خارجی

خارجی

داود حاکمی

لیست آهنگ ها

Assassins Creed IV Black Flag Main Theme گوش کنید
Brian Tyler
Pyrates Beware گوش کنید
Brian Tyler
On the Horizon گوش کنید
Brian Tyler
The High Seas گوش کنید
Brian Tyler
The Fortune of Edward Kenway گوش کنید
Brian Tyler
In This World or the One Below گوش کنید
Brian Tyler
Under the Black Flag گوش کنید
Brian Tyler
The Ends of the Earth گوش کنید
Brian Tyler
Stealing a Brig گوش کنید
Brian Tyler
Fare Thee Well گوش کنید
Brian Tyler
The Buccaneers گوش کنید
Brian Tyler
Marked for Death گوش کنید
Brian Tyler
Last Goodbyes گوش کنید
Brian Tyler
Take What Is Ours گوش کنید
Brian Tyler
Ill Be with You گوش کنید
Brian Tyler
Lay Aboard Lads گوش کنید
Brian Tyler
A Pirates Life گوش کنید
Brian Tyler
Men of War گوش کنید
Brian Tyler
Order of the Assassin گوش کنید
Brian Tyler
In the Midst گوش کنید
Brian Tyler
The British Empire گوش کنید
Brian Tyler
Batten Down the Hatches گوش کنید
Brian Tyler
Modernity گوش کنید
Brian Tyler
A Merry Life and a Short One گوش کنید
Brian Tyler
Queen Annes Revenge گوش کنید
Brian Tyler
Confrontation گوش کنید
Brian Tyler
Prizes Plunder and Adventure گوش کنید
Brian Tyler
Meet the Sage گوش کنید
Brian Tyler
Into the Jungle گوش کنید
Brian Tyler
The Spanish Empire گوش کنید
Brian Tyler
The Islands of the West Indies گوش کنید
Brian Tyler
Ships of Legend گوش کنید
Brian Tyler
Secrets of the Maya گوش کنید
Brian Tyler
Life at Sea گوش کنید
Brian Tyler
موسیقی محلی گوش کنید
عماد توحیدی
عروسی گوش کنید
عماد توحیدی
قطعه کنسرتی گوش کنید
عماد توحیدی
موسیقی محلی ۱ گوش کنید
عماد توحیدی
در کوهپایه گوش کنید
عماد توحیدی
الگوهای محلی گوش کنید
عماد توحیدی
چه مهتابی شبی! گوش کنید
عماد توحیدی
رقص «هیپ ها هیپ» گوش کنید
عماد توحیدی
قایق شناور گوش کنید
عماد توحیدی
مرغابی در برکه گوش کنید
عماد توحیدی
کوجی در میان آبها گوش کنید
عماد توحیدی
ماه در آسمان گوش کنید
عماد توحیدی
نوای بوکووینا گوش کنید
عماد توحیدی
دهاتی گوش کنید
شادمهر عقیلی
پاییز گوش کنید
شادمهر عقیلی
نوایی گوش کنید
شادمهر عقیلی
بیکلام گوش کنید
شادمهر عقیلی
دلخوشی گوش کنید
شادمهر عقیلی
آسمونی گوش کنید
شادمهر عقیلی
نگاه پنجره گوش کنید
شادمهر عقیلی
غریبه گوش کنید
شادمهر عقیلی
غریبه (بیکلام) گوش کنید
شادمهر عقیلی
خونه گوش کنید
شادمهر عقیلی