هم نواز

هم نواز

پیمان بابا زاده

لیست آهنگ ها

پیش درآمد بیات ترک گوش کنید
سیامک جهانگیری
چهارمضراب دشتی گوش کنید
سیامک جهانگیری
رنگ همایون گوش کنید
سیامک جهانگیری
پیش درآمد ابوعطا گوش کنید
سیامک جهانگیری
دخترک ژولیده گوش کنید
سیامک جهانگیری
رنگ دشتی گوش کنید
سیامک جهانگیری
پیش درآمد چهارگاه گوش کنید
سیامک جهانگیری
چهارمضراب بیات اصفهان گوش کنید
سیامک جهانگیری
رنگ نوا گوش کنید
سیامک جهانگیری
پیش درآمد سه گاه گوش کنید
سیامک جهانگیری
چهارمضراب بیات ترک گوش کنید
سیامک جهانگیری
رنگ چهارگاه گوش کنید
سیامک جهانگیری
پیش درآمد ماهور (سراب) گوش کنید
سیامک جهانگیری
چهارمضراب بیات ترک ۲ گوش کنید
سیامک جهانگیری
رنگ سه گاه گوش کنید
سیامک جهانگیری
پیش درآمد افشاری گوش کنید
سیامک جهانگیری
چهارمضراب ابوعطا گوش کنید
سیامک جهانگیری
رنگ ماهور گوش کنید
سیامک جهانگیری