فریدیزاده

فریدیزاده

بهاره غزالی

لیست آهنگ ها

مقدمه ی پرواز عشق گوش کنید
فاطمه فریدی زاده
پارسا حسن دخت