ردیف دوره عالی ۳ - علی اکبر شهنازی

ردیف دوره عالی ۳

#عنوان
1
پیش درآمد ترک - علی اکبر شهنازی
پیش درآمد ترک
02:55
2
چهارمضراب - علی اکبر شهنازی
چهارمضراب
01:39
3
برداشت - علی اکبر شهنازی
برداشت
00:16
4
درآمد اول - علی اکبر شهنازی
درآمد اول
00:22
5
درآمد دوم (کرشمه) - علی اکبر شهنازی
درآمد دوم (کرشمه)
00:30
6
درآمد سوم - علی اکبر شهنازی
درآمد سوم
00:14
7
درآمد چهارم و پنجم - علی اکبر شهنازی
درآمد چهارم و پنجم
00:26
8
درآمد ششم و هفتم - علی اکبر شهنازی
درآمد ششم و هفتم
00:40
9
فیلی - علی اکبر شهنازی
فیلی
00:53
10
دلکش - علی اکبر شهنازی
دلکش
00:41
11
کرشمه دلکش - علی اکبر شهنازی
کرشمه دلکش
00:32
12
چهارمضراب و ادامهی دلکش - علی اکبر شهنازی
چهارمضراب و ادامهی دلکش
01:07
13
چهارمضراب و گوشهی ابوعطا - علی اکبر شهنازی
چهارمضراب و گوشهی ابوعطا
02:15
14
گوشهی افشاری و چهارمضراب افشاری - علی اکبر شهنازی
گوشهی افشاری و چهارمضراب افشاری
01:17
15
رهاب و مثنوی ترک - علی اکبر شهنازی
رهاب و مثنوی ترک
01:37
16
ضربی - علی اکبر شهنازی
ضربی
01:37
17
گریلی - علی اکبر شهنازی
گریلی
01:14
18
فرود - علی اکبر شهنازی
فرود
00:40
19
رنگ بیات ترک - علی اکبر شهنازی
رنگ بیات ترک
02:54
20
پیش درآمد ماهور - علی اکبر شهنازی
پیش درآمد ماهور
04:33
21
مقدمه و درآمد ماهور - علی اکبر شهنازی
مقدمه و درآمد ماهور
01:30
22
چهارمضراب - علی اکبر شهنازی
چهارمضراب
01:10
23
کرشمه - علی اکبر شهنازی
کرشمه
01:02
24
درآمد - علی اکبر شهنازی
درآمد
00:37
25
داد - علی اکبر شهنازی
داد
00:14
26
چهارمضراب - علی اکبر شهنازی
چهارمضراب
01:06
27
فیلی و کرشمهی فیلی - علی اکبر شهنازی
فیلی و کرشمهی فیلی
01:06
28
دلکش - علی اکبر شهنازی
دلکش
00:13
29
چهارمضراب و ادامهی دلکش - علی اکبر شهنازی
چهارمضراب و ادامهی دلکش
01:20
30
فرود - علی اکبر شهنازی
فرود
00:33
31
نیریز، چهارمضراب و فرود - علی اکبر شهنازی
نیریز، چهارمضراب و فرود
01:24
32
گوشه ی افشاری - علی اکبر شهنازی
گوشه ی افشاری
00:56
33
چهارمضراب افشاری - علی اکبر شهنازی
چهارمضراب افشاری
00:36
34
ادامهی افشاری - علی اکبر شهنازی
ادامهی افشاری
00:40
35
ضربی افشاری - علی اکبر شهنازی
ضربی افشاری
00:29
36
ادامهی آواز افشاری - علی اکبر شهنازی
ادامهی آواز افشاری
00:26
37
فرود به ماهور - علی اکبر شهنازی
فرود به ماهور
00:14
38
راک و چهارمضراب - علی اکبر شهنازی
راک و چهارمضراب
01:00
39
کرشمهی عراق - علی اکبر شهنازی
کرشمهی عراق
00:19
40
عراق - علی اکبر شهنازی
عراق
00:52
41
فرود - علی اکبر شهنازی
فرود
00:29
42
رنگ ماهور - علی اکبر شهنازی
رنگ ماهور
02:11
43
پیش درآمد همایون - علی اکبر شهنازی
پیش درآمد همایون
06:02
44
درآمد - علی اکبر شهنازی
درآمد
00:35
45
کرشمه - علی اکبر شهنازی
کرشمه
00:53
46
ادامهی آواز درآمد - علی اکبر شهنازی
ادامهی آواز درآمد
01:32
47
کرشمه و ادامهی آواز - علی اکبر شهنازی
کرشمه و ادامهی آواز
01:27
48
چهارمضراب - علی اکبر شهنازی
چهارمضراب
00:34
49
چکاوک - علی اکبر شهنازی
چکاوک
00:52
50
چهارمضراب چکاوک و ادامهی چکاوک - علی اکبر شهنازی
چهارمضراب چکاوک و ادامهی چکاوک
01:41
51
بیداد - علی اکبر شهنازی
بیداد
00:25
52
چهارمضراب بیداد و ادامهی بیداد - علی اکبر شهنازی
چهارمضراب بیداد و ادامهی بیداد
02:27
53
بیات راجه - علی اکبر شهنازی
بیات راجه
00:57
54
چهارمضراب راجه و فرود - علی اکبر شهنازی
چهارمضراب راجه و فرود
01:17
55
منصوری - علی اکبر شهنازی
منصوری
00:28
56
دوضربی منصوری و ادامهی منصوری - علی اکبر شهنازی
دوضربی منصوری و ادامهی منصوری
00:57
57
بختیاری - علی اکبر شهنازی
بختیاری
00:51
58
فرود - علی اکبر شهنازی
فرود
00:28
59
رنگ همایون - علی اکبر شهنازی
رنگ همایون
02:04
© ماهور
5 از 5 (از مجموع 3 امتیاز)
نظرات

شما اولین نظر را بنویسید.

ورود / ثبت نام