شجر

شجر

م. ر

لیست آهنگ ها

ساز و آواز گوش کنید
محمدرضا شجریان
محمد موسوی
پرویز مشکاتیان
ادامه ساز و آواز (مثنوی ماهور، شکسته، عراق، راک) گوش کنید
محمدرضا شجریان
محمد موسوی
پرویز مشکاتیان