سه تار

سه تار

البرز

لیست آهنگ ها

ضربی گیلکی (آواز دشتی) گوش کنید
حسین علیزاده
رِنگ (دستگاه نوا) گوش کنید
حسین علیزاده
چهارمضراب ماهور (تدوین استاد صبا) گوش کنید
ارشد تهماسبی
داریوش زرگری
چهارمضراب ماهور (تدوین استاد صبا) گوش کنید
ارشد تهماسبی
داریوش زرگری
ضربی گیلکی (آواز دشتی) گوش کنید
حسین علیزاده
رِنگ (دستگاه نوا) گوش کنید
حسین علیزاده
چهارمضراب ماهور (تدوین استاد صبا) گوش کنید
ارشد تهماسبی
داریوش زرگری
چهارمضراب ماهور (تدوین استاد صبا) گوش کنید
ارشد تهماسبی
داریوش زرگری