تار

تار

علیرضا راعی

لیست آهنگ ها

یاد گوش کنید
پیام جهانمانی
قرار دل گوش کنید
پیام جهانمانی
لحظه گوش کنید
پیام جهانمانی
گذار گوش کنید
پیام جهانمانی
شادیانه (با الهام از نغمات محلی) گوش کنید
پیام جهانمانی
گریز گوش کنید
پیام جهانمانی
سر مست گوش کنید
پیام جهانمانی
آغاز گوش کنید
پیام جهانمانی
سفر گوش کنید
میلاد درخشانی
اشک رازیست (تنظیم برای 5 تار) گوش کنید
میلاد درخشانی
مکاشفه قبل از طوفان گوش کنید
میلاد درخشانی
اینجا میا... تو هم افسرده میشوی گوش کنید
میلاد درخشانی
تا رهایی گوش کنید
میلاد درخشانی
از تو تا من سکوت گوش کنید
میلاد درخشانی
تنهایی گوش کنید
میلاد درخشانی
درآمد (آواز ابوعطا) گوش کنید
علی قمصری
ضربی (آواز ابوعطا) گوش کنید
علی قمصری
سیخی (آواز ابوعطا) گوش کنید
علی قمصری
ضربی سیخی (آواز ابوعطا) گوش کنید
علی قمصری
ضربی شور (آواز ابوعطا) گوش کنید
علی قمصری
حجاز و ورود به نوا (آواز ابوعطا) گوش کنید
علی قمصری
ضربی نوا و ابوعطا (آواز ابوعطا) گوش کنید
علی قمصری
شور پریشانی (آواز ابوعطا) گوش کنید
علی قمصری
درآمد (آواز افشاری) گوش کنید
علی قمصری
قطعه دَستمستی (آواز افشاری) گوش کنید
علی قمصری
ضربی (شوشتری) گوش کنید
علی قمصری
شعر بی واژه گوش کنید
علی قمصری
سخنی نیست گوش کنید
علی قمصری
نسل ما گوش کنید
علی قمصری
تنهایی ما گوش کنید
علی قمصری
لکه های بی رنگ گوش کنید
علی قمصری
آینه گوش کنید
علی قمصری
اراده گوش کنید
علی قمصری
بی قرار گوش کنید
علی قمصری
جولان گوش کنید
علی قمصری
سمت دور سوی آه گوش کنید
علی قمصری
امیر صادقین
آواز نگاه گوش کنید
علی قمصری
امیر صادقین
چشم تو خواب می رود گوش کنید
علی قمصری
امیر صادقین
در دل من گوش کنید
علی قمصری
امیر صادقین
پروانه گوش کنید
علی قمصری
امیر صادقین
هیچستان گوش کنید
علی قمصری
امیر صادقین
اتفاق گوش کنید
علی قمصری
امیر صادقین
مرا با خاک می سنجی گوش کنید
علی قمصری
امیر صادقین