (رِنگ های آواز افشاری)
01:13
36
موسی معروفی 2 (رِنگ های آواز افشاری) - ارشد تهماسبی و داریوش زرگری
موسی معروفی 2 (رِنگ های آواز افشاری)
01:20
37
موسی معروفی 3 (رِنگ های آواز افشاری) - ارشد تهماسبی و داریوش زرگری
موسی معروفی 3 (رِنگ های آواز افشاری)
02:11
38
علینقی وزیری 1 (رِنگ های آواز افشاری) - ارشد تهماسبی و داریوش زرگری
علینقی وزیری 1 (رِنگ های آواز افشاری)
01:03
© ماهور
5 از 5 (از مجموع 3 امتیاز)
نظرات

شما اولین نظر را بنویسید.

ورود / ثبت نام