داود ازاد

داود ازاد

pooria

لیست آهنگ ها

قدحی دردست گوش کنید
داوود آزاد
قمار دیگر گوش کنید
داوود آزاد
بی پرده نهان مانده گوش کنید
داوود آزاد
خرقه و شراب گوش کنید
داوود آزاد
قدح اندر طرب گوش کنید
داوود آزاد
مست قلندر گوش کنید
داوود آزاد
بداهه نوازی عود گوش کنید
داوود آزاد
یک زمان هشیار نتوانم نشست گوش کنید
داوود آزاد
بداهه نوازی تنبور گوش کنید
داوود آزاد
هوالمعشوق گوش کنید
داوود آزاد