اتاق سرد ابی

اتاق سرد ابی

سپیده

لیست آهنگ ها

اتاق سرد آبی، فصل اول گوش کنید
دیالوگ باکس
اتاق سرد آبی، فصل دوم گوش کنید
دیالوگ باکس
اتاق سرد آبی، فصل سوم گوش کنید
دیالوگ باکس
اتاق سرد آبی، فصل چهارم گوش کنید
دیالوگ باکس
گمشده در زمان گوش کنید
دیالوگ باکس
خاطرات گوش کنید
دیالوگ باکس
یک عاشقانه آرام گوش کنید
دیالوگ باکس
سرنوشت گوش کنید
دیالوگ باکس
اپیزود 35: ایتالیا ایتالیا گوش کنید
دیالوگ باکس
چارفصل - پاییز گوش کنید
دیالوگ باکس
اپیزود 17 : پله آخر گوش کنید
دیالوگ باکس
اپیزود 29 : همین چند ساعت پیش گوش کنید
دیالوگ باکس