30 قطعه چهار مضراب برای سنتور (لوح اول)

30 قطعه چهار مضراب برای سنتور (لوح اول)

احسان حسینی

لیست آهنگ ها

چهار مضراب همایون گوش کنید
فرامرز پایور
محمدرضا رستمیان
چهار مضراب شور گوش کنید
فرامرز پایور
محمدرضا رستمیان
چهار مضراب شهناز گوش کنید
فرامرز پایور
محمدرضا رستمیان
چهار مضراب رضوی گوش کنید
فرامرز پایور
محمدرضا رستمیان
چهار مضراب حسینی گوش کنید
فرامرز پایور
محمدرضا رستمیان
چهار مضراب سه گاه گوش کنید
فرامرز پایور
محمدرضا رستمیان
چهار مضراب زابل (سه گاه) گوش کنید
فرامرز پایور
محمدرضا رستمیان
چهار مضراب زابل (سه گاه) گوش کنید
فرامرز پایور
محمدرضا رستمیان