سنگین

سنگین

علی رشیدپور

لیست آهنگ ها

آتشی در نیستان (مقدمه ی تصنیف) گوش کنید
شهرام ناظری
یار مرا... (قطعه ی ضربی حجاز) گوش کنید
شهرام ناظری
تصنیف کهربا گوش کنید
علیرضا قربانی
موسیقی متن 1 گوش کنید
فردین خلعتبری
علیرضا قربانی
تصنیف کهربا گوش کنید
علیرضا قربانی
موسیقی متن 1 گوش کنید
فردین خلعتبری
علیرضا قربانی