عبدی

عبدی

حمید طالبی زاده

لیست آهنگ ها

دهلیز گوش کنید
بهزاد عبدی
در خلوت پاییز گوش کنید
بهزاد عبدی
اشکی که چکید گوش کنید
بهزاد عبدی
بن بست ولی طولانی گوش کنید
بهزاد عبدی
آزاد و رها درباد گوش کنید
بهزاد عبدی
هیچ کجا هیچ کس گوش کنید
بهزاد عبدی
کاش کودک بودم گوش کنید
بهزاد عبدی
جاده ما را به کجا می برد گوش کنید
بهزاد عبدی
رقص در باران گوش کنید
بهزاد عبدی
خانه پدری گوش کنید
بهزاد عبدی
به بی نهایت نگاه می کنم گوش کنید
بهزاد عبدی
چه غم انگیز گوش کنید
بهزاد عبدی
برف روی شیروانی گوش کنید
بهزاد عبدی
حال خوب، فال خوب گوش کنید
بهزاد عبدی
آخرین شعر گوش کنید
بهزاد عبدی
نگاهی که دوست می دارم گوش کنید
بهزاد عبدی
فرجام بدون عشق گوش کنید
بهزاد عبدی
گلخانه گوش کنید
بهزاد عبدی
آوایی که مرا می خواند گوش کنید
بهزاد عبدی
رقص آتش گوش کنید
بهزاد عبدی
چشم گوش کنید
بهزاد عبدی
وداع گوش کنید
بهزاد عبدی
تنهایم گوش کنید
بهزاد عبدی
تردید گوش کنید
بهزاد عبدی
صدای قلب توست؟ گوش کنید
بهزاد عبدی
شب گوش کنید
بهزاد عبدی
دوستت دارم گوش کنید
بهزاد عبدی
با من حرف بزن گوش کنید
بهزاد عبدی
آتش جدایی گوش کنید
بهزاد عبدی