پیشنهادات استاد

پیشنهادات استاد

مریم عراقی

لیست آهنگ ها

دستگاه سه گاه، مرکب خوانی گوش کنید
غلامحسین بنان
قطعه ی طلوع گوش کنید
محمدرضا شجریان
آواز و نی گوش کنید
محمدرضا شجریان
ادامه ی آواز و نی (گوشت، فرود، بیات راجع، عشاق، قرچه، رضوی) گوش کنید
محمدرضا شجریان
قطعه ی نهفت گوش کنید
محمدرضا شجریان
ادامه ی آواز و نی (نهفت، عشاق، رهاب، فرود با تحریر بسته نگار، گردانیه) گوش کنید
محمدرضا شجریان
ادامه ی آواز و نی (بیات ترک، گشایش، فرود به نوا، رهاب) گوش کنید
محمدرضا شجریان
ادامه ی آواز و نی (سه گاه، مویه، فرود به نوا) گوش کنید
محمدرضا شجریان
تصنیف "جان جهان" گوش کنید
محمدرضا شجریان
قطعه ی طلوع گوش کنید
محمدرضا شجریان
آواز و نی گوش کنید
محمدرضا شجریان
ادامه ی آواز و نی (گوشت، فرود، بیات راجع، عشاق، قرچه، رضوی) گوش کنید
محمدرضا شجریان
قطعه ی نهفت گوش کنید
محمدرضا شجریان
ادامه ی آواز و نی (نهفت، عشاق، رهاب، فرود با تحریر بسته نگار، گردانیه) گوش کنید
محمدرضا شجریان
ادامه ی آواز و نی (بیات ترک، گشایش، فرود به نوا، رهاب) گوش کنید
محمدرضا شجریان
ادامه ی آواز و نی (سه گاه، مویه، فرود به نوا) گوش کنید
محمدرضا شجریان
تصنیف "جان جهان" گوش کنید
محمدرضا شجریان
قطعه ی طلوع گوش کنید
محمدرضا شجریان
آواز و نی گوش کنید
محمدرضا شجریان
ادامه ی آواز و نی (گوشت، فرود، بیات راجع، عشاق، قرچه، رضوی) گوش کنید
محمدرضا شجریان
قطعه ی نهفت گوش کنید
محمدرضا شجریان
ادامه ی آواز و نی (نهفت، عشاق، رهاب، فرود با تحریر بسته نگار، گردانیه) گوش کنید
محمدرضا شجریان
ادامه ی آواز و نی (بیات ترک، گشایش، فرود به نوا، رهاب) گوش کنید
محمدرضا شجریان
ادامه ی آواز و نی (سه گاه، مویه، فرود به نوا) گوش کنید
محمدرضا شجریان
تصنیف "جان جهان" گوش کنید
محمدرضا شجریان
قطعه ی طلوع گوش کنید
محمدرضا شجریان
آواز و نی گوش کنید
محمدرضا شجریان
ادامه ی آواز و نی (گوشت، فرود، بیات راجع، عشاق، قرچه، رضوی) گوش کنید
محمدرضا شجریان
قطعه ی نهفت گوش کنید
محمدرضا شجریان
ادامه ی آواز و نی (نهفت، عشاق، رهاب، فرود با تحریر بسته نگار، گردانیه) گوش کنید
محمدرضا شجریان
ادامه ی آواز و نی (بیات ترک، گشایش، فرود به نوا، رهاب) گوش کنید
محمدرضا شجریان
ادامه ی آواز و نی (سه گاه، مویه، فرود به نوا) گوش کنید
محمدرضا شجریان
تصنیف "جان جهان" گوش کنید
محمدرضا شجریان
قطعه ی طلوع گوش کنید
محمدرضا شجریان
آواز و نی گوش کنید
محمدرضا شجریان
ادامه ی آواز و نی (گوشت، فرود، بیات راجع، عشاق، قرچه، رضوی) گوش کنید
محمدرضا شجریان
قطعه ی نهفت گوش کنید
محمدرضا شجریان
ادامه ی آواز و نی (نهفت، عشاق، رهاب، فرود با تحریر بسته نگار، گردانیه) گوش کنید
محمدرضا شجریان
ادامه ی آواز و نی (بیات ترک، گشایش، فرود به نوا، رهاب) گوش کنید
محمدرضا شجریان
ادامه ی آواز و نی (سه گاه، مویه، فرود به نوا) گوش کنید
محمدرضا شجریان
تصنیف "جان جهان" گوش کنید
محمدرضا شجریان
قطعه ی طلوع گوش کنید
محمدرضا شجریان
آواز و نی گوش کنید
محمدرضا شجریان
ادامه ی آواز و نی (گوشت، فرود، بیات راجع، عشاق، قرچه، رضوی) گوش کنید
محمدرضا شجریان
قطعه ی نهفت گوش کنید
محمدرضا شجریان
ادامه ی آواز و نی (نهفت، عشاق، رهاب، فرود با تحریر بسته نگار، گردانیه) گوش کنید
محمدرضا شجریان
ادامه ی آواز و نی (بیات ترک، گشایش، فرود به نوا، رهاب) گوش کنید
محمدرضا شجریان
ادامه ی آواز و نی (سه گاه، مویه، فرود به نوا) گوش کنید
محمدرضا شجریان
تصنیف "جان جهان" گوش کنید
محمدرضا شجریان
قطعه ی طلوع گوش کنید
محمدرضا شجریان
آواز و نی گوش کنید
محمدرضا شجریان
ادامه ی آواز و نی (گوشت، فرود، بیات راجع، عشاق، قرچه، رضوی) گوش کنید
محمدرضا شجریان
قطعه ی نهفت گوش کنید
محمدرضا شجریان
ادامه ی آواز و نی (نهفت، عشاق، رهاب، فرود با تحریر بسته نگار، گردانیه) گوش کنید
محمدرضا شجریان
ادامه ی آواز و نی (بیات ترک، گشایش، فرود به نوا، رهاب) گوش کنید
محمدرضا شجریان
ادامه ی آواز و نی (سه گاه، مویه، فرود به نوا) گوش کنید
محمدرضا شجریان
تصنیف "جان جهان" گوش کنید
محمدرضا شجریان
قطعه ی طلوع گوش کنید
محمدرضا شجریان
آواز و نی گوش کنید
محمدرضا شجریان
ادامه ی آواز و نی (گوشت، فرود، بیات راجع، عشاق، قرچه، رضوی) گوش کنید
محمدرضا شجریان
قطعه ی نهفت گوش کنید
محمدرضا شجریان
ادامه ی آواز و نی (نهفت، عشاق، رهاب، فرود با تحریر بسته نگار، گردانیه) گوش کنید
محمدرضا شجریان
ادامه ی آواز و نی (بیات ترک، گشایش، فرود به نوا، رهاب) گوش کنید
محمدرضا شجریان
ادامه ی آواز و نی (سه گاه، مویه، فرود به نوا) گوش کنید
محمدرضا شجریان
تصنیف "جان جهان" گوش کنید
محمدرضا شجریان
قطعه ی طلوع گوش کنید
محمدرضا شجریان
آواز و نی گوش کنید
محمدرضا شجریان
ادامه ی آواز و نی (گوشت، فرود، بیات راجع، عشاق، قرچه، رضوی) گوش کنید
محمدرضا شجریان
قطعه ی نهفت گوش کنید
محمدرضا شجریان
ادامه ی آواز و نی (نهفت، عشاق، رهاب، فرود با تحریر بسته نگار، گردانیه) گوش کنید
محمدرضا شجریان
ادامه ی آواز و نی (بیات ترک، گشایش، فرود به نوا، رهاب) گوش کنید
محمدرضا شجریان
ادامه ی آواز و نی (سه گاه، مویه، فرود به نوا) گوش کنید
محمدرضا شجریان
تصنیف "جان جهان" گوش کنید
محمدرضا شجریان
قطعه ی طلوع گوش کنید
محمدرضا شجریان
آواز و نی گوش کنید
محمدرضا شجریان
ادامه ی آواز و نی (گوشت، فرود، بیات راجع، عشاق، قرچه، رضوی) گوش کنید
محمدرضا شجریان
قطعه ی نهفت گوش کنید
محمدرضا شجریان
ادامه ی آواز و نی (نهفت، عشاق، رهاب، فرود با تحریر بسته نگار، گردانیه) گوش کنید
محمدرضا شجریان
ادامه ی آواز و نی (بیات ترک، گشایش، فرود به نوا، رهاب) گوش کنید
محمدرضا شجریان
ادامه ی آواز و نی (سه گاه، مویه، فرود به نوا) گوش کنید
محمدرضا شجریان
تصنیف "جان جهان" گوش کنید
محمدرضا شجریان
قطعه ی طلوع گوش کنید
محمدرضا شجریان
آواز و نی گوش کنید
محمدرضا شجریان
ادامه ی آواز و نی (گوشت، فرود، بیات راجع، عشاق، قرچه، رضوی) گوش کنید
محمدرضا شجریان
قطعه ی نهفت گوش کنید
محمدرضا شجریان
ادامه ی آواز و نی (نهفت، عشاق، رهاب، فرود با تحریر بسته نگار، گردانیه) گوش کنید
محمدرضا شجریان
ادامه ی آواز و نی (بیات ترک، گشایش، فرود به نوا، رهاب) گوش کنید
محمدرضا شجریان
ادامه ی آواز و نی (سه گاه، مویه، فرود به نوا) گوش کنید
محمدرضا شجریان
تصنیف "جان جهان" گوش کنید
محمدرضا شجریان
درآمد (نی نوا) گوش کنید
حسین علیزاده
نغمه (نی نوا) گوش کنید
حسین علیزاده
جامه دران (نی نوا) گوش کنید
حسین علیزاده
نهفت،فرود (نی نوا) گوش کنید
حسین علیزاده
رقص سماع (نی نوا) گوش کنید
حسین علیزاده
سواران دشت امید (نی نوا) گوش کنید
حسین علیزاده
نوروز (نی نوا) گوش کنید
حسین علیزاده
زندگی (آوای مهر) گوش کنید
حسین علیزاده
طلوع (آوای مهر) گوش کنید
حسین علیزاده
عمق فاجعه (آوای مهر) گوش کنید
حسین علیزاده
آوای مهر (آوای مهر) گوش کنید
حسین علیزاده
عروج (آوای مهر) گوش کنید
حسین علیزاده
جستجو (آوای مهر) گوش کنید
حسین علیزاده
آفتابگردان گوش کنید
علیرضا عباسی
عصر زیبا گوش کنید
علیرضا عباسی
باد در برکه گوش کنید
علیرضا عباسی
بهار گوش کنید
علیرضا عباسی
عشق گوش کنید
علیرضا عباسی
کوهستان گوش کنید
علیرضا عباسی
مالا گوش کنید
علیرضا عباسی
رهایی گوش کنید
علیرضا عباسی
رویای شیرین گوش کنید
علیرضا عباسی
شادمانی گوش کنید
علیرضا عباسی
شفا گوش کنید
علیرضا عباسی