پیش درآمد ها و رنگ ها - علی اکبر شهنازی

پیش درآمد ها و رنگ ها

#عنوان
1
پیش درآمد شور - علی اکبر شهنازی
پیش درآمد شور
04:14
2
رنگ شور - علی اکبر شهنازی
رنگ شور
01:29
3
پیش درآمد ابوعطا - علی اکبر شهنازی
پیش درآمد ابوعطا
03:31
4
رنگ ابوعطا - علی اکبر شهنازی
رنگ ابوعطا
02:05
5
پیش درآمد بیات ترک - علی اکبر شهنازی
پیش درآمد بیات ترک
02:35
6
رنگ بیات ترک - علی اکبر شهنازی
رنگ بیات ترک
02:52
7
پیش درآمد افشاری - علی اکبر شهنازی
پیش درآمد افشاری
04:52
8
رنگ افشاری - علی اکبر شهنازی
رنگ افشاری
03:08
9
پیش درآمد دشتی - علی اکبر شهنازی
پیش درآمد دشتی
04:56
10
رنگ دشتی - علی اکبر شهنازی
رنگ دشتی
01:28
11
ضربی سه گاه (جنگ) - علی اکبر شهنازی
ضربی سه گاه (جنگ)
02:30
12
رنگ سه گاه - علی اکبر شهنازی
رنگ سه گاه
02:44
13
پیش درآمد چهارگاه - علی اکبر شهنازی
پیش درآمد چهارگاه
04:22
14
رنگ چهارگاه - علی اکبر شهنازی
رنگ چهارگاه
02:59
15
دوضربی چهارگاه - علی اکبر شهنازی
دوضربی چهارگاه
01:40
16
پیش درآمد همایون - علی اکبر شهنازی
پیش درآمد همایون
06:06
17
رنگ همایون - علی اکبر شهنازی
رنگ همایون
02:02
18
پیش درآمد اصفهان - علی اکبر شهنازی
پیش درآمد اصفهان
06:00
19
رنگ اصفهان - علی اکبر شهنازی
رنگ اصفهان
03:41
20
پیش درآمد ماهور - علی اکبر شهنازی
پیش درآمد ماهور
04:35
21
رنگ ماهور - علی اکبر شهنازی
رنگ ماهور
02:06
© ماهور
4.83 از 5 (از مجموع 6 امتیاز)
نظرات

شما اولین نظر را بنویسید.

ورود / ثبت نام