موسیقی نواحی ایران - موسیقی مازندران (1) - احمد محسن پور

موسیقی نواحی ایران - موسیقی مازندران (1)

#عنوان
1
کتولی مرکز و کَرماشو (موسیقی آوازی) - احمد محسن پور
کتولی مرکز و کَرماشو (موسیقی آوازی)
04:36
2
کتولی و کِله حال مرکز 1 (موسیقی آوازی) - احمد محسن پور
کتولی و کِله حال مرکز 1 (موسیقی آوازی)
02:42
3
کتولی و کِله حال مرکز 2 (موسیقی آوازی) - احمد محسن پور
کتولی و کِله حال مرکز 2 (موسیقی آوازی)
02:27
4
کتولی شرق،کِله حال و لیلا خانم (موسیقی آوازی) - احمد محسن پور
کتولی شرق،کِله حال و لیلا خانم (موسیقی آوازی)
05:15
5
وَلگه سری (موسیقی آوازی) - احمد محسن پور
وَلگه سری (موسیقی آوازی)
02:39
6
امیری و طالبای مرکز (موسیقی آوازی) - احمد محسن پور
امیری و طالبای مرکز (موسیقی آوازی)
06:30
7
امیری و طالبای شرق (موسیقی آوازی) - احمد محسن پور
امیری و طالبای شرق (موسیقی آوازی)
05:55
8
امیری غرب (موسیقی آوازی) - احمد محسن پور
امیری غرب (موسیقی آوازی)
02:02
9
نجمای مرکز (موسیقی آوازی) - احمد محسن پور
نجمای مرکز (موسیقی آوازی)
03:32
10
حقانی مرکز (موسیقی آوازی) - احمد محسن پور
حقانی مرکز (موسیقی آوازی)
02:13
11
صنم و نجمای شرق (موسیقی آوازی) - احمد محسن پور
صنم و نجمای شرق (موسیقی آوازی)
02:49
12
صنم شرق (موسیقی آوازی) - احمد محسن پور
صنم شرق (موسیقی آوازی)
04:48
13
سوت حسین جان (موسیقی آوازی) - احمد محسن پور
سوت حسین جان (موسیقی آوازی)
01:12
14
سوت داوری (موسیقی آوازی) - احمد محسن پور
سوت داوری (موسیقی آوازی)
02:06
15
هرایی و چله هایش (موسیقی آوازی) - احمد محسن پور
هرایی و چله هایش (موسیقی آوازی)
06:05
16
قطعاتی از رپِر توار لله وا 1 (موسیقی سازی) - احمد محسن پور
قطعاتی از رپِر توار لله وا 1 (موسیقی سازی)
03:08
17
قطعاتی از رپِر توار لله وا 2 (موسیقی سازی) - احمد محسن پور
قطعاتی از رپِر توار لله وا 2 (موسیقی سازی)
02:48
18
قطعاتی از رپِر توار لله وا 3 (موسیقی سازی) - احمد محسن پور
قطعاتی از رپِر توار لله وا 3 (موسیقی سازی)
01:25
19
قطعاتی از رپِر توار کمانچه 1 (موسیقی سازی) - احمد محسن پور
قطعاتی از رپِر توار کمانچه 1 (موسیقی سازی)
00:56
20
قطعاتی از رپِر توار کمانچه 2 (موسیقی سازی) - احمد محسن پور
قطعاتی از رپِر توار کمانچه 2 (موسیقی سازی)
01:10
21
قطعاتی از رپِر توار کمانچه 3 (موسیقی سازی) - احمد محسن پور
قطعاتی از رپِر توار کمانچه 3 (موسیقی سازی)
01:20
22
یک نوبت از موسیقی بالای نپار (موسیقی سازی) - احمد محسن پور
یک نوبت از موسیقی بالای نپار (موسیقی سازی)
07:43
© ماهور
5 از 5 (از مجموع 3 امتیاز)
نظرات

شما اولین نظر را بنویسید.

ورود / ثبت نام