برافشان - امیر شفیعی و مهدی امامی

برافشان

#عنوان
1
پیشدرآمد ماهور - امیر شفیعی و مهدی امامی
پیشدرآمد ماهور
03:33
2
ساز و آواز (ماهور و گشایش) - امیر شفیعی و مهدی امامی
ساز و آواز (ماهور و گشایش)
10:02
3
تصنیف گشایش - امیر شفیعی و مهدی امامی
تصنیف گشایش
03:54
4
چهارمضراب داد - امیر شفیعی و مهدی امامی
چهارمضراب داد
00:48
5
ساز و آواز (شکسته و دلکش) - امیر شفیعی و مهدی امامی
ساز و آواز (شکسته و دلکش)
09:56
6
تصنیف بلبل شوریده - امیر شفیعی و مهدی امامی
تصنیف بلبل شوریده
05:12
7
رنگ ماهور - امیر شفیعی و مهدی امامی
رنگ ماهور
02:26
8
پیشرو در آواز راک - امیر شفیعی و مهدی امامی
پیشرو در آواز راک
08:57
9
ساز و آواز (راک هندی، راک کشمیر، شد راک) - امیر شفیعی و مهدی امامی
ساز و آواز (راک هندی، راک کشمیر، شد راک)
06:56
10
چهارمضراب راک - امیر شفیعی و مهدی امامی
چهارمضراب راک
05:17
11
ساز و آواز (دلکش، راک هندی، سهگاه، صفیر راک) - امیر شفیعی و مهدی امامی
ساز و آواز (دلکش، راک هندی، سهگاه، صفیر راک)
07:10
12
تصنیف راک - امیر شفیعی و مهدی امامی
تصنیف راک
06:43
13
ضربی راک - امیر شفیعی و مهدی امامی
ضربی راک
02:41
© ماهور
5 از 5 (از مجموع 1 امتیاز)
نظرات

شما اولین نظر را بنویسید.

ورود / ثبت نام