مشیر همایون شهردار

مشیر همایون شهردار

کیاوش تهرانچی

لیست آهنگ ها

دستگاه ماهور 1 گوش کنید
همایون شهردار مشیر
آواز دشتی 1 گوش کنید
همایون شهردار مشیر
دستگاه همایون 1 گوش کنید
همایون شهردار مشیر
آواز افشاری گوش کنید
همایون شهردار مشیر
دستگاه ماهور 2 گوش کنید
همایون شهردار مشیر
آواز دشتی 2 گوش کنید
همایون شهردار مشیر
دستگاه همایون 2 گوش کنید
همایون شهردار مشیر