ققنوس در باران - احمد شاملو

ققنوس در باران

#عنوان
1
شبانه (یله بر ناز کای چمن) - احمد شاملو
شبانه (یله بر ناز کای چمن)
02:05
2
در شب (فردا تمام را سخن از تو بود) - احمد شاملو
در شب (فردا تمام را سخن از تو بود)
02:38
3
فراقی (چه بی تابانه می خواهم ات) - احمد شاملو
فراقی (چه بی تابانه می خواهم ات)
02:47
4
شبانه (شانه ات مجاب ام می کند) - احمد شاملو
شبانه (شانه ات مجاب ام می کند)
02:15
5
هنوز در فکر آن کلاغ ام (هنوز در فکر آن کلاغ ام در دره های یوش) - احمد شاملو
هنوز در فکر آن کلاغ ام (هنوز در فکر آن کلاغ ام در دره های یوش)
03:55
6
خطابه ی تدفین (غافلان،هم سازند) - احمد شاملو
خطابه ی تدفین (غافلان،هم سازند)
02:41
7
شکاف (زاده شدن بر نیزه ی تاریک) - احمد شاملو
شکاف (زاده شدن بر نیزه ی تاریک)
04:10
8
سمیرمی (با سم ضربه ی رقصان اسب اش می گذرد) - احمد شاملو
سمیرمی (با سم ضربه ی رقصان اسب اش می گذرد)
01:56
9
سپیده دم (به هزاران زبان ولوله بود) - احمد شاملو
سپیده دم (به هزاران زبان ولوله بود)
02:34
10
ترانه ی آبی (قیلوله ی ناگزیر در تاق تاقی ی حوض خانه) - احمد شاملو
ترانه ی آبی (قیلوله ی ناگزیر در تاق تاقی ی حوض خانه)
03:13
11
از منظر (در دل مه لنگان زارعی شکسته می گذرد) - احمد شاملو
از منظر (در دل مه لنگان زارعی شکسته می گذرد)
01:59
12
باران (تارهای بی کوک و کمان باد ول انگار) - احمد شاملو
باران (تارهای بی کوک و کمان باد ول انگار)
02:09
13
شبانه (زیباترین تماشاست) - احمد شاملو
شبانه (زیباترین تماشاست)
02:45
14
ترانه ی بزرگترین آرزو (آه اگر آزادی سرودی می خواند) - احمد شاملو
ترانه ی بزرگترین آرزو (آه اگر آزادی سرودی می خواند)
03:37
15
پریدن (رها شدن بر گرده ی باد است) - احمد شاملو
پریدن (رها شدن بر گرده ی باد است)
02:42
16
سفر از سه سرود برای آفتاب (خدای را مسجد من کجاست) - احمد شاملو
سفر از سه سرود برای آفتاب (خدای را مسجد من کجاست)
10:14
17
چلچلی (من آن مفهوم مجرد را جسته ام) - احمد شاملو
چلچلی (من آن مفهوم مجرد را جسته ام)
04:12
18
پس آه واره ئی چالاک - احمد شاملو
پس آه واره ئی چالاک
03:26
19
مرگ ناصری (با آوازی یکدست) - احمد شاملو
مرگ ناصری (با آوازی یکدست)
04:49
20
چشم اندازی دیگر... (با کلیدی اگر می آیی) - احمد شاملو
چشم اندازی دیگر... (با کلیدی اگر می آیی)
03:01
21
پایز (گوی طلای گداخته بر اطلس فیروزه گون) - احمد شاملو
پایز (گوی طلای گداخته بر اطلس فیروزه گون)
03:18
© ماهور
5 از 5 (از مجموع 1 امتیاز)
نظرات

شما اولین نظر را بنویسید.

ورود / ثبت نام