ردیف آوازی ۲ - عبدالله دوامی - عبدالله دوامی

ردیف آوازی ۲ - عبدالله دوامی

#عنوان
1
درآمد اول - آواز افشاری - عبدالله دوامی
درآمد اول - آواز افشاری
00:05
2
جامه دران - آواز افشاری - عبدالله دوامی
جامه دران - آواز افشاری
01:49
3
عراق - آواز افشاری - عبدالله دوامی
عراق - آواز افشاری
02:48
4
قرایی - آواز افشاری - عبدالله دوامی
قرایی - آواز افشاری
03:20
5
تصنیف از کفم رها - آواز افشاری - عبدالله دوامی
تصنیف از کفم رها - آواز افشاری
00:57
6
تصنیف - آواز افشاری - عبدالله دوامی
تصنیف - آواز افشاری
01:22
7
درآمد اول - دستگاه ماهور - عبدالله دوامی
درآمد اول - دستگاه ماهور
01:24
8
گشایش - دستگاه ماهور - عبدالله دوامی
گشایش - دستگاه ماهور
01:18
9
داد - دستگاه ماهور - عبدالله دوامی
داد - دستگاه ماهور
01:53
10
حصار ماهور - دستگاه ماهور - عبدالله دوامی
حصار ماهور - دستگاه ماهور
01:32
11
فیلی - دستگاه ماهور - عبدالله دوامی
فیلی - دستگاه ماهور
01:09
12
ماهور صغیر - دستگاه ماهور - عبدالله دوامی
ماهور صغیر - دستگاه ماهور
01:11
13
نیشابورک - دستگاه ماهور - عبدالله دوامی
نیشابورک - دستگاه ماهور
01:44
14
بوسلیک - دستگاه ماهور - عبدالله دوامی
بوسلیک - دستگاه ماهور
00:17
15
نیریز - دستگاه ماهور - عبدالله دوامی
نیریز - دستگاه ماهور
01:35
16
نصیرخانی - دستگاه ماهور - عبدالله دوامی
نصیرخانی - دستگاه ماهور
00:56
17
طوسی - دستگاه ماهور - عبدالله دوامی
طوسی - دستگاه ماهور
00:50
18
دلکش - دستگاه ماهور - عبدالله دوامی
دلکش - دستگاه ماهور
01:53
19
اشاره به قرچه - دستگاه ماهور - عبدالله دوامی
اشاره به قرچه - دستگاه ماهور
00:52
20
عراق - دستگاه ماهور - عبدالله دوامی
عراق - دستگاه ماهور
01:11
21
حزین - دستگاه ماهور - عبدالله دوامی
حزین - دستگاه ماهور
00:29
22
راک هندی - دستگاه ماهور - عبدالله دوامی
راک هندی - دستگاه ماهور
01:07
23
راک کشمیر - دستگاه ماهور - عبدالله دوامی
راک کشمیر - دستگاه ماهور
01:10
24
راک عبدالله - دستگاه ماهور - عبدالله دوامی
راک عبدالله - دستگاه ماهور
01:02
25
تصنیف عشق تو - دستگاه ماهور - عبدالله دوامی
تصنیف عشق تو - دستگاه ماهور
02:42
26
درآمد - دستگاه سه گاه - عبدالله دوامی
درآمد - دستگاه سه گاه
01:40
27
کرشمه - دستگاه سه گاه - عبدالله دوامی
کرشمه - دستگاه سه گاه
02:06
28
زابل - دستگاه سه گاه - عبدالله دوامی
زابل - دستگاه سه گاه
01:57
29
شکسته مویه - دستگاه سه گاه - عبدالله دوامی
شکسته مویه - دستگاه سه گاه
01:13
30
مخالف - دستگاه سه گاه - عبدالله دوامی
مخالف - دستگاه سه گاه
02:07
31
حصار - دستگاه سه گاه - عبدالله دوامی
حصار - دستگاه سه گاه
01:50
32
مثنوی - دستگاه سه گاه - عبدالله دوامی
مثنوی - دستگاه سه گاه
02:55
33
تصنیف سه گاه - دستگاه سه گاه - عبدالله دوامی
تصنیف سه گاه - دستگاه سه گاه
02:10
34
درآمد اول - دستگاه چهارگاه - عبدالله دوامی
درآمد اول - دستگاه چهارگاه
00:56
35
درآمد دوم - دستگاه چهارگاه - عبدالله دوامی
درآمد دوم - دستگاه چهارگاه
00:43
36
زابل - دستگاه چهارگاه - عبدالله دوامی
زابل - دستگاه چهارگاه
01:57
37
حصار - دستگاه چهارگاه - عبدالله دوامی
حصار - دستگاه چهارگاه
02:14
38
مخالف - دستگاه چهارگاه - عبدالله دوامی
مخالف - دستگاه چهارگاه
01:34
39
رجز - دستگاه چهارگاه - عبدالله دوامی
رجز - دستگاه چهارگاه
00:54
40
حدی - دستگاه چهارگاه - عبدالله دوامی
حدی - دستگاه چهارگاه
00:51
41
پهلوی - دستگاه چهارگاه - عبدالله دوامی
پهلوی - دستگاه چهارگاه
01:09
42
منصوری - دستگاه چهارگاه - عبدالله دوامی
منصوری - دستگاه چهارگاه
02:34
43
تصنیف - دستگاه چهارگاه - عبدالله دوامی
تصنیف - دستگاه چهارگاه
02:13
44
تصنیف چهارگاه - دستگاه چهارگاه - عبدالله دوامی
تصنیف چهارگاه - دستگاه چهارگاه
02:58
© ماهور
5 از 5 (از مجموع 4 امتیاز)
نظرات

شما اولین نظر را بنویسید.

ورود / ثبت نام