شجریان

شجریان

آ آ

لیست آهنگ ها

پیش درآمد سه گاه گوش کنید
محمدرضا شجریان
درآمد سه گاه گوش کنید
محمدرضا شجریان
چهارمضراب سه گاه گوش کنید
محمدرضا شجریان
ساز و آواز (درآمد سه گاه، زابل، مویه، رضوی، فرود به سه گاه) گوش کنید
محمدرضا شجریان
تصنیف "من از روز ازل" گوش کنید
محمدرضا شجریان
قطعه ی ضربی و چهارمضراب مخالف گوش کنید
محمدرضا شجریان
ساز و آواز (مخالف، نیشابورک، فرود مخالف به سه گاه) گوش کنید
محمدرضا شجریان
تصنیف قدیمی "تار زلف" گوش کنید
محمدرضا شجریان
تصنیف قدیمی "غم عشق" گوش کنید
محمدرضا شجریان
تصنیف قدیمی "دل شیدا" گوش کنید
محمدرضا شجریان
برگردان تصنیف "دل شیدا" گوش کنید
محمدرضا شجریان