مامان

مامان

erfan jamshidi

لیست آهنگ ها

پیش درآمد شور گوش کنید
فرامرز پایور
رِنگ شور گوش کنید
فرامرز پایور
پیش درآمد ابوعطا گوش کنید
فرامرز پایور
ادامه ی پیش درآمد ابوعطا 1 گوش کنید
فرامرز پایور
ادامه ی پیش درآمد ابوعطا 2 گوش کنید
فرامرز پایور
رِنگ ابوعطا گوش کنید
فرامرز پایور
پیش درآمد افشاری گوش کنید
فرامرز پایور
رِنگ افشاری گوش کنید
فرامرز پایور
ادامه ی رِنگ افشاری 1 گوش کنید
فرامرز پایور
ادامه ی رِنگ افشاری 2 گوش کنید
فرامرز پایور
پیش درآمد دشتی گوش کنید
فرامرز پایور
رِنگ دشتی گوش کنید
فرامرز پایور
ادامه ی رِنگ دشتی گوش کنید
فرامرز پایور
پیش درآمد نوا گوش کنید
فرامرز پایور
ادامه ی پیش درآمد نوا 1 گوش کنید
فرامرز پایور
ادامه ی پیش درآمد نوا 2 گوش کنید
فرامرز پایور
رِنگ نوا گوش کنید
فرامرز پایور
ادامه ی رِنگ نوا گوش کنید
فرامرز پایور
پیش درآمد بیات ترک گوش کنید
فرامرز پایور
رِنگ بیات ترک گوش کنید
فرامرز پایور
ادامه ی رِنگ بیات ترک گوش کنید
فرامرز پایور
پیش درآمد سه گاه گوش کنید
فرامرز پایور
رِنگ سه گاه گوش کنید
فرامرز پایور
پیش درآمد همایون گوش کنید
فرامرز پایور
رِنگ همایون گوش کنید
فرامرز پایور
پیش درآمد اصفهان گوش کنید
فرامرز پایور
رِنگ اصفهان گوش کنید
فرامرز پایور
پیش درآمد چهارگاه گوش کنید
فرامرز پایور
ادامه ی پیش درآمد چهارگاه گوش کنید
فرامرز پایور
رِنگ چهارگاه گوش کنید
فرامرز پایور
ادامه ی رِنگ چهارگاه گوش کنید
فرامرز پایور
پیش درآمد ماهور گوش کنید
فرامرز پایور
رِنگ ماهور گوش کنید
فرامرز پایور
چه شورها گوش کنید
فرید خردمند
مهدی امامی
امیر شریفی
لیلی وش گوش کنید
فرید خردمند
مهدی امامی
امیر شریفی
بلبل شوریده گوش کنید
فرید خردمند
مهدی امامی
امیر شریفی
افتخار آفاق گوش کنید
فرید خردمند
مهدی امامی
امیر شریفی
فرشته ی رحمت (بی کلام) گوش کنید
فرید خردمند
مهدی امامی
امیر شریفی
دل هوس گوش کنید
فرید خردمند
مهدی امامی
امیر شریفی
باد خزانی گوش کنید
فرید خردمند
مهدی امامی
امیر شریفی
خدای دادگر گوش کنید
فرید خردمند
مهدی امامی
امیر شریفی
دیدم صنمی گوش کنید
فرید خردمند
مهدی امامی
امیر شریفی
خون جوانان وطن گوش کنید
فرید خردمند
مهدی امامی
امیر شریفی
حجاب گوش کنید
فرید خردمند
مهدی امامی
امیر شریفی
تاج خسروان گوش کنید
فرید خردمند
مهدی امامی
امیر شریفی
ای امان گوش کنید
فرید خردمند
مهدی امامی
امیر شریفی
مارش جمهوری گوش کنید
فرید خردمند
مهدی امامی
امیر شریفی
ترک چشم گوش کنید
فرید خردمند
مهدی امامی
امیر شریفی
تصنیف افشاری (بی کلام) گوش کنید
فرید خردمند
مهدی امامی
امیر شریفی
شوستر گوش کنید
فرید خردمند
مهدی امامی
امیر شریفی
آذربایجان گوش کنید
فرید خردمند
مهدی امامی
امیر شریفی
دست حق گوش کنید
فرید خردمند
مهدی امامی
امیر شریفی
گریه ی مستی گوش کنید
فرید خردمند
مهدی امامی
امیر شریفی
باد فرح بخش گوش کنید
فرید خردمند
مهدی امامی
امیر شریفی
قدرت عشق گوش کنید
فرید خردمند
مهدی امامی
امیر شریفی
تصنیف شور (بی کلام) گوش کنید
فرید خردمند
مهدی امامی
امیر شریفی
از کفم رها گوش کنید
فرید خردمند
مهدی امامی
امیر شریفی
ارمنستان گوش کنید
فرید خردمند
مهدی امامی
امیر شریفی
چاره ی دل گوش کنید
فرید خردمند
مهدی امامی
امیر شریفی
زلف پریشان گوش کنید
فرید خردمند
مهدی امامی
امیر شریفی
مارش خون گوش کنید
فرید خردمند
مهدی امامی
امیر شریفی
گریه کن گوش کنید
فرید خردمند
مهدی امامی
امیر شریفی
پیش درآمد سه گاه گوش کنید
فرامرز پایور
رِنگ سه گاه گوش کنید
فرامرز پایور
پیش درآمد شور گوش کنید
فرامرز پایور
رِنگ شور گوش کنید
فرامرز پایور
پیش درآمد بیات ترک گوش کنید
فرامرز پایور
رِنگ بیات ترک گوش کنید
فرامرز پایور
پیش درآمد ابوعطا گوش کنید
فرامرز پایور
رِنگ ابوعطا گوش کنید
فرامرز پایور
پیش درآمد افشاری گوش کنید
فرامرز پایور
رِنگ افشاری گوش کنید
فرامرز پایور
پیش درآمد دشتی گوش کنید
فرامرز پایور
رِنگ دشتی گوش کنید
فرامرز پایور
پیش درآمد همایون گوش کنید
فرامرز پایور
ادامه ی پیش درآمد همایون گوش کنید
فرامرز پایور
رِنگ همایون گوش کنید
فرامرز پایور
پیش درآمد اصفهان گوش کنید
فرامرز پایور
رِنگ اصفهان گوش کنید
فرامرز پایور
پیش درآمد چهارگاه گوش کنید
فرامرز پایور
ادامه ی پیش درآمد چهارگاه 1 گوش کنید
فرامرز پایور
ادامه ی پیش درآمد چهارگاه 2 گوش کنید
فرامرز پایور
رِنگ چهارگاه گوش کنید
فرامرز پایور
پیش درآمد ماهور گوش کنید
فرامرز پایور
رِنگ ماهور گوش کنید
فرامرز پایور
پیش درآمد نوا گوش کنید
فرامرز پایور
ادامه ی پیش درآمد نوا گوش کنید
فرامرز پایور
رِنگ نوا گوش کنید
فرامرز پایور
پیش درآمد راست پنجگاه گوش کنید
فرامرز پایور
ادامه ی پیش درآمد راست پنجگاه 1 گوش کنید
فرامرز پایور
ادامه ی پیش درآمد راست پنجگاه 2 گوش کنید
فرامرز پایور
ادامه ی پیش درآمد راست پنجگاه 3 گوش کنید
فرامرز پایور
ادامه ی پیش درآمد راست پنجگاه 4 گوش کنید
فرامرز پایور
ادامه ی پیش درآمد راست پنجگاه 5 گوش کنید
فرامرز پایور
ادامه ی پیش درآمد راست پنجگاه 6 گوش کنید
فرامرز پایور
رِنگ راست پنجگاه گوش کنید
فرامرز پایور