مجید فرهنگ

مجید فرهنگ

علی

لیست آهنگ ها

تنهایی گوش کنید
وحید تاج
هومن مهدویان
بندری گوش کنید
لیلی مرتضوی
پیمان فخاریان
حس قشنگ گوش کنید
سینا درخشنده
قطعه 1 گوش کنید
مجید فرهنگ
قطعه 1 گوش کنید
مجید فرهنگ
قطعه 3 گوش کنید
مجید فرهنگ
قطعه 2 گوش کنید
مجید فرهنگ
قطعه 1 گوش کنید
مجید فرهنگ
قطعه 1 گوش کنید
مجید فرهنگ
فرهنگ (دستگاه همایون) گوش کنید
مرتضی نی داوود
قطعه 3 گوش کنید
مجید فرهنگ
قطعه 1 گوش کنید
مجید فرهنگ
شیرعلی مردان و گلوم گلوم گوش کنید
رمضان باروزه
نریمان فاضلی
شیرعلی مردان و گلوم گلوم گوش کنید
رمضان باروزه
نریمان فاضلی
شیرعلی مردان و گلوم گلوم گوش کنید
رمضان باروزه
نریمان فاضلی
قطعه 1 گوش کنید
مجید فرهنگ