از یادم نمی کاهم

از یادم نمی کاهم

پیمان بابا زاده

لیست آهنگ ها

یک قطره آب (سه ترانه برای کنترتنور و پیانو) گوش کنید
امین هنرمند
یک روز تابستان (سه ترانه برای کنترتنور و پیانو) گوش کنید
امین هنرمند
حال و هوای جنگل (سه ترانه برای کنترتنور و پیانو) گوش کنید
امین هنرمند
تو را من چشم در راهم گوش کنید
امین هنرمند
به دیدارم بیا هر شب گوش کنید
امین هنرمند
قطعه برای فلوت و گیتار گوش کنید
امین هنرمند
دوئت برای ویولن و ویولا گوش کنید
امین هنرمند
آلگرو (سونات برای کلارینت و پیانو) گوش کنید
امین هنرمند
لنتو (سونات برای کلارینت و پیانو) گوش کنید
امین هنرمند
آلگرتو (سونات برای کلارینت و پیانو) گوش کنید
امین هنرمند