رباعیات خیام - احمد شاملو

رباعیات خیام

#عنوان
1
اسرار ازل را نه تو دانی و نه و من - احمد شاملو
اسرار ازل را نه تو دانی و نه و من
01:05
2
چون ابر به نوروز رخ لاله بشست - احمد شاملو
چون ابر به نوروز رخ لاله بشست
04:49
3
من بی می ناب زیستن نتوانم - احمد شاملو
من بی می ناب زیستن نتوانم
01:54
4
از آمدنم نبود گردون را سود - احمد شاملو
از آمدنم نبود گردون را سود
01:19
5
بنگر ز جهان چه طرف بر بستم هیچ - احمد شاملو
بنگر ز جهان چه طرف بر بستم هیچ
02:02
6
از آمدن و رفتن ما سودی کو؟ - احمد شاملو
از آمدن و رفتن ما سودی کو؟
02:22
7
افسوس که بی فایده فرسوده شدیم - احمد شاملو
افسوس که بی فایده فرسوده شدیم
02:20
8
جامی است که عقل آفرین می زدنش - احمد شاملو
جامی است که عقل آفرین می زدنش
02:06
9
در کارگه کوزه گری بودم دوش - احمد شاملو
در کارگه کوزه گری بودم دوش
01:14
10
آنان که محیط فضل و آداب شدند - احمد شاملو
آنان که محیط فضل و آداب شدند
01:04
11
از جمله ی رفتگان این راه دراز - احمد شاملو
از جمله ی رفتگان این راه دراز
01:57
12
این قافله عمر عجب می گذرد - احمد شاملو
این قافله عمر عجب می گذرد
03:31
13
یاران به مرافقت چو دیدار کنید - احمد شاملو
یاران به مرافقت چو دیدار کنید
03:04
14
ساقی غم من بلند آوازه شده است - احمد شاملو
ساقی غم من بلند آوازه شده است
01:09
15
ساقی گل و سبزه بس طربناک شده است - احمد شاملو
ساقی گل و سبزه بس طربناک شده است
02:03
16
گویند که دوزخی بود عاشق و مست - احمد شاملو
گویند که دوزخی بود عاشق و مست
01:09
17
تا کی غم آن خورم که دارم یا نه - احمد شاملو
تا کی غم آن خورم که دارم یا نه
01:01
18
قومی متفکرند اندر ره دین - احمد شاملو
قومی متفکرند اندر ره دین
02:28
19
من ظاهر نیستی و هستی دانم - احمد شاملو
من ظاهر نیستی و هستی دانم
01:23
20
ما لعبتکانیم و فلک لعبت باز - احمد شاملو
ما لعبتکانیم و فلک لعبت باز
01:50
21
چون عمر به سر رسد چه بغداد و چه بلخ - احمد شاملو
چون عمر به سر رسد چه بغداد و چه بلخ
02:21
22
این بحر وجود آمده بیرون ز نهفت - احمد شاملو
این بحر وجود آمده بیرون ز نهفت
01:36
23
گردون نگری ز قد فرسوده ی ماست - احمد شاملو
گردون نگری ز قد فرسوده ی ماست
01:09
24
از من رمقی به سعی ساقی مانده است - احمد شاملو
از من رمقی به سعی ساقی مانده است
02:05
25
چون آمدنم به من نبد روز نخست - احمد شاملو
چون آمدنم به من نبد روز نخست
01:08
26
دوری که در او آمدن و رفتن ماست - احمد شاملو
دوری که در او آمدن و رفتن ماست
02:17
27
ای دوست بیا تا غم فردا نخوریم - احمد شاملو
ای دوست بیا تا غم فردا نخوریم
01:15
28
تا دست بر اتفاق بر هم نزنیم - احمد شاملو
تا دست بر اتفاق بر هم نزنیم
01:14
29
صبح است دمی با می گلرنگ زنیم - احمد شاملو
صبح است دمی با می گلرنگ زنیم
02:41
30
دوران جهان بی می و ساقی هیچ است - احمد شاملو
دوران جهان بی می و ساقی هیچ است
01:56
© ماهور
5 از 5 (از مجموع 5 امتیاز)
نظرات

شما اولین نظر را بنویسید.

ورود / ثبت نام