ردیف آقا حسینقلی ۳ - علی اکبر شهنازی

ردیف آقا حسینقلی ۳

#عنوان
1
درآمد اول (دستگاه همایون) - علی اکبر شهنازی
درآمد اول (دستگاه همایون)
01:10
2
چهارمضراب (دستگاه همایون) - علی اکبر شهنازی
چهارمضراب (دستگاه همایون)
00:59
3
زنگ شتر یا ناقوس (دستگاه همایون) - علی اکبر شهنازی
زنگ شتر یا ناقوس (دستگاه همایون)
01:41
4
چکاوک (دستگاه همایون) - علی اکبر شهنازی
چکاوک (دستگاه همایون)
01:41
5
گوشهی چهارگاه (دستگاه همایون) - علی اکبر شهنازی
گوشهی چهارگاه (دستگاه همایون)
00:34
6
موالیان (دستگاه همایون) - علی اکبر شهنازی
موالیان (دستگاه همایون)
00:47
7
بیداد (دستگاه همایون) - علی اکبر شهنازی
بیداد (دستگاه همایون)
01:23
8
نی داوود (دستگاه همایون) - علی اکبر شهنازی
نی داوود (دستگاه همایون)
02:06
9
باوی (دستگاه همایون) - علی اکبر شهنازی
باوی (دستگاه همایون)
00:47
10
سوز و گداز (دستگاه همایون) - علی اکبر شهنازی
سوز و گداز (دستگاه همایون)
01:09
11
ابوالچپ (دستگاه همایون) - علی اکبر شهنازی
ابوالچپ (دستگاه همایون)
00:34
12
راوندی (دستگاه همایون) - علی اکبر شهنازی
راوندی (دستگاه همایون)
00:14
13
لیلی و مجنون (دستگاه همایون) - علی اکبر شهنازی
لیلی و مجنون (دستگاه همایون)
00:34
14
طرز (دستگاه همایون) - علی اکبر شهنازی
طرز (دستگاه همایون)
00:32
15
نوروز عرب (دستگاه همایون) - علی اکبر شهنازی
نوروز عرب (دستگاه همایون)
01:21
16
نوروز صبا (دستگاه همایون) - علی اکبر شهنازی
نوروز صبا (دستگاه همایون)
01:11
17
نوروز خارا (دستگاه همایون) - علی اکبر شهنازی
نوروز خارا (دستگاه همایون)
01:01
18
نفیر (دستگاه همایون) - علی اکبر شهنازی
نفیر (دستگاه همایون)
00:36
19
جامهدران (دستگاه همایون) - علی اکبر شهنازی
جامهدران (دستگاه همایون)
00:30
20
مؤالف (دستگاه همایون) - علی اکبر شهنازی
مؤالف (دستگاه همایون)
00:37
21
زابل (دستگاه همایون) - علی اکبر شهنازی
زابل (دستگاه همایون)
00:24
22
بیات عجم (دستگاه همایون) - علی اکبر شهنازی
بیات عجم (دستگاه همایون)
00:26
23
بحر نور (دستگاه همایون) - علی اکبر شهنازی
بحر نور (دستگاه همایون)
00:17
24
گوشهی منصوری (دستگاه همایون) - علی اکبر شهنازی
گوشهی منصوری (دستگاه همایون)
00:11
25
مبرقع (دستگاه همایون) - علی اکبر شهنازی
مبرقع (دستگاه همایون)
00:09
26
سپهر (دستگاه همایون) - علی اکبر شهنازی
سپهر (دستگاه همایون)
00:39
27
عزال (دستگاه همایون) - علی اکبر شهنازی
عزال (دستگاه همایون)
00:27
28
دناسری (دستگاه همایون) - علی اکبر شهنازی
دناسری (دستگاه همایون)
00:15
29
زنگوله (دستگاه همایون) - علی اکبر شهنازی
زنگوله (دستگاه همایون)
00:47
30
شوشتری و منصوری (دستگاه همایون) - علی اکبر شهنازی
شوشتری و منصوری (دستگاه همایون)
00:49
31
بختیاری (دستگاه همایون) - علی اکبر شهنازی
بختیاری (دستگاه همایون)
00:16
32
مویهی بختیاری (دستگاه همایون) - علی اکبر شهنازی
مویهی بختیاری (دستگاه همایون)
00:39
33
درآمد اول (آواز بیات اصفهان) - علی اکبر شهنازی
درآمد اول (آواز بیات اصفهان)
00:44
34
درآمد دوم (آواز بیات اصفهان) - علی اکبر شهنازی
درآمد دوم (آواز بیات اصفهان)
00:47
35
درآمد سوم (آواز بیات اصفهان) - علی اکبر شهنازی
درآمد سوم (آواز بیات اصفهان)
00:55
36
بیات راجه (آواز بیات اصفهان) - علی اکبر شهنازی
بیات راجه (آواز بیات اصفهان)
01:16
37
دوتا یکی (آواز بیات اصفهان) - علی اکبر شهنازی
دوتا یکی (آواز بیات اصفهان)
00:36
38
فرود (آواز بیات اصفهان) - علی اکبر شهنازی
فرود (آواز بیات اصفهان)
00:48
39
چهارمضراب (آواز بیات اصفهان) - علی اکبر شهنازی
چهارمضراب (آواز بیات اصفهان)
00:11
40
سوز و گداز (آواز بیات اصفهان) - علی اکبر شهنازی
سوز و گداز (آواز بیات اصفهان)
01:06
41
شکستهی اصفهان (آواز بیات اصفهان) - علی اکبر شهنازی
شکستهی اصفهان (آواز بیات اصفهان)
00:30
42
گوشهی شور (آواز بیات اصفهان) - علی اکبر شهنازی
گوشهی شور (آواز بیات اصفهان)
00:40
43
کرشمه با فرود (آواز بیات اصفهان) - علی اکبر شهنازی
کرشمه با فرود (آواز بیات اصفهان)
00:54
44
مثنوی (آواز بیات اصفهان) - علی اکبر شهنازی
مثنوی (آواز بیات اصفهان)
01:34
45
جامهدران (آواز بیات اصفهان) - علی اکبر شهنازی
جامهدران (آواز بیات اصفهان)
01:10
46
درآمد (دستگاه راست پنجگاه) - علی اکبر شهنازی
درآمد (دستگاه راست پنجگاه)
00:46
47
چهارمضراب (دستگاه راست پنجگاه) - علی اکبر شهنازی
چهارمضراب (دستگاه راست پنجگاه)
01:30
48
زنگ شتر یا ناقوس (دستگاه راست پنجگاه) - علی اکبر شهنازی
زنگ شتر یا ناقوس (دستگاه راست پنجگاه)
01:44
49
نغمه (دستگاه راست پنجگاه) - علی اکبر شهنازی
نغمه (دستگاه راست پنجگاه)
00:59
50
روح افزا (دستگاه راست پنجگاه) - علی اکبر شهنازی
روح افزا (دستگاه راست پنجگاه)
00:42
51
پروانه (دستگاه راست پنجگاه) - علی اکبر شهنازی
پروانه (دستگاه راست پنجگاه)
00:23
52
پنجگاه (دستگاه راست پنجگاه) - علی اکبر شهنازی
پنجگاه (دستگاه راست پنجگاه)
01:14
53
عشاق (دستگاه راست پنجگاه) - علی اکبر شهنازی
عشاق (دستگاه راست پنجگاه)
01:05
54
زابل (دستگاه راست پنجگاه) - علی اکبر شهنازی
زابل (دستگاه راست پنجگاه)
00:43
55
بیات عجم (دستگاه راست پنجگاه) - علی اکبر شهنازی
بیات عجم (دستگاه راست پنجگاه)
00:31
56
بحر نور (دستگاه راست پنجگاه) - علی اکبر شهنازی
بحر نور (دستگاه راست پنجگاه)
00:20
57
منصوری (دستگاه راست پنجگاه) - علی اکبر شهنازی
منصوری (دستگاه راست پنجگاه)
00:18
58
مبرقع (دستگاه راست پنجگاه) - علی اکبر شهنازی
مبرقع (دستگاه راست پنجگاه)
00:14
59
سپهر (دستگاه راست پنجگاه) - علی اکبر شهنازی
سپهر (دستگاه راست پنجگاه)
00:47
60
عراق (دستگاه راست پنجگاه) - علی اکبر شهنازی
عراق (دستگاه راست پنجگاه)
00:54
61
محیر (دستگاه راست پنجگاه) - علی اکبر شهنازی
محیر (دستگاه راست پنجگاه)
00:12
62
آشوراوند (دستگاه راست پنجگاه) - علی اکبر شهنازی
آشوراوند (دستگاه راست پنجگاه)
00:18
63
اصفهانک (دستگاه راست پنجگاه) - علی اکبر شهنازی
اصفهانک (دستگاه راست پنجگاه)
00:08
64
حزین (دستگاه راست پنجگاه) - علی اکبر شهنازی
حزین (دستگاه راست پنجگاه)
00:20
65
زنگوله (دستگاه راست پنجگاه) - علی اکبر شهنازی
زنگوله (دستگاه راست پنجگاه)
00:48
66
نوروز عرب (دستگاه راست پنجگاه) - علی اکبر شهنازی
نوروز عرب (دستگاه راست پنجگاه)
01:29
67
نوروز صبا (دستگاه راست پنجگاه) - علی اکبر شهنازی
نوروز صبا (دستگاه راست پنجگاه)
01:05
68
نوروز خارا (دستگاه راست پنجگاه) - علی اکبر شهنازی
نوروز خارا (دستگاه راست پنجگاه)
00:57
69
نفیر (دستگاه راست پنجگاه) - علی اکبر شهنازی
نفیر (دستگاه راست پنجگاه)
00:23
70
ابوالچپ (دستگاه راست پنجگاه) - علی اکبر شهنازی
ابوالچپ (دستگاه راست پنجگاه)
00:27
71
راوندی (دستگاه راست پنجگاه) - علی اکبر شهنازی
راوندی (دستگاه راست پنجگاه)
00:10
72
لیلی و مجنون (دستگاه راست پنجگاه) - علی اکبر شهنازی
لیلی و مجنون (دستگاه راست پنجگاه)
00:30
73
طرز (دستگاه راست پنجگاه) - علی اکبر شهنازی
طرز (دستگاه راست پنجگاه)
00:22
74
پروانه (دستگاه راست پنجگاه) - علی اکبر شهنازی
پروانه (دستگاه راست پنجگاه)
00:21
75
ماوراءالنهر (دستگاه راست پنجگاه) - علی اکبر شهنازی
ماوراءالنهر (دستگاه راست پنجگاه)
01:06
76
راک عبدالله (دستگاه راست پنجگاه) - علی اکبر شهنازی
راک عبدالله (دستگاه راست پنجگاه)
00:26
77
راک هندی (دستگاه راست پنجگاه) - علی اکبر شهنازی
راک هندی (دستگاه راست پنجگاه)
00:35
78
پروانه (دستگاه راست پنجگاه) - علی اکبر شهنازی
پروانه (دستگاه راست پنجگاه)
00:19
79
نیریز صغیر (دستگاه راست پنجگاه) - علی اکبر شهنازی
نیریز صغیر (دستگاه راست پنجگاه)
00:37
80
نیریز کبیر (دستگاه راست پنجگاه) - علی اکبر شهنازی
نیریز کبیر (دستگاه راست پنجگاه)
00:37
81
پروانه (دستگاه راست پنجگاه) - علی اکبر شهنازی
پروانه (دستگاه راست پنجگاه)
00:28
82
درآمد اول (آواز افشاری) - علی اکبر شهنازی
درآمد اول (آواز افشاری)
00:28
83
درآمد دوم (آواز افشاری) - علی اکبر شهنازی
درآمد دوم (آواز افشاری)
00:27
84
درآمد سوم (آواز افشاری) - علی اکبر شهنازی
درآمد سوم (آواز افشاری)
00:36
85
درآمد چهارم (آواز افشاری) - علی اکبر شهنازی
درآمد چهارم (آواز افشاری)
00:34
86
درآمد پنجم (آواز افشاری) - علی اکبر شهنازی
درآمد پنجم (آواز افشاری)
00:38
87
درآمد ششم (آواز افشاری) - علی اکبر شهنازی
درآمد ششم (آواز افشاری)
00:53
88
درآمد هفتم با بسته نگار (آواز افشاری) - علی اکبر شهنازی
درآمد هفتم با بسته نگار (آواز افشاری)
01:12
89
جامهدران (آواز افشاری) - علی اکبر شهنازی
جامهدران (آواز افشاری)
01:05
90
قرایی (آواز افشاری) - علی اکبر شهنازی
قرایی (آواز افشاری)
00:55
91
نهیب (آواز افشاری) - علی اکبر شهنازی
نهیب (آواز افشاری)
00:47
92
نغمه (آواز افشاری) - علی اکبر شهنازی
نغمه (آواز افشاری)
00:28
93
فرود (آواز افشاری) - علی اکبر شهنازی
فرود (آواز افشاری)
00:38
94
سوز و گداز (آواز افشاری) - علی اکبر شهنازی
سوز و گداز (آواز افشاری)
01:19
© ماهور
5 از 5 (از مجموع 1 امتیاز)
نظرات

شما اولین نظر را بنویسید.

ورود / ثبت نام