داماهیی

داماهیی

mina roxana

لیست آهنگ ها

دخترک گوش کنید
گروه داماهی
یار عزیز... گوش کنید
گروه داماهی
بمان گوش کنید
گروه داماهی
صندلی گوش کنید
گروه داماهی
محله خاموشان گوش کنید
گروه داماهی
سوگند گوش کنید
گروه داماهی
لنج و بیوه گوش کنید
گروه داماهی
شبهای روز گوش کنید
گروه داماهی
گوش واره گوش کنید
گروه داماهی
ترنگ گوش کنید
گروه داماهی
مردن مردانه گوش کنید
گروه داماهی
صدا گوش کنید
گروه داماهی
گلبوته گوش کنید
گروه داماهی
سامبای بهار گوش کنید
گروه داماهی
خیلی ساده (بیمار استاندارد) گوش کنید
گروه داماهی
درد بی دردی گوش کنید
گروه داماهی
جاده لغزنده است گوش کنید
گروه داماهی
دیوانه گوش کنید
گروه داماهی