ردیف

ردیف

کیوان نصرتی

لیست آهنگ ها

درآمد اول خارا (دستگاه شور) گوش کنید
نیما فریدونی
درآمد دوم (دستگاه شور) گوش کنید
نیما فریدونی
کرشمه (دستگاه شور) گوش کنید
نیما فریدونی
درآمد رهاوی (دستگاه شور) گوش کنید
نیما فریدونی
سلمک (دستگاه شور) گوش کنید
نیما فریدونی
قرچه (دستگاه شور) گوش کنید
نیما فریدونی
رضوی (دستگاه شور) گوش کنید
نیما فریدونی
عزال و حسینی (دستگاه شور) گوش کنید
نیما فریدونی
دوبیتی (دستگاه شور) گوش کنید
نیما فریدونی
زیرکش سلمک (دستگاه شور) گوش کنید
نیما فریدونی
درآمد اول (آواز کردی بیات) گوش کنید
نیما فریدونی
درآمد دوم (آواز کردی بیات) گوش کنید
نیما فریدونی
حزین (آواز کردی بیات) گوش کنید
نیما فریدونی
اوج (آواز کردی بیات) گوش کنید
نیما فریدونی
درآمد (آواز دشتی) گوش کنید
نیما فریدونی
دشتستانی (آواز دشتی) گوش کنید
نیما فریدونی
حاجیانی (آواز دشتی) گوش کنید
نیما فریدونی
غم انگیز (آواز دشتی) گوش کنید
نیما فریدونی
اوج (آواز دشتی) گوش کنید
نیما فریدونی
گیلکی (آواز دشتی) گوش کنید
نیما فریدونی
درآمد اول (آواز بیات ترک) گوش کنید
نیما فریدونی
درآمد دوم (آواز بیات ترک) گوش کنید
نیما فریدونی
جامه دران (آواز بیات ترک) گوش کنید
نیما فریدونی
دوگاه (آواز بیات ترک) گوش کنید
نیما فریدونی
شهابی (آواز بیات ترک) گوش کنید
نیما فریدونی
روح الارواح (آواز بیات ترک) گوش کنید
نیما فریدونی
قطار (آواز بیات ترک) گوش کنید
نیما فریدونی
اوج (آواز بیات ترک) گوش کنید
نیما فریدونی
مثنوی (آواز بیات ترک) گوش کنید
نیما فریدونی
درآمد (آواز ابوعطا) گوش کنید
نیما فریدونی
رامکلی (آواز ابوعطا) گوش کنید
نیما فریدونی
حجاز (آواز ابوعطا) گوش کنید
نیما فریدونی
چارپاره (آواز ابوعطا) گوش کنید
نیما فریدونی
خسرو شیرین (آواز ابوعطا) گوش کنید
نیما فریدونی
گبری (آواز ابوعطا) گوش کنید
نیما فریدونی
درآمد (آواز افشاری) گوش کنید
نیما فریدونی
جامه دران (آواز افشاری) گوش کنید
نیما فریدونی
عراق (آواز افشاری) گوش کنید
نیما فریدونی
قرایی (آواز افشاری) گوش کنید
نیما فریدونی
درآمد (دستگاه سه گاه) گوش کنید
نیما فریدونی
زابل (دستگاه سه گاه) گوش کنید
نیما فریدونی
شکسته مویه (دستگاه سه گاه) گوش کنید
نیما فریدونی
مخالف (دستگاه سه گاه) گوش کنید
نیما فریدونی
مغلوب (دستگاه سه گاه) گوش کنید
نیما فریدونی
مثنوی (دستگاه سه گاه) گوش کنید
نیما فریدونی
درآمد (دستگاه نوا) گوش کنید
نیما فریدونی
درآمد نیشابورک (دستگاه نوا) گوش کنید
نیما فریدونی
گردانیه (دستگاه نوا) گوش کنید
نیما فریدونی
نغمه (دستگاه نوا) گوش کنید
نیما فریدونی
بیات راجه (دستگاه نوا) گوش کنید
نیما فریدونی
عراق (دستگاه نوا) گوش کنید
نیما فریدونی
نهفت (دستگاه نوا) گوش کنید
نیما فریدونی
مجسلی (دستگاه نوا) گوش کنید
نیما فریدونی
بوسلیک (دستگاه نوا) گوش کنید
نیما فریدونی
عشاق (دستگاه نوا) گوش کنید
نیما فریدونی
نیریز (دستگاه نوا) گوش کنید
نیما فریدونی
رهاب (دستگاه نوا) گوش کنید
نیما فریدونی
ناقوس (دستگاه نوا) گوش کنید
نیما فریدونی
تخت طاقدیس (دستگاه نوا) گوش کنید
نیما فریدونی
شاختایی (دستگاه نوا) گوش کنید
نیما فریدونی
درآمد (دستگاه همایون) گوش کنید
نیما فریدونی
چکاوک (دستگاه همایون) گوش کنید
نیما فریدونی
شوشتری (دستگاه همایون) گوش کنید
نیما فریدونی
لیلی مجنون (دستگاه همایون) گوش کنید
نیما فریدونی
نی داود (دستگاه همایون) گوش کنید
نیما فریدونی
بیداد (دستگاه همایون) گوش کنید
نیما فریدونی
بختیاری (دستگاه همایون) گوش کنید
نیما فریدونی
اوج (دستگاه همایون) گوش کنید
نیما فریدونی
درآمد (آواز بیات اصفهان) گوش کنید
نیما فریدونی
بیات راجه (آواز بیات اصفهان) گوش کنید
نیما فریدونی
سوز و گداز (آواز بیات اصفهان) گوش کنید
نیما فریدونی
اوج (آواز بیات اصفهان) گوش کنید
نیما فریدونی
مثنوی (آواز بیات اصفهان) گوش کنید
نیما فریدونی
درآمد اول (دستگاه چهارگاه) گوش کنید
نیما فریدونی
درآمد دوم (دستگاه چهارگاه) گوش کنید
نیما فریدونی
زابل (دستگاه چهارگاه) گوش کنید
نیما فریدونی
حصار (دستگاه چهارگاه) گوش کنید
نیما فریدونی
مخالف (دستگاه چهارگاه) گوش کنید
نیما فریدونی
رجز (دستگاه چهارگاه) گوش کنید
نیما فریدونی
هدی (دستگاه چهارگاه) گوش کنید
نیما فریدونی
پهلوی (دستگاه چهارگاه) گوش کنید
نیما فریدونی
منصوری (دستگاه چهارگاه) گوش کنید
نیما فریدونی
درآمد (دستگاه ماهور) گوش کنید
نیما فریدونی
گشایش (دستگاه ماهور) گوش کنید
نیما فریدونی
داد (دستگاه ماهور) گوش کنید
نیما فریدونی
حصار ماهور (دستگاه ماهور) گوش کنید
نیما فریدونی
فیلی (دستگاه ماهور) گوش کنید
نیما فریدونی
ماهور صغیر (دستگاه ماهور) گوش کنید
نیما فریدونی
نیشابورک (دستگاه ماهور) گوش کنید
نیما فریدونی
بوسلیک (دستگاه ماهور) گوش کنید
نیما فریدونی
نیریز (دستگاه ماهور) گوش کنید
نیما فریدونی
نصیرخوانی (دستگاه ماهور) گوش کنید
نیما فریدونی
طوسی (دستگاه ماهور) گوش کنید
نیما فریدونی
دلکش (دستگاه ماهور) گوش کنید
نیما فریدونی
عراق (دستگاه ماهور) گوش کنید
نیما فریدونی
حزین (دستگاه ماهور) گوش کنید
نیما فریدونی
راک هندی (دستگاه ماهور) گوش کنید
نیما فریدونی
راک کشمیر (دستگاه ماهور) گوش کنید
نیما فریدونی
راک عبدالله (دستگاه ماهور) گوش کنید
نیما فریدونی
درآمد اول (دستگاه راست پنجگاه) گوش کنید
نیما فریدونی
درآمد دوم (دستگاه راست پنجگاه) گوش کنید
نیما فریدونی
زنگوله (دستگاه راست پنجگاه) گوش کنید
نیما فریدونی
نغمه (دستگاه راست پنجگاه) گوش کنید
نیما فریدونی
پروانه (دستگاه راست پنجگاه) گوش کنید
نیما فریدونی
روح افزا (دستگاه راست پنجگاه) گوش کنید
نیما فریدونی
بیات عجم (دستگاه راست پنجگاه) گوش کنید
نیما فریدونی
بحرالنور (دستگاه راست پنجگاه) گوش کنید
نیما فریدونی
قرچه (دستگاه راست پنجگاه) گوش کنید
نیما فریدونی
پنجگاه (دستگاه راست پنجگاه) گوش کنید
نیما فریدونی
عشاق (دستگاه راست پنجگاه) گوش کنید
نیما فریدونی
مبرقه (دستگاه راست پنجگاه) گوش کنید
نیما فریدونی
بوسلیک (دستگاه راست پنجگاه) گوش کنید
نیما فریدونی
نیریز (دستگاه راست پنجگاه) گوش کنید
نیما فریدونی
چکاوک (دستگاه راست پنجگاه) گوش کنید
نیما فریدونی
لیلی مجنون (دستگاه راست پنجگاه) گوش کنید
نیما فریدونی
طرز (دستگاه راست پنجگاه) گوش کنید
نیما فریدونی
راک هندی (دستگاه راست پنجگاه) گوش کنید
نیما فریدونی
راک کشمیر (دستگاه راست پنجگاه) گوش کنید
نیما فریدونی
راک عبدالله (دستگاه راست پنجگاه) گوش کنید
نیما فریدونی
ماورالنهر (دستگاه راست پنجگاه) گوش کنید
نیما فریدونی
درآمد - دستگاه همایون گوش کنید
عبدالله دوامی
چکاوک - دستگاه همایون گوش کنید
عبدالله دوامی
شوشتری - دستگاه همایون گوش کنید
عبدالله دوامی
لیلی و مجنون - دستگاه همایون گوش کنید
عبدالله دوامی
نی داوود - دستگاه همایون گوش کنید
عبدالله دوامی
بیداد - دستگاه همایون گوش کنید
عبدالله دوامی
بختیاری - دستگاه همایون گوش کنید
عبدالله دوامی
اوج - دستگاه همایون گوش کنید
عبدالله دوامی
تصنیف همایون - دستگاه همایون گوش کنید
عبدالله دوامی
تصنیف کار و عمل - دستگاه همایون گوش کنید
عبدالله دوامی
بیات اصفهان گوش کنید
عبدالله دوامی
بیات راجع - آواز بیات اصفهان گوش کنید
عبدالله دوامی
سوز و گداز - آواز بیات اصفهان گوش کنید
عبدالله دوامی
اوج - آواز بیات اصفهان گوش کنید
عبدالله دوامی
مثنوی - آواز بیات اصفهان گوش کنید
عبدالله دوامی
بیات اصفهان 1 گوش کنید
عبدالله دوامی
بیات اصفهان 2 گوش کنید
عبدالله دوامی
درآمد - دستگاه نوا گوش کنید
عبدالله دوامی
نیشابورک - دستگاه نوا گوش کنید
عبدالله دوامی
گردانیه - دستگاه نوا گوش کنید
عبدالله دوامی
نغمه - دستگاه نوا گوش کنید
عبدالله دوامی
بیات راجع - دستگاه نوا گوش کنید
عبدالله دوامی
عراق - دستگاه نوا گوش کنید
عبدالله دوامی
نهفت - دستگاه نوا گوش کنید
عبدالله دوامی
مجلسی - دستگاه نوا گوش کنید
عبدالله دوامی
بوسلیک - دستگاه نوا گوش کنید
عبدالله دوامی
عشاق - دستگاه نوا گوش کنید
عبدالله دوامی
نیریز - دستگاه نوا گوش کنید
عبدالله دوامی
رهاب - دستگاه نوا گوش کنید
عبدالله دوامی
ناقوس - دستگاه نوا گوش کنید
عبدالله دوامی
تخت طاقدیس - دستگاه نوا گوش کنید
عبدالله دوامی
شاه ختایی - دستگاه نوا گوش کنید
عبدالله دوامی
تصنیف نوا - دستگاه نوا گوش کنید
عبدالله دوامی
درآمد اول - دستگاه راست پنجگاه گوش کنید
عبدالله دوامی
درآمد دوم - دستگاه راست پنجگاه گوش کنید
عبدالله دوامی
زنگوله - دستگاه راست پنجگاه گوش کنید
عبدالله دوامی
نغمه - دستگاه راست پنجگاه گوش کنید
عبدالله دوامی
پروانه - دستگاه راست پنجگاه گوش کنید
عبدالله دوامی
روح افزا - دستگاه راست پنجگاه گوش کنید
عبدالله دوامی
بیات عجم - دستگاه راست پنجگاه گوش کنید
عبدالله دوامی
بحر نور - دستگاه راست پنجگاه گوش کنید
عبدالله دوامی
قرچه - دستگاه راست پنجگاه گوش کنید
عبدالله دوامی
پنجگاه - دستگاه راست پنجگاه گوش کنید
عبدالله دوامی
عشاق - دستگاه راست پنجگاه گوش کنید
عبدالله دوامی
مبرقع - دستگاه راست پنجگاه گوش کنید
عبدالله دوامی
بوسلیک - دستگاه راست پنجگاه گوش کنید
عبدالله دوامی
نیریز - دستگاه راست پنجگاه گوش کنید
عبدالله دوامی
چکاوک - دستگاه راست پنجگاه گوش کنید
عبدالله دوامی
لیلی و مجنون - دستگاه راست پنجگاه گوش کنید
عبدالله دوامی
طرز - دستگاه راست پنجگاه گوش کنید
عبدالله دوامی
راک هندی - دستگاه راست پنجگاه گوش کنید
عبدالله دوامی
راک کشمیر(کرشمه راک) - دستگاه راست پنجگاه گوش کنید
عبدالله دوامی
راک عبدالله - دستگاه راست پنجگاه گوش کنید
عبدالله دوامی
ماوراءالنهر - دستگاه راست پنجگاه گوش کنید
عبدالله دوامی