ابراهیم در آتش - احمد شاملو

ابراهیم در آتش

#عنوان
1
شبانه (در نیست راه نیست) - احمد شاملو
شبانه (در نیست راه نیست)
01:43
2
شبانه (اگر که بیهده زیباست شب) - احمد شاملو
شبانه (اگر که بیهده زیباست شب)
02:00
3
نشانه (شغالی گر ماه بلند را دشنام گفت) - احمد شاملو
نشانه (شغالی گر ماه بلند را دشنام گفت)
01:24
4
برخاستن (چرا شب گیر می گرید) - احمد شاملو
برخاستن (چرا شب گیر می گرید)
01:57
5
در میدان (آن چه به دید می آید) - احمد شاملو
در میدان (آن چه به دید می آید)
01:06
6
شبانه (مردی چنگ در آسمان افکند) - احمد شاملو
شبانه (مردی چنگ در آسمان افکند)
01:00
7
تابستان (پردگیان باغ،از پس معجز) - احمد شاملو
تابستان (پردگیان باغ،از پس معجز)
00:43
8
شبانه (کلید بزرگ نقره در آب گیر سرد) - احمد شاملو
شبانه (کلید بزرگ نقره در آب گیر سرد)
01:00
9
شبانه (مرا تو بی سببی نیستی) - احمد شاملو
شبانه (مرا تو بی سببی نیستی)
02:06
10
تعویذ (به چرک می نشیند خنده) - احمد شاملو
تعویذ (به چرک می نشیند خنده)
01:38
11
سرود ابراهیم در آتش (در آواز خونین گرگ و میش) - احمد شاملو
سرود ابراهیم در آتش (در آواز خونین گرگ و میش)
04:11
12
غریبانه (دیری ست تا سوز غریب مهاجم) - احمد شاملو
غریبانه (دیری ست تا سوز غریب مهاجم)
02:39
13
ترانه ی تاریک (بر زمینه ی سربی صبح) - احمد شاملو
ترانه ی تاریک (بر زمینه ی سربی صبح)
03:25
14
واپسین تیر ترکش،آن چنان که می گویند (من کلام آخرین را بر زبان جاری کردم) - احمد شاملو
واپسین تیر ترکش،آن چنان که می گویند (من کلام آخرین را بر زبان جاری کردم)
01:40
15
بر سرمای درون (همه لرزش دست و دلم از آن بود) - احمد شاملو
بر سرمای درون (همه لرزش دست و دلم از آن بود)
01:46
16
از این گونه مردن (می خواهم خواب اقاقیاها را بمیرم) - احمد شاملو
از این گونه مردن (می خواهم خواب اقاقیاها را بمیرم)
02:04
17
محاق (به نو کردن ماه بر بام شدم) - احمد شاملو
محاق (به نو کردن ماه بر بام شدم)
01:25
18
در آمیختن (مجال بی رحمانه اندک بود) - احمد شاملو
در آمیختن (مجال بی رحمانه اندک بود)
01:20
19
اشارتی (پیش از تو صورتگران بسیار) - احمد شاملو
اشارتی (پیش از تو صورتگران بسیار)
04:07
20
مجال میلاد آن که عاشقانه بر خاک مرد (جوجه ی در آشیانه،گلی در جزیره) - احمد شاملو
مجال میلاد آن که عاشقانه بر خاک مرد (جوجه ی در آشیانه،گلی در جزیره)
02:16
21
نگاه کن چه فروتنانه بر خاک می گسترد - احمد شاملو
نگاه کن چه فروتنانه بر خاک می گسترد
01:31
22
انکار عشق را چنین که به سر سختی - احمد شاملو
انکار عشق را چنین که به سر سختی
00:57
23
نگاه کن چه فروتنانه بر درگاه نجابت - احمد شاملو
نگاه کن چه فروتنانه بر درگاه نجابت
02:07
24
هملت و حسرتی (بودن یا نبودن) - احمد شاملو
هملت و حسرتی (بودن یا نبودن)
04:54
25
نه این برف را دیگر - احمد شاملو
نه این برف را دیگر
03:14
26
کجایی؟ بشنو! بشنو! - احمد شاملو
کجایی؟ بشنو! بشنو!
01:35
27
من ام آری من ام - احمد شاملو
من ام آری من ام
02:43
28
با خشم و جدل زیستم - احمد شاملو
با خشم و جدل زیستم
02:13
29
من درد بودم همه - احمد شاملو
من درد بودم همه
03:25
30
نفس خشم آگین مرا - احمد شاملو
نفس خشم آگین مرا
02:12
31
تمثیل (در یکی فریاد زیستن) - احمد شاملو
تمثیل (در یکی فریاد زیستن)
02:55
© ماهور
5 از 5 (از مجموع 1 امتیاز)
نظرات

شما اولین نظر را بنویسید.

ورود / ثبت نام