ردیف آوازی ۱ - عبدالله دوامی - عبدالله دوامی

ردیف آوازی ۱ - عبدالله دوامی

#عنوان
1
درآمد خارا - دستگاه شور - عبدالله دوامی
درآمد خارا - دستگاه شور
01:45
2
درآمد دوم - دستگاه شور - عبدالله دوامی
درآمد دوم - دستگاه شور
01:20
3
کرشمه - دستگاه شور - عبدالله دوامی
کرشمه - دستگاه شور
01:31
4
درآمد رهاوی - دستگاه شور - عبدالله دوامی
درآمد رهاوی - دستگاه شور
03:04
5
سلمک(شهناز) - دستگاه شور - عبدالله دوامی
سلمک(شهناز) - دستگاه شور
02:28
6
قرچه - دستگاه شور - عبدالله دوامی
قرچه - دستگاه شور
03:19
7
رضوی - دستگاه شور - عبدالله دوامی
رضوی - دستگاه شور
02:36
8
عزال و حسینی - دستگاه شور - عبدالله دوامی
عزال و حسینی - دستگاه شور
01:12
9
دوبیتی - دستگاه شور - عبدالله دوامی
دوبیتی - دستگاه شور
01:04
10
زیرکش سلمک - دستگاه شور - عبدالله دوامی
زیرکش سلمک - دستگاه شور
03:40
11
تصنیف شور - دستگاه شور - عبدالله دوامی
تصنیف شور - دستگاه شور
02:07
12
درآمد ابوعطا - آواز ابوعطا - عبدالله دوامی
درآمد ابوعطا - آواز ابوعطا
02:24
13
رامکلی با تحریر سملی - آواز ابوعطا - عبدالله دوامی
رامکلی با تحریر سملی - آواز ابوعطا
02:33
14
حجاز - آواز ابوعطا - عبدالله دوامی
حجاز - آواز ابوعطا
01:30
15
چهارپاره - آواز ابوعطا - عبدالله دوامی
چهارپاره - آواز ابوعطا
01:22
16
خسرو شیرین - آواز ابوعطا - عبدالله دوامی
خسرو شیرین - آواز ابوعطا
01:04
17
گبری - آواز ابوعطا - عبدالله دوامی
گبری - آواز ابوعطا
01:28
18
تصنیف ابوعطا بهار دلکش - آواز ابوعطا - عبدالله دوامی
تصنیف ابوعطا بهار دلکش - آواز ابوعطا
01:42
19
تصنیف ابوعطا کبوتر - آواز ابوعطا - عبدالله دوامی
تصنیف ابوعطا کبوتر - آواز ابوعطا
01:27
20
درآمد اول - آواز بیات ترک - عبدالله دوامی
درآمد اول - آواز بیات ترک
00:48
21
درآمد دوم(روح الارواح) - آواز بیات ترک - عبدالله دوامی
درآمد دوم(روح الارواح) - آواز بیات ترک
02:37
22
جامه دران - آواز بیات ترک - عبدالله دوامی
جامه دران - آواز بیات ترک
01:37
23
دوگاه - آواز بیات ترک - عبدالله دوامی
دوگاه - آواز بیات ترک
01:08
24
شهابی - آواز بیات ترک - عبدالله دوامی
شهابی - آواز بیات ترک
00:42
25
روح الارواح - آواز بیات ترک - عبدالله دوامی
روح الارواح - آواز بیات ترک
01:26
26
قطار - آواز بیات ترک - عبدالله دوامی
قطار - آواز بیات ترک
00:21
27
فیلی - آواز بیات ترک - عبدالله دوامی
فیلی - آواز بیات ترک
01:19
28
مثنوی - آواز بیات ترک - عبدالله دوامی
مثنوی - آواز بیات ترک
02:12
29
تصنیف بیات ترک - آواز بیات ترک - عبدالله دوامی
تصنیف بیات ترک - آواز بیات ترک
02:19
30
درآمد اول - آواز دشتی - عبدالله دوامی
درآمد اول - آواز دشتی
01:14
31
بیدگانی - آواز دشتی - عبدالله دوامی
بیدگانی - آواز دشتی
00:54
32
حاجیانی - آواز دشتی - عبدالله دوامی
حاجیانی - آواز دشتی
01:03
33
غم انگیز - آواز دشتی - عبدالله دوامی
غم انگیز - آواز دشتی
00:34
34
اوج - آواز دشتی - عبدالله دوامی
اوج - آواز دشتی
01:19
35
گیلکی - آواز دشتی - عبدالله دوامی
گیلکی - آواز دشتی
01:02
36
تصنیف دشتی - آواز دشتی - عبدالله دوامی
تصنیف دشتی - آواز دشتی
01:46
37
درآمد اول - آواز بیات کرد - عبدالله دوامی
درآمد اول - آواز بیات کرد
00:50
38
درآمد دوم - آواز بیات کرد - عبدالله دوامی
درآمد دوم - آواز بیات کرد
01:50
39
کرشمه - آواز بیات کرد - عبدالله دوامی
کرشمه - آواز بیات کرد
00:40
40
حزین - آواز بیات کرد - عبدالله دوامی
حزین - آواز بیات کرد
00:48
41
اوج - آواز بیات کرد - عبدالله دوامی
اوج - آواز بیات کرد
01:18
© ماهور
5 از 5 (از مجموع 6 امتیاز)
نظرات

شما اولین نظر را بنویسید.

ورود / ثبت نام