شجریان

شجریان

Majid Azizian

لیست آهنگ ها

تکنوازی تار گوش کنید
محمدرضا شجریان
محمدرضا لطفی
ساز و آواز گوش کنید
محمدرضا شجریان
محمدرضا لطفی
ادامه ساز و آواز (حجاز، جامه دران، فراز دوم حجاز) گوش کنید
محمدرضا شجریان
محمدرضا لطفی
ادامه ساز و آواز (کردبیات، اوج، اصفهانک و فرود) گوش کنید
محمدرضا شجریان
محمدرضا لطفی
ادامه ساز و آواز (گوشه ی دشتستانی، خسرو شیرین، دشتستانیات) گوش کنید
محمدرضا شجریان
محمدرضا لطفی
تصنیف "بهار دلکش" گوش کنید
محمدرضا شجریان
محمدرضا لطفی
پیش درآمد گوش کنید
محمدرضا شجریان
آواز و کمانچه گوش کنید
محمدرضا شجریان
تصنیف "گریه را به مستی" گوش کنید
محمدرضا شجریان
دونوازی تار و تنبک گوش کنید
محمدرضا شجریان
آواز و تار گوش کنید
محمدرضا شجریان
آواز و سنتور گوش کنید
محمدرضا شجریان
تصنیف "از خون جوانان" گوش کنید
محمدرضا شجریان
رنگ دشتی گوش کنید
محمدرضا شجریان
درآمد بیات ترک گوش کنید
محمدرضا شجریان
چهارمضراب گوش کنید
محمدرضا شجریان
ساز و آواز (درآمد بیات ترک، گشایش، ...) گوش کنید
محمدرضا شجریان
تصنیف "صنما" گوش کنید
محمدرضا شجریان
تصنیف کردی"درد دل" گوش کنید
محمدرضا شجریان
تصنیف "دل مجنون" گوش کنید
محمدرضا شجریان
ساز و آواز (مثنوی افشاری، فرود مثنوی به بیات ترک) گوش کنید
محمدرضا شجریان
تصنیف "یعنی چه" گوش کنید
محمدرضا شجریان
رنگ بیات ترک گوش کنید
محمدرضا شجریان
پیش درآمد افشاری (گل نوش) گوش کنید
محمدرضا شجریان
پرویز مشکاتیان
تکنوازی سنتور گوش کنید
محمدرضا شجریان
پرویز مشکاتیان
سنتور و آواز گوش کنید
محمدرضا شجریان
پرویز مشکاتیان
چهارمضراب (دل انگیز) گوش کنید
محمدرضا شجریان
پرویز مشکاتیان
تار و آواز گوش کنید
محمدرضا شجریان
پرویز مشکاتیان
تصنیف دل مجنون گوش کنید
محمدرضا شجریان
پرویز مشکاتیان
نی و آواز گوش کنید
محمدرضا شجریان
پرویز مشکاتیان
کمانچه و آواز گوش کنید
محمدرضا شجریان
پرویز مشکاتیان
تصنیف (ساقی) گوش کنید
محمدرضا شجریان
پرویز مشکاتیان
تصنیف جان جهان گوش کنید
محمدرضا شجریان
پرویز مشکاتیان
تصنیف مبتلا گوش کنید
محمدرضا شجریان
ساز و آواز (سه تار) گوش کنید
محمدرضا شجریان
قطعه ی ارکستری 1 گوش کنید
محمدرضا شجریان
ادامه ی ساز و آواز (سه تار) 1 گوش کنید
محمدرضا شجریان
قطعه ی ارکستری 2 گوش کنید
محمدرضا شجریان
ادامه ی ساز و آواز (سه تار) 2 گوش کنید
محمدرضا شجریان
تصنیف مبتلا گوش کنید
محمدرضا شجریان
تصنیف دولت عشق گوش کنید
محمدرضا شجریان
ساز و آواز (کمانچه) گوش کنید
محمدرضا شجریان
تصنیف دولت عشق گوش کنید
محمدرضا شجریان