ردیف آقا حسینقلی ۲ - علی اکبر شهنازی

ردیف آقا حسینقلی ۲

#عنوان
1
درآمد اول (دستگاه ماهور) - علی اکبر شهنازی
درآمد اول (دستگاه ماهور)
00:36
2
درآمد دوم (دستگاه ماهور) - علی اکبر شهنازی
درآمد دوم (دستگاه ماهور)
00:42
3
درآمد سوم (دستگاه ماهور) - علی اکبر شهنازی
درآمد سوم (دستگاه ماهور)
00:38
4
آواز(قسمت اول) (دستگاه ماهور) - علی اکبر شهنازی
آواز(قسمت اول) (دستگاه ماهور)
01:17
5
آواز(قسمت دوم) (دستگاه ماهور) - علی اکبر شهنازی
آواز(قسمت دوم) (دستگاه ماهور)
00:41
6
آواز(قسمت سوم) (دستگاه ماهور) - علی اکبر شهنازی
آواز(قسمت سوم) (دستگاه ماهور)
00:40
7
گشایش (دستگاه ماهور) - علی اکبر شهنازی
گشایش (دستگاه ماهور)
00:27
8
خسروانی (دستگاه ماهور) - علی اکبر شهنازی
خسروانی (دستگاه ماهور)
00:40
9
داد (دستگاه ماهور) - علی اکبر شهنازی
داد (دستگاه ماهور)
01:02
10
خوارزمی (دستگاه ماهور) - علی اکبر شهنازی
خوارزمی (دستگاه ماهور)
00:58
11
دلکش (دستگاه ماهور) - علی اکبر شهنازی
دلکش (دستگاه ماهور)
00:46
12
چهارمضراب (دستگاه ماهور) - علی اکبر شهنازی
چهارمضراب (دستگاه ماهور)
00:12
13
بقیه دلکش و فرود (دستگاه ماهور) - علی اکبر شهنازی
بقیه دلکش و فرود (دستگاه ماهور)
01:09
14
خاوران (دستگاه ماهور) - علی اکبر شهنازی
خاوران (دستگاه ماهور)
01:31
15
طرب انگیز (دستگاه ماهور) - علی اکبر شهنازی
طرب انگیز (دستگاه ماهور)
00:56
16
حزین (دستگاه ماهور) - علی اکبر شهنازی
حزین (دستگاه ماهور)
00:31
17
نهیب (دستگاه ماهور) - علی اکبر شهنازی
نهیب (دستگاه ماهور)
01:14
18
سروش (دستگاه ماهور) - علی اکبر شهنازی
سروش (دستگاه ماهور)
01:15
19
آذربایجانی (دستگاه ماهور) - علی اکبر شهنازی
آذربایجانی (دستگاه ماهور)
00:55
20
فیلی (دستگاه ماهور) - علی اکبر شهنازی
فیلی (دستگاه ماهور)
00:39
21
ماهور صغیر (دستگاه ماهور) - علی اکبر شهنازی
ماهور صغیر (دستگاه ماهور)
00:26
22
نصیرخانی (دستگاه ماهور) - علی اکبر شهنازی
نصیرخانی (دستگاه ماهور)
01:23
23
مرادخانی یا چهارپاره (دستگاه ماهور) - علی اکبر شهنازی
مرادخانی یا چهارپاره (دستگاه ماهور)
00:43
24
مرادخانی(قسمت دوم) (دستگاه ماهور) - علی اکبر شهنازی
مرادخانی(قسمت دوم) (دستگاه ماهور)
00:44
25
ابول یا حصار ماهور (دستگاه ماهور) - علی اکبر شهنازی
ابول یا حصار ماهور (دستگاه ماهور)
00:13
26
بسته نگار (دستگاه ماهور) - علی اکبر شهنازی
بسته نگار (دستگاه ماهور)
00:49
27
زیرافکن (دستگاه ماهور) - علی اکبر شهنازی
زیرافکن (دستگاه ماهور)
00:12
28
نیریز صغیر (دستگاه ماهور) - علی اکبر شهنازی
نیریز صغیر (دستگاه ماهور)
00:16
29
نیریز کبیر (دستگاه ماهور) - علی اکبر شهنازی
نیریز کبیر (دستگاه ماهور)
00:28
30
شکسته (دستگاه ماهور) - علی اکبر شهنازی
شکسته (دستگاه ماهور)
01:49
31
راک (دستگاه ماهور) - علی اکبر شهنازی
راک (دستگاه ماهور)
00:40
32
صفیر راک (دستگاه ماهور) - علی اکبر شهنازی
صفیر راک (دستگاه ماهور)
00:19
33
چهارمضراب راک (دستگاه ماهور) - علی اکبر شهنازی
چهارمضراب راک (دستگاه ماهور)
00:09
34
نغمهی راک (دستگاه ماهور) - علی اکبر شهنازی
نغمهی راک (دستگاه ماهور)
01:01
35
راک عبدالله (دستگاه ماهور) - علی اکبر شهنازی
راک عبدالله (دستگاه ماهور)
00:21
36
راک هندی (دستگاه ماهور) - علی اکبر شهنازی
راک هندی (دستگاه ماهور)
00:38
37
عراق (دستگاه ماهور) - علی اکبر شهنازی
عراق (دستگاه ماهور)
00:36
38
محیر (دستگاه ماهور) - علی اکبر شهنازی
محیر (دستگاه ماهور)
00:11
39
حزین (دستگاه ماهور) - علی اکبر شهنازی
حزین (دستگاه ماهور)
00:18
40
زنگوله (دستگاه ماهور) - علی اکبر شهنازی
زنگوله (دستگاه ماهور)
00:19
41
فرود (دستگاه ماهور) - علی اکبر شهنازی
فرود (دستگاه ماهور)
00:26
42
درآمد اول (دستگاه سه گاه) - علی اکبر شهنازی
درآمد اول (دستگاه سه گاه)
00:32
43
درآمد دوم (دستگاه سه گاه) - علی اکبر شهنازی
درآمد دوم (دستگاه سه گاه)
00:56
44
درآمد سوم یا دو درآمد (دستگاه سه گاه) - علی اکبر شهنازی
درآمد سوم یا دو درآمد (دستگاه سه گاه)
01:01
45
نغمه (دستگاه سه گاه) - علی اکبر شهنازی
نغمه (دستگاه سه گاه)
01:13
46
زابل اول (دستگاه سه گاه) - علی اکبر شهنازی
زابل اول (دستگاه سه گاه)
00:43
47
زابل دوم با بسته نگار (دستگاه سه گاه) - علی اکبر شهنازی
زابل دوم با بسته نگار (دستگاه سه گاه)
01:03
48
معربد (دستگاه سه گاه) - علی اکبر شهنازی
معربد (دستگاه سه گاه)
00:22
49
پیش حصار (دستگاه سه گاه) - علی اکبر شهنازی
پیش حصار (دستگاه سه گاه)
00:25
50
پس حصار (دستگاه سه گاه) - علی اکبر شهنازی
پس حصار (دستگاه سه گاه)
00:34
51
چهارمضراب (دستگاه سه گاه) - علی اکبر شهنازی
چهارمضراب (دستگاه سه گاه)
00:21
52
هفت حصار (دستگاه سه گاه) - علی اکبر شهنازی
هفت حصار (دستگاه سه گاه)
01:28
53
زنگوله (دستگاه سه گاه) - علی اکبر شهنازی
زنگوله (دستگاه سه گاه)
00:27
54
مویهی حصار (دستگاه سه گاه) - علی اکبر شهنازی
مویهی حصار (دستگاه سه گاه)
00:32
55
مغلوب (دستگاه سه گاه) - علی اکبر شهنازی
مغلوب (دستگاه سه گاه)
00:33
56
مخالف (دستگاه سه گاه) - علی اکبر شهنازی
مخالف (دستگاه سه گاه)
01:03
57
بسته نگار (دستگاه سه گاه) - علی اکبر شهنازی
بسته نگار (دستگاه سه گاه)
00:34
58
نغمهی مخالف (دستگاه سه گاه) - علی اکبر شهنازی
نغمهی مخالف (دستگاه سه گاه)
00:38
59
حزین (دستگاه سه گاه) - علی اکبر شهنازی
حزین (دستگاه سه گاه)
00:31
60
مویهی مخالف (دستگاه سه گاه) - علی اکبر شهنازی
مویهی مخالف (دستگاه سه گاه)
00:37
61
حدی (دستگاه سه گاه) - علی اکبر شهنازی
حدی (دستگاه سه گاه)
00:21
62
پهلوی (دستگاه سه گاه) - علی اکبر شهنازی
پهلوی (دستگاه سه گاه)
00:15
63
رجز یا ارجوزه (دستگاه سه گاه) - علی اکبر شهنازی
رجز یا ارجوزه (دستگاه سه گاه)
00:39
64
فرود (دستگاه سه گاه) - علی اکبر شهنازی
فرود (دستگاه سه گاه)
00:28
65
درآمد اول (دستگاه چهارگاه) - علی اکبر شهنازی
درآمد اول (دستگاه چهارگاه)
00:41
66
درآمد دوم (دستگاه چهارگاه) - علی اکبر شهنازی
درآمد دوم (دستگاه چهارگاه)
00:40
67
درآمد سوم (دستگاه چهارگاه) - علی اکبر شهنازی
درآمد سوم (دستگاه چهارگاه)
00:37
68
درآمد چهارم یا زنگوله (دستگاه چهارگاه) - علی اکبر شهنازی
درآمد چهارم یا زنگوله (دستگاه چهارگاه)
00:47
69
درآمد پنجم (دستگاه چهارگاه) - علی اکبر شهنازی
درآمد پنجم (دستگاه چهارگاه)
00:57
70
درآمد ششم با مویه (دستگاه چهارگاه) - علی اکبر شهنازی
درآمد ششم با مویه (دستگاه چهارگاه)
01:10
71
نغمه (دستگاه چهارگاه) - علی اکبر شهنازی
نغمه (دستگاه چهارگاه)
01:19
72
زابل اول (دستگاه چهارگاه) - علی اکبر شهنازی
زابل اول (دستگاه چهارگاه)
00:48
73
زابل دوم، بسته نگار و مویه (دستگاه چهارگاه) - علی اکبر شهنازی
زابل دوم، بسته نگار و مویه (دستگاه چهارگاه)
01:08
74
زابل سوم (دستگاه چهارگاه) - علی اکبر شهنازی
زابل سوم (دستگاه چهارگاه)
01:12
75
معربد (دستگاه چهارگاه) - علی اکبر شهنازی
معربد (دستگاه چهارگاه)
00:26
76
پیش حصار (دستگاه چهارگاه) - علی اکبر شهنازی
پیش حصار (دستگاه چهارگاه)
00:27
77
پس حصار (دستگاه چهارگاه) - علی اکبر شهنازی
پس حصار (دستگاه چهارگاه)
00:43
78
چهارمضراب (دستگاه چهارگاه) - علی اکبر شهنازی
چهارمضراب (دستگاه چهارگاه)
00:28
79
هفت حصار (دستگاه چهارگاه) - علی اکبر شهنازی
هفت حصار (دستگاه چهارگاه)
01:49
80
زنگوله (دستگاه چهارگاه) - علی اکبر شهنازی
زنگوله (دستگاه چهارگاه)
00:31
81
مویهی حصار و فرود (دستگاه چهارگاه) - علی اکبر شهنازی
مویهی حصار و فرود (دستگاه چهارگاه)
00:37
82
مغلوب (دستگاه چهارگاه) - علی اکبر شهنازی
مغلوب (دستگاه چهارگاه)
00:37
83
مخالف (دستگاه چهارگاه) - علی اکبر شهنازی
مخالف (دستگاه چهارگاه)
01:05
84
بسته نگار (دستگاه چهارگاه) - علی اکبر شهنازی
بسته نگار (دستگاه چهارگاه)
00:38
85
نغمهی مخالف (دستگاه چهارگاه) - علی اکبر شهنازی
نغمهی مخالف (دستگاه چهارگاه)
00:45
86
حزین (دستگاه چهارگاه) - علی اکبر شهنازی
حزین (دستگاه چهارگاه)
00:34
87
مویهی مخالف (دستگاه چهارگاه) - علی اکبر شهنازی
مویهی مخالف (دستگاه چهارگاه)
00:40
88
منصوری (دستگاه چهارگاه) - علی اکبر شهنازی
منصوری (دستگاه چهارگاه)
02:48
89
حدی (دستگاه چهارگاه) - علی اکبر شهنازی
حدی (دستگاه چهارگاه)
00:23
90
پهلوی (دستگاه چهارگاه) - علی اکبر شهنازی
پهلوی (دستگاه چهارگاه)
00:16
91
رجز یا ارجوزه (دستگاه چهارگاه) - علی اکبر شهنازی
رجز یا ارجوزه (دستگاه چهارگاه)
01:17
© ماهور
5 از 5 (از مجموع 1 امتیاز)
نظرات

شما اولین نظر را بنویسید.

ورود / ثبت نام