تصنیف های ایرانی

تصنیف های ایرانی

باربد

لیست آهنگ ها

طاقتم ده (ساغرم شکست ای ساقی) گوش کنید
مسعود نکویی
عقرب زلف کج گوش کنید
مسعود نکویی
بازگشته (امید جانم) گوش کنید
مسعود نکویی
چهره به چهره گوش کنید
مسعود نکویی
رسوایی زمانه گوش کنید
مسعود نکویی
نفرین گوش کنید
مسعود نکویی
از خون جوانان وطن گوش کنید
مسعود نکویی
شاهختایی گوش کنید
مسعود نکویی