داود ازاد

داود ازاد

pooria

لیست آهنگ ها

قدحی دردست گوش کنید
داود آزاد
قمار دیگر گوش کنید
داود آزاد
بی پرده نهان مانده گوش کنید
داود آزاد
خرقه و شراب گوش کنید
داود آزاد
قدح اندر طرب گوش کنید
داود آزاد
مست قلندر گوش کنید
داود آزاد
بداهه نوازی عود گوش کنید
داود آزاد
یک زمان هشیار نتوانم نشست گوش کنید
داود آزاد
بداهه نوازی تنبور گوش کنید
داود آزاد
هوالمعشوق گوش کنید
داود آزاد