پیشونی سفید

پیشونی سفید

پیمان بابا زاده

لیست آهنگ ها

ترانه اول : آمدن عجوزه و ترس آهو گوش کنید
بهنام صبوحی
ترانه دوم: عجوزه و آهو گوش کنید
بهنام صبوحی
ترانه سوم: عجوزه اهو را گول می زند گوش کنید
بهنام صبوحی
ترانه چهارم: عجوزه و اهو روی موتور گوش کنید
بهنام صبوحی
ترانه پنجم: بازار شهر آرزوها گوش کنید
بهنام صبوحی
ترانه ششم: سالار و آهو گوش کنید
بهنام صبوحی
ترانه هفتم: گرگ و روباه گوش کنید
بهنام صبوحی
ترانه هشتم: جشن تالار عجوزه گوش کنید
بهنام صبوحی
ترانه نهم: پایان داستان گوش کنید
بهنام صبوحی
تیتراژ نخستین و عنوان بندی گوش کنید
بهنام صبوحی
بی کلام ترانه اول گوش کنید
بهنام صبوحی
بی کلام ترانه دوم گوش کنید
بهنام صبوحی
بی کلام ترانه سوم گوش کنید
بهنام صبوحی
بی کلام ترانه چهارم گوش کنید
بهنام صبوحی
بی کلام ترانه پنجم گوش کنید
بهنام صبوحی
بی کلام ترانه ششم گوش کنید
بهنام صبوحی
بی کلام ترانه هفتم گوش کنید
بهنام صبوحی
بی کلام ترانه هشتم گوش کنید
بهنام صبوحی
بی کلام ترانه نهم گوش کنید
بهنام صبوحی
سالار آهو را تنبیه میکند گوش کنید
بهنام صبوحی
آهو انگور می خورد گوش کنید
بهنام صبوحی
خرس پلیس و بازی کردن آهو و عجوزه گوش کنید
بهنام صبوحی
گرگ و روباه به طرف خانه ی سالار می روند گوش کنید
بهنام صبوحی
دلتنگی سالار و آهو گوش کنید
بهنام صبوحی
سالار و خرس پلیس در جنگل گوش کنید
بهنام صبوحی
میز شام در قصر عفریته گوش کنید
بهنام صبوحی
داد زدن آهو و کابوس سالار گوش کنید
بهنام صبوحی
موش وارد قلعه می شود گوش کنید
بهنام صبوحی
عفریته نگهبان ها را سرزنش می کند گوش کنید
بهنام صبوحی
موش از دالان های قلعه می گذرد گوش کنید
بهنام صبوحی
عفریته خال خالی را جاسوس می کند گوش کنید
بهنام صبوحی
گرگ با دوربین نگاه میکند - سالار و سوسک در راه گوش کنید
بهنام صبوحی
گرگ و روباه در سلمانی - سالار - موش گوش کنید
بهنام صبوحی
عفریته دستور می دهد موش را به استوانه ببرند گوش کنید
بهنام صبوحی
خال خالی بسته ی دارو را به آهو می دهد گوش کنید
بهنام صبوحی
آهو غذا ها را به خال خالی می دهد گوش کنید
بهنام صبوحی
روباه و گرگ - امدن سالار و لاک پشت گوش کنید
بهنام صبوحی
همه در قصر بیهوش می شوند گوش کنید
بهنام صبوحی
فرار آهو ها گوش کنید
بهنام صبوحی
جنگ نهایی عجوزه و سالار گوش کنید
بهنام صبوحی